8. seja, 26.9.2019

Številka: 9000-9/2019-1

Datum: 11.9.2019

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ


S K L I C U J E M

8. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo v 

četrtek, 26. septembra 2019, ob 17. uri, v  

sejni sobi, poročni dvorani Občine Mengeš (Slovenska cesta 30, Mengeš).


Predlagam naslednji dnevni red:

1. OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 7. REDNE SEJE Z DNE 20.6.2019 IN DOPISNE SEJE Z DNE 4.9.2019
2. VOLITVE IN IMENOVANJA
- POTRDITEV MANDATA ČLANICI OBČINSKEGA SVETA
- IMENOVANJE ČLANA STATUTARNO
– PRAVNE KOMISIJE
3. POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE MENGEŠ V OBDOBJU OD 1.1. DO 30.6.2019
4. ODLOK O JAVNEM ZAVODU ZDRAVSTVENI DOM DOMŽALE – prva obravnava
5. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O KATEGORIZACIJI OBČINSKIH CEST V OBČINI MENGEŠ – skrajšani postopek 6. PREDLOG DOPOLNITVE LETNEGA PROGRAMA PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA NEPREMIČNIN ZA LETO 2019 
7. ZAZIDALNI PREIZKUS ZA ZBIRNI CENTER ZA ODPADKE- FAZA IDEJNA ZASNOVA
-   S-8-ZAZIDALNI-PREIZKUS-ZBIRNI-CENTER-ZA-ODPADKE.pdf
 S-8-KONCNO-GRADIVO-ZA-OS-8524_Zazidalni_preizkus_ZC_Menges.pdf
8. ODLOK O KONCESIJI ZA GOSPODARSKI JAVNI SLUŽBI OBDELAVE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV IN ODLAGANJA OSTANKOV PREDELAVE ALI ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH ODPADKOV – druga obravnava
9. VARNOSTNA OCENA OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2018 IN PRVO POLOVICO LETA 2019
10. POBUDE IN VPRAŠANJA

                                                                                                                                                        Župan Občine Mengeš 

                                                                                                                                                        Franc JERIČ


Vabljeni:

- članice in člani občinskega sveta,
- Anja Ocepek, ZD Domžale
- Uroš Košir, Locus d.o.o.,
- dr. Jure Zavrtanik,
- Dejan Košir, PP Domžale,
- Nadzorni odbor,
- občinska uprava.