Občinska volilna komisija

Občinsko volilno komisijo imenuje občinski svet za štiri leta.

Občinsko volilno komisijo sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki.

Predsednik volilne komisije in njegov namestnik se imenujeta izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih pravnikov. Ostali člani volilne komisije in njihovi namestniki se imenujejo po predlogih političnih strank, drugih organizacij občanov v občini ter občanov.

 

Občinski svet Občine Mengeš je imenoval Občinsko volilno komisijo v sestavi:

·        Barbara Kodela Kolar, predsednica, 

·        Damijan Gregorc, namestnik predsednice,

·        Viktorija Vehovec, članica,

·        Miha Jerič, namestnik članice,

·        Neža Špenko, članica,

·        Valentin Justin, namestnik članice,

·        Anže Kimovec, član,

·        Denis Kegl, namestnik člana.


Naloge Občinske volilne komisije:

Občinska volilna komisija:

·       skrbi za zakonitost volitev v občinski svet,

·       potrjuje posamične kandidature oziroma liste kandidatov in sestavlja sezname kandidatov oziroma list kandidatov,

·       določa volišča,

·       imenuje volilne odbore,

·       ugotavlja rezultate glasovanja in razglasi, kateri člani občinskega sveta so izvoljeni ter daje poročila o izidu volitev,

·       opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami,

·       opravlja druge naloge, ki jih določa Zakon o lokalnih volitvah.