1. konstitutivna seja, 29.11.2018

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ


Na podlagi 7. in 8. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 9/17 – UPB)

 

S K L I C U J E M

1. konstitutivno sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo v 

četrtek, 29. novembra 2018, ob 19. uri, v  

sejni sobi, poročni dvorani Občine Mengeš (Slovenska cesta 30, Mengeš).

 

Dnevni red:


1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov sveta
2. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v svet in volitev župana
3. Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov članov sveta
4. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov sveta 

5. Poročilo mandatne komisije in odločanje o pritožbah kandidatov za župana

6. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 

                                                                                                                                                                       Župan Občine Mengeš

                                                                                                                                                                           Franc JERIČ  


Priloga: 

  • Pritožba zoper „odločite“ OVK Občine Mengeš, ki lahko vpliva na podelitev mandatov  

 

Vabljeni: 


- izvoljeni člani in članice občinskega sveta, 
- Jože Rožman, predsednik Občinske volilne komisije Občine Mengeš 
- občinska uprava.