Številka: 9000-4/2019-1

Datum: 25.2.2019

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ 


S K L I C U J E M

5. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo v  

četrtek, 7. marca 2019, ob 17. uri, v 

sejni sobi, poročni dvorani Občine Mengeš (Slovenska cesta 30, Mengeš).


Predlagam naslednji dnevni red:

1. OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 3. SEJE Z  DNE 24.1.2019, 1. IZREDNE SEJE Z DNE 18.2.2019 IN 4. REDNE SEJE Z DNE 21.2.2019
- zapisnik 3. seje
- zapisnik 1. izredne seje
- zapisnik 4. seje

priloga 2 k zap. OS 4 - dobra praksa Trbovlje.pdf 

priloga k zap - Odlagalisca OVD.pdf 

2. PREDLOG ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2019 – II. obravnava

- Splošni del - tabele
- Posebni del - tabele
- Funkcionalna klasifikacija - tabele
- Načrt razvojnih programov - tabele
- Kadrovski načrt - obrazložitev
- amandmaji Peter Gubanc.pdf 
- Amandmaji Tomaž Štebe.pdf 
- mnenja na amandmaje in amandma župana.pdf 

 3. POBUDE IN VPRAŠANJA

                                                                                                                                                      Župan Občine Mengeš 

                                                                                                                                                   Franc JeričOpomba: Gradivo k točki 1 prejmete naknadno.


Vabljeni:

- članice in člani občinskega sveta,
- Nadzorni odbor,
- občinska uprava.