3. seja, 24.1.2019

Številka: 9000-1/2019-1 

Datum: 11.1.2019        

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ


 S K L I C U J E M

3. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo v 

četrtek, 24. januarja 2019, ob 17. uri, v  

sejni sobi, poročni dvorani Občine Mengeš (Slovenska cesta 30, Mengeš).


Predlagam naslednji dnevni red:

1. OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 2. SEJE Z  DNE 10.1.2019

2. PREDLOG ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2019 – I. obravnava

- Sklep o sprejemu odloka o proračunu Občine Mengeš za leto 2019

- Odlok o proračunu Občine Mengeš za leto 2019

- Proračun Občine Mengeš za leto 2019 - I. Splošni del

- Proračun Občine Mengeš za leto 2019 - II. Posebni del

- Izpis odhodkov po funkcionalni klasifikaciji

- Načrt razvojnih programov 2019-2022

- Obrazložitve proračuna Občine Mengeš za leto 2019  

3. OBRAVNAVA DOPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE MENGEŠ (SD OPN 3) – I. obravnava
- odlok
- grafika

4. ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O USTANOVITVI POSVETOVALNIH TELES OBČINSKEGA SVETA – skrajšani postopek

5. SKLEP O JAVNEM RAZPISU ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE MENGEŠ ZA POMEMBNE TRAJNE DOSEŽKE, KI PRISPEVAJO K RAZVOJU, UGLEDU IN PROMOCIJI OBČINE ZA LETO 2019

6. VIŠINA TRDINOVE NAGRADE V LETU 2019 

7. POBUDE IN VPRAŠANJA

 

 

                                                                                                                                         Župan Občine Mengeš 

                                                                                                                                       Franc Jerič

 

Opomba: 

Gradivo k točki 1 in 6 prejmete naknadno.


Vabljeni: 

- članice in člani občinskega sveta, 

- Manca Jug, LOCUS d.o.o., 

- Nadzorni odbor, 

- občinska uprava.