Številka:      9000-5/2021-1   

Datum:        29. 11. 2021

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ


S K L I C U J E M

21. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo v

četrtek, 9. decembra 2021 ob 17. uri v

 sejni sobi Gasilskega doma Loka pri Mengšu, Gasilska cesta 46, Loka pri Mengšu


Predlagam naslednji dnevni red:              

1.     OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 20. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE MENGEŠ Z DNE 21. 10. 2021

2.     ODLOK O SOFINANCIRANJU LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI MENGEŠ - druga obravnava

         2.1 Odlok o sofinanciranju LPŠ v občini Mengeš - čistopis za II. obravnavo.pdf

         2.2 Odlok o sofinanciranju LPŠ v občini Mengeš - z označenimi spremembami.pdf

3.     PREDLOG NOVE CENE PROGRAMOV ZA PREDŠOLSKO VZGOJO V VRTCU MENGEŠ

         3. 1 Gradivo Vrtec Mengeš.pdf

4.     OBRAVNAVA DOPOLNJENEGA OSNUTKA OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA ENOTO UREJANJA PROSTORA ME 58 pc, ME 57/1 ZD IN ME 64 SSc»južna povezovalna in napajalna cesta« – prva obravnava

       4.1 ODLOK_dop_osnutek OPPN Juzna povezovalna I. obr..pdf

      4.2 seznam.pdf

      4.3. grafika

              8525_osnutek_OPPN-a3_EUP.pdf

              8525_osnutek_OPPN-a3_prerezi3.pdf

              8525_osnutek_OPPN-a3_prerezi12.pdf

              8525_osnutek_OPPN-a3_prometna situacija.pdf

              8525_osnutek_OPPN-a3_zazidalna situacija.pdf

              8525_osnutek_OPPN-a3_zbirnik 2500.pdf

              8525_osnutek_OPPN-a4-LEG_EUP.pdf

              8525_osnutek_OPPN-a4-LEG_prerezi.pdf

              8525_osnutek_OPPN-a4-LEG_prometna situacija.pdf

              8525_osnutek_OPPN-a4-LEG_zazidalna situacija.pdf

             8525_osnutek_OPPN-a4-LEG_zbirnik 2500.pdf

        4.4 elaborat ekonomike_OPPN.pdf

5.     OBRAVNAVA dopolnjenega osnutka ODLOKA O spremembah in dopolnitvah ZAZIDALNEGA NAČRTA ZA UREDITVENO OBMOČJE M28/2 V MENGŠU– PRVA OBRAVNAVA

       5.1 Odlok SD ZN M28-2.pdf

       5.2. Odlok ME28.2 veljavni 9.02, 4.08.pdf

       5.3 Povzetek_za_javnost_SDOPPN_M28-2_Menges_DopOsn.pdf

       5.4 grafika DopOsnutek_SDOPPN_ZN_M28-2_IP03-List_1_.pdf

       5.5 grafika DopOsnutek_SDOPPN_ZN_M28-2_IP03-List_3-1_.pdf

       5.6 grafika DopOsnutek_SDOPPN_ZN_M28-2_IP03-List_3-2_.pdf

       5.7 ELABORAT EKONOMIKE.pdf 

6.     VIŠINA TRDINOVE NAGRADE V LETU 2022

7.     SKLEP O JAVNEM RAZPISU ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE MENGEŠ ZA POMEMBNE TRAJNE DOSEŽKE, KI PRISPEVAJO K RAZVOJU, UGLEDU IN PROMOCIJI OBČINE ZA LETO 2022

8.     ODLOČITEV OBČINSKEGA SVETA OBČINE MENGEŠ O PREDLOGU ZA IZLOČITEV ŽUPANA V POSTOPKU ODLOČANJA O PRITOŽBI SMILJANE MAYER ŠKOFIC ZOPER ODLOČBO OBČINSKE UPRAVE ŠT. 090-1/2021-12 Z DNE 8. 9. 2021 O ZAVRNITVI ZAHTEVE ZA POSTAVITEV ZAČASNEGA ZASTOPNIKA 

9.     POBUDE IN VPRAŠANJA

        9.1 Pobude in vprašanja Tomaža Štebeta.pdf

                                                                                                                                            Župan Občine Mengeš

                                                                                                                                                     Franc JERIČ

 

Opomba: Gradivo k točki 5 bo objavljeno naknadno.


Vabljeni: 

-         članice in člani občinskega sveta,

-         Olaf Grbec, Gol šport d.o.o.,

-         Mateja Hribar Sicherl, Vrtec Mengeš,

-         Martin Starc, univ.dipl.inž.arh., LUZ d. d.,

-         Tomaž Kmet, Locus d.o.o.,

-         Nadzorni odbor Občine Mengeš,

-         občinska uprava.