13. seja, 18.6.2020

Številka: 9000-4/0202-1

Datum: 8.6.2020

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ


S K L I C U J E M

13. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo v

četrtek, 18. junija 2020, ob 17. uri, v

sejni sobi, poročni dvorani Občine Mengeš (Slovenska cesta 30, Mengeš).


Predlagam naslednji dnevni red:

1. OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 12. REDNE SEJE Z DNE 21.5.2020
2. VOLITVE IN IMENOVANJA:
- IMENOVANJE ČLANA NADZORNEGA ODBORA OBČINE MENGEŠ

3. SOGLASJE K SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST V VRTCU MENGEŠ ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021 IN POVEČANJU ŠTEVILA ZA NAJVEČ DVA OTROKA V VSEH ODDELKIH PEK
- priloga

4. ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2020 – SKRAJŠANI POSTOPEK
- priloga 1
- priloga 2
- priloga 3
- priloga 4
- priloga 5
- priloga 6


5. POROČILO NADZORNEGA ODBORA:
- NADZORNI PREGLED PRAVILNOSTI, ZAKONITOSTI IN SMOTRNOSTI SKLENITVE KONCESIJSKE POGODBE ZA OPRAVLJANJE REDNEGA ZIMSKEGA VZDRŽEVANJA OBČINSKIH JAVNIH CEST IN DRUGIH PROMETNIH POVRŠIN V OBČINI MENGEŠ,
- NADZORNI PREGLED PRENOVE BRVI PRI KULTURNEM DOMU MENGEŠ IN SANACIJI MOSTU V TOPOLAH PRI MENGŠU

6. POBUDE IN VPRAŠANJA

                                                                                                                                                                Župan Občine Mengeš

                                                                                                                                                             Franc JERIČ

Opomba: Gradivo k točki 2 prejmete naknadno.


Vabljeni:

- članice in člani občinskega sveta,
- Marjeta Horjak, predsednica Nadzornega odbora,
- Marko Juvan, namestnik predsednice Nadzornega odbora,
- Mateja Hribar Sicherl, ravnateljica Vrtca Mengeš,
- občinska uprava.