Številka: 9000-10/2019-1  

Datum:  28.10.2019

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ


S K L I C U J E M

nadaljevanje 8. seje  Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo v 

četrtek, 7. novembra 2019, ob 17. uri, v 

sejni sobi, poročni dvorani Občine Mengeš (Slovenska cesta 30, Mengeš).


Obravnavana bo nedokončana točka dnevnega reda 8. seje:

10. POBUDE IN VPRAŠANJA


in  S K L I C U J E M

9. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo v 

četrtek, 7. novembra 2019, po končani 8. seji Občinskega sveta Občine Mengeš, v

sejni sobi, poročni dvorani Občine Mengeš (Slovenska cesta 30, Mengeš).

 

Predlagam naslednji dnevni red:

                                                                                                                                                                                                                                                          1. OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 8. REDNE SEJE Z DNE 26.9.2019

2. SOGLASJE K SPREMEMBI SISTEMIZACIJE DELOVNIH MEST V VRTCU MENGEŠ ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020 točka 2 - priloga.pdf 

3. ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2019 SKRAJŠANI POSTOPEK točka 3 priloge.zip 

4. PREDLOG ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2020 – I. OBRAVNAVA

točka 4 priloge.zip

5. SKLEP O DOLOČITVI POVPREČNE GRADBENE CENE NA PODROČJU OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2020 TER VREDNOSTI ZEMLJIŠČ IN ODŠKODNIN ZA TRAJNO USTANOVITEV SLUŽNOSTI

6. SKLEP O DOLOČITVI VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN KOMUNALNE TAKSE ZA LETO 2020

7. SKLEP O DOLOČITVI VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V OBČINI MENGEŠ ZA LETO 2020

8. SEZNANITEV OBČINSKEGA SVETA OBČINE MENGEŠ S PROSTORSKO PROBLEMATIKO V ZDRAVSTVENEM DOMU DOMŽALE

9. POBUDE IN VPRAŠANJA

Predlog dodatne točke: 
BREZPAPIRNO IN ELEKTRONSKO DELOVANJE SVETA, NJEGOVIH DELOVNIH TELES IN UPRAVE OBČINE MENGEŠ TER JAVNOSTI S PRAVILNIKOM O NADOMESTILIH ZA STROŠKE UPORABE LASTNIH NAPRAV


                                                                                                                                        Župan Občine Mengeš 

                                                                                                                                       Franc Jerič


Vabljeni:

- članice in člani občinskega sveta,
- Mateja Hribar Sicherl, Vrtec Mengeš,
- Ranata Rajapakse, ZD Domžale
- Anja Ocepek, ZD Domžale,
- Nadzorni odbor,
- občinska uprava.