Številka: 9000-2/2019-1 

Datum: 7.2.2019

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ 


S K L I C U J E M

4. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo v 

četrtek, 21. februarja 2019, ob 17. uri, v 

sejni sobi, poročni dvorani Občine Mengeš (Slovenska cesta 30, Mengeš).

 

Predlagam naslednji dnevni red:

1. OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 3. SEJE Z  DNE 24.1.2019

2. VOLITVE IN IMENOVANJA:

- Imenovanje vaških odborov

- Sodba Upravnega sodišča št. IU 2509/2018-12

3. OBRAVNAVA IN POTRDITEV INVESTICIJSKEGA PROGRAMA »NIZKOENERGIJSKA VEČNAMENSKA ŠPORTNA DVORANA MENGEŠ«.

4. POBUDE IN VPRAŠANJAOPOMBE

Predlog dodatnih točk:

UKREPI SVETA OBČINE MENGEŠ ZARADI NEIZVAJANJA NJEGOVIH SKLEPOV TER NEZAKONITE PORUŠITVE IN ODVZEMA VODNIH PRAVIC NA MEDOBČINSKEM VODOOSKRBNEM SISTEMU KRVAVEC TER ZA ODGOVORNO SODELOVANJE OBČINE MENGEŠ Z DRUGIMI OBČINAMI NA SKUPNEM MEDOBČINSKEM SISTEMU

- ŠPORTNA DVORANA MENGEŠ – RAZPRAVA O PROBLEMATIKAH PROJEKTA: LOKACIJA, NAMEMBNOST - VELIKOST, VREDNOTA - POZIDAVA MESTNEGA PARKA TIK OB PŠATI, SPORNOSTI PRIPRAVE IN VODENJA PROJEKTA, PREDLOG VARIANTNE REŠITVE V SKLOPU TELOVADNICE IN ŠOLE TER NJENIH DODATNIH POTEB, S PREDLOGOM , DODATNE ŠOLE ZA NJENO RAZBREMENITEV.

 

                                                                                                                 Župan Občine Mengeš 

                                                                                                            Franc Jerič


Opomba: Gradivo k točki 2 in 3 prejmete naknadno.

Vabljeni:

- članice in člani občinskega sveta,
- Lidija Dovgan Žvegla,
- Nadzorni odbor,
- občinska uprava.