Številka: 9000-7/2018-1 

Datum: 28.12.2018        

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ

 

S K L I C U J E M

2. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo v 

četrtek, 10. januarja 2019, ob 17. uri, 

v sejni sobi – poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska cesta 30, Mengeš.

 

Predlagam naslednji dnevni red:

1. OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 1. – KONSTITUTIVNE SEJE Z  DNE 29.11.2018 
2. VOLITVE IN IMENOVANJA 

- Potrditev mandata člana občinskemu svetu 

- Imenovanje Nadzornega odbora 

- Imenovanje Statutarno – pravne komisije 

- Imenovanje Odbora za družbene in društvene dejavnosti 

- Imenovanje Odbora za okolje in prostor 

- Imenovanje Odbora za gospodarstvo, finance in proračun 

- Imenovanje Komisije za podeljevanje priznanj 

- Imenovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu


3. SKLEP O FINANCIRANJU POLITIČNIH STRANK ZA MANDATNO OBDOBJE 2018 - 2022

4. POBUDE IN VPRAŠANJA

 

                                                                                                                                                          Župan Občine Mengeš 

                                                                                                                                                      Franc JERIČ

Vabljeni:

- članice in člani občinskega sveta,
- Jure Šinkovec,
- občinska uprava.