12. seja, 21.5.2020

Številka: 9000-3/2020-1

Datum: 8.5.2020

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ


S K L I C U J E M

12. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo v 

četrtek, 21. maja 2020, ob 17. uri, v 

sejni sobi, poročni dvorani Občine Mengeš (Slovenska cesta 30, Mengeš).Predlagam naslednji dnevni red:

1. OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 11. REDNE SEJE Z DNE 27.2.2020 IN 2. DOPISNE SEJE Z DNE 20. DO 22.4.2020
točka 1 priloga 1.pdf
točka 1 priloga 2.pdf

2. VOLITVE IN IMENOVANJA:
- IMENOVANJE PREDSTAVNIKA LOKALNE SKUPNOSTI V SVET ZAVODA DOM POČITKA MENGEŠ
- IMENOVANJE PREDSTAVNIKA LOKALNE SKUPNOSTI V SVET ZAVODA MESTNE LEKARNE
- IMENOVANJE PREDSTAVNIKA LOKALNE SKUPNOSTI V SVET OBMOČNE IZPOSTAVE JSKD-DOMŽALE
- UGOTOVITEV O PRENEHANJU MANDATA ČLANA NADZORNEGA ODBORA

3. OBRAVNAVA USKLAJENEGA PREDLOGA SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE MENGEŠ (SD OPN 3) – DRUGA OBRAVNAVA

točka 3 priloga 1.pdf
točka 3 priloga 2.pdf
točka 3 priloga 2-1.zip
točka 3 priloga 3.pdf
točka 3 priloga 4.pdf
mnenja in pripombe
točka 3 priloga 7.pdf 

4. POROČILO O REALIZACIJI PROGRAMA DELA NADZORNEGA ODBORA ZA LETO 2019

5. SOGLASJE K SPREMEMBI SISTEMIZACIJE DELOVNIH MEST V VRTCU MENGEŠ ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020
točka 5 priloga.pdf

6. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE POSLOVNIKA OBČINSKEGA SVETA OBČINE MENGEŠ – SKRAJŠANI POSTOPEK

7. SKLEP O UKINITVI JAVNEGA DOBRA parc. št. 2872/13 k. o. Mengeš
točka 7 priloga.pdf

8. SKLEP O PODELITVI PRIZNANJ OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2020
točka 8 priloga.pdf

9. SKLEP O PODELITVI TRDINOVE NAGRADE ZA LETO 2020

10. POBUDE IN VPRAŠANJA                                                                                                                                                      Župan Občine Mengeš

                                                                                                                                                Franc Jerič

Opomba: Gradivo k točki 9 prejmete naknadno.


Vabljeni:

- članice in člani občinskega sveta,
- Marjeta Horjak, predsednica Nadzornega odbora,
- Marko Juvan, namestnik predsednice Nadzornega odbora,
- Mateja Hribar Sicherl, ravnateljica Vrtca Mengeš,
- Manca Jug, Locus d.o.o.,
- Stanislav Golob, predsednik Komisije za podeljevanje priznanj,
- občinska uprava.