Številka: 9000-4/2019-1

Datum: 15.3.2019  

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ


S K L I C U J E M

6. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo v 

četrtek, 28. marca 2019, ob 17. uri, v  

sejni sobi, poročni dvorani Občine Mengeš (Slovenska cesta 30, Mengeš).

 

Predlagam naslednji dnevni red:  

1. OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 3. SEJE Z  DNE 24.1.2019, 1. IZREDNE SEJE Z DNE 18.2.2019, 4. REDNE SEJE Z DNE 21.2.2019 IN 5. REDNE SEJE Z DNE 7.3.2019 
2. SKLEP O PODELITVI PRIZNANJ OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2019
3. LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI MENGEŠ ZA LETO 2019 
4. SPREJEM ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA OBMOČJE ME 12 IG OPPN – DRUGA OBRAVNAVA
5. PREDLOG NOVE CENE PROGRAMOV ZA PREDŠOLSKO VZGOJO V VRTCU MENGEŠ  
6. DOLOČITEV CEN JAVNE SLUŽBE POGREBNE IN POKOPALIŠKE DEJAVNOSTI
7. PREDLOG POTRDITVE CEN STORITEV OBVEZNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
VARSTVA OKOLJA: 
- ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV BREZ BIORAZGRADLJIVIH ODPADKOV, 
- OBDELAVA DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV IN 
- ODLAGANJE OSTANKOV PREDELAVE ALI ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH ODPADKOV.
priloga 1 ELABORAT PRODNIK
priloga 2 ELABORAT SNAGA
8. POBUDE IN VPRAŠANJA


                                                                                                                                        Župan Občine Mengeš 

                                                                                                                                Franc Jerič


Dodatno gradivo:

- Zapisnik Statutarno pravne komisije
- Zapisnik Odbora za gospodarstvo, finance in proračun
- Zapisnik Odbora za okolje in prostor
- Zapisnik Odbora za družbene in društvene dejavnosti
- Amandmaji k točki 4, Sprejem Odloka o OPPN za območje ME 12 IG OPPN – DRUGA obravnava
- Odgovori na pobude in vprašanja


Vabljeni:

- članice in člani občinskega sveta,
- Stanislav Golob, Martin Einsiedler, Komisija za podeljevanje priznanj,
- Olaf Grbec, Gol-šport d.o.o.,
- Evgenija Petak, Protim Ržišnik Perc d.o.o.,
- Mateja Hribar Sicherl in Neža Pibernik, Vrtec Mengeš,
- Marko Fatur, JKP Prodnik,
- Nadzorni odbor
- občinska uprava