Številka: 9000–5/2019-1

Datum: 25.3.2019

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ

Na podlagi 29. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 9/17)


S  K  L  I  C  U  J  E  M

2. izredno sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo v 

četrtek, 28. marca  2019, ob 16.30, v 

sejni sobi, poročni dvorani Občine Mengeš (Slovenska cesta 30, Mengeš).

 

Predlagam naslednji dnevni red:       

1. OBRAVNAVA IN SPREJEM UPRAVNEGA AKTA (SKLEP IN ODLOČBA) V ZVEZI PRITOŽBE TOMAŽA ŠTEBETA ZOPER ODLOČITEV OVK, KI LAHKO VPLIVA NA PODELITEV MANDATOV, IN SICER NA PODLAGI SODBE UPRAVNEGA SODIŠČA RS, ŠT. IU 268/2019-8 Z DNE 20.02.2019 (PREJETA 27.02.2019) 
- Popravljen predlog Sklepa in Odločbe

 

                                                                                                                                  Župan Občine Mengeš  

                                                                                                                                Franc Jerič


Vabljeni:

- članice in člani občinskega sveta,
- občinska uprava.