Številka:  9000-7/2019-1

Datum:  7.6.2019   

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ


S K L I C U J E M

7. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo v 

četrtek, 20. junija 2019, ob 17. uri, v 

sejni sobi, poročni dvorani Občine Mengeš (Slovenska cesta 30, Mengeš).


Predlagam naslednji dnevni red 

1. OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 2. IZREDNE SEJE IN 6. SEJE Z DNE 28.3.2019 IN 3. IZREDNE SEJE Z DNE 28.5.2019
2. VOLITVE IN IMENOVANJA
- Soglasje k imenovanju skupnega predstavnika v Svet zavoda ZD Domžale
- Imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v Svet lokalnih skupnosti CSD Osrednja Slovenija - vzhod
3. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2018 –skrajšani postopek
- priloge k točki 3.zip
4. ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2019 – skrajšani postopek
- priloge k točki 4.zip
5. ODLOK O KONCESIJI ZA GOSPODARSKI JAVNI SLUŽBI OBDELAVE DOLOČENIH  VRST KOMUNALNIH ODPADKOV IN ODLAGANJA OSTANKOV PREDELAVE ALI ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH ODPADKOV - PRVA OBRAVNAVA
- točka 5.pdf
- priloga
6. INVESTICIJSKI PROGRAM:  REKONSTRUKCIJA DELA JAVNE POTI JP 753022 LOKA – DOBENO (celotno gradivo posredovano po elektronski pošti)
- priloga k točki 6 Ip Cesta Studenec.pdf
7. LETNO POROČILO O IZVEDENIH UKREPIH IZ AKCIJSKEGA NAČRTA LOKALNEGA  ENERGETSKEGA KONCEPTA (LEK) IN NJIHOVIH UČINKIH V OBČINI MENGEŠ ZA  LETO 2018 IN PLAN DELA ZA LETO 2019
8. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O KATEGORIZACIJI OBČINSKIH CEST V   OBČINI MENGEŠ
- točka 8.pdf
- priloga
9. SOGLASJE K SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST V VRTCU MENGEŠ ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020 IN POVEČANJU ŠTEVILA ZA NAJVEČ DVA OTROKA V VSEH ODDELKIH
-točka 9.pdf
- priloga
10. POROČILA O POSLOVANJU JAVNIH ZAVODOV IN MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA  IN REDARSTVA V LETU 2018
- ppriloge k točki 10.zip
11. POROČILA PREDSTAVNIKOV OBČINE MENGEŠ V SVETIH JAVNIH ZAVODOV
- priloga (poročilo o delu v svetu OŠ Roje)

12. POBUDE IN VPRAŠANJA  


                                                                                                                                              Župan Občine Mengeš 

                                                                                                                                           Franc JeričVabljeni:

- članice in člani občinskega sveta,
- Marko Fatur, JKP Prodnik d.o.o.,
- Katarina Pogačnik, Envirodual d.o.o.,
- Uroš Košir, Locus d.o.o.,
- Mateja Hribar Sicherl, Vrtec Mengeš,
- Nadzorni odbor,
- občinska uprava.