Projekt: Stara hišna imena 3

Naziv projekta: Stara hišna imena 3

1.12.2020


Stara hišna imena so del identitete slovenskega podeželana. Nekdaj je vsaka hiša nosila staro hišno ime, po katerem so se ljudje med seboj prepoznavali. Gre za edinstven pojav nesnovne kulturne dediščine, ki je prisoten le še na redkih območjih v Evropi. Danes se zaradi suburbanizacije in deagrarizacije slovenskega podeželja imena izgubljajo, zato je glavni namen projekta nabor in ohranitev starih hišnih imen na opredeljenem območju. V projekt so kot nosilci dediščine vključeni starejši domačini, ki preko medgeneracijskih stikov, ki jih projekt vzpostavlja, prenašajo dediščino na mlajše. Z osveščanjem prebivalstva o pomenu nesnovne kulturne dediščine projekt tako zagotavlja ohranitev in celo ponovno oživitev rabe starih hišnih imen. Širše bo imel projekt pozitiven vpliv na območje LAS Za mesto in vas, saj bo okrepil lokalno kulturno identiteto za boljšo dobrobit, močno lokalno pripadnost ter večjo medsebojno povezanost in zadovoljstvo lokalnega prebivalstva. S tem bo posredno, v določeni meri pa tudi neposredno (npr. označitev domačij) poskrbel za povečanje konkurenčnosti in privlačnost območja.

Cilj projekta je zbrati in obeležiti hišna imena v 12-ih naseljih dveh občin. V njih bo identificiranih najmanj 270 hišnih imen, na terenu pa označenih najmanj 135 domačij. Cilji projekta so skladni s ciljem 2C Strategije LAS, ki navaja ohranjanje in spodbujanje nematerialne kulturne dediščine, med drugim z ohranjanjem in negovanjem krajevnih in ledinskih imen, lokalnih šeg in navad.


Partnerji projekta

Vodilni partner: Občina Medvode

Ostali partnerji: Občina Mengeš


Podatki o financiranju

Projekt se izvaja v okviru LAS Za mesto in vas ter je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada: Evropa investira v podeželje.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija  iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.


Skupna vrednost projekta je 15.372,00 evrov.


Projekt: Panorama App petih občin

Naziv projekta: Panorama App petih občin

1. 10. 2020


Občine Medvode, Vodice, Komenda, Trzin in Mengeš so bile uspešne v svoji prijavi za sofinanciranje iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za projekt »Panorama App petih občina« v vseh naštetih občinah. Projektu so bila z Odločbo Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja št. 33152-102/2020/5 z dne 11. 12. 2020 odobrena nepovratna sredstva v višini 38.619,40 EUR.

Šest sosedskih in prijateljskih občin (Občine Medvode, Vodice, Domžale, Komenda, Trzin in Mengeš), povezanih v LAS Za mesto in vas je že pred časom vzpostavilo zanimiv projekt, s katerim je bil vzpostavljen skupni spletni portal, namenjen spodbujanju turizma in delovanja na področju kulture za prebivalce občin, ki sodelujejo v projektu in obiskovalcev krajev severno od prestolnice. Na portalu (dostopen je na naslovu www.odmestadovasi.si) so prek tematskih sklopov izpostavljene točke, ki so v posamezni občini najbolj prepoznavne in ki bodo tudi temeljne destinacije/lokacije, predstavljene v aplikaciji, ki je predmet prijavljenega projekta. Projekt se je izkazal kot potreben in je pozitivno vplival na informiranost in prepoznavnost regije ter se je v celoti vklopil v informativni sklop peterice povezanih občin. 

S prijavljenim projektom Panorama App pa želimo narediti še korak naprej in informativne vsebine, ki so objavljene na enostavnem spletnem portalu, prenesti v sodobno aplikacijo za mobilne telefone, ki bo pomenila novo uporabniško izkušnjo za vse obstoječe in bodoče uporabnike aplikacije, obenem pa bo pomenila inovativno prilagoditev novim razmeram na področju turizma in kulturnih prireditev, ki se bodo nedvomno vzpostavile na podlagi epidemije virusa COVID-19. Projekt bo poleg prenosa vsebin aplikacije  na mobilne naprave omogočil tudi tudi pripravo preglednih digitalnih panoramskih zemljevidov in pripravo promocijskih filmov za najbolj prepoznavne lokacije posamezne občine

S tem bomo informacije o turistični ponudbi v občinah približali tudi mlajši populaciji, ki dnevno uporablja mobilne aplikacije, vsebine pa bodo pripravljene tako, da bodo pritegnile k uporabi poleg klasičnih ciljnih skupin privabile tudi mlade, ki se šele spoznavajo z okoljem regije, v kateri živijo.
Hkrati bomo poskrbeli tudi za tiskane vsebine za vse tiste, ki mobilno tehnologijo uporabljajo manj pogosto. Natisnili bomo zgibanke, trganke in zemljevide, ki bodo primerni za obešanje na steno. Pomembno pa je še to, da mobilna aplikacija omogoča preplet digitalnega in analognega sveta.
Na fizičnem zemljevidu bo uporabnike s pomočjo mobilne aplikacije nagovorila znana osebnost, pojavili se bodo zračni posnetki pokrajine, vdelani v zemljevid, točke zanimivosti (POI) na zemljevidu bodo ponudile video posnetke, galerijo in povezavo na google maps navigacijo, za piko na i bo mogoče vizualno preveriti še prikaz letnih časov

Namen projekta je najti nove skupine obiskovalcev regije, ki se razprostira severno od Ljubljane in sočasno že obstoječim obiskovalcem omogočiti sodobno in tehnološko napredno možnost seznanjanja s turističnimi, kulinaričnimi in kulturnimi informacijami v regiji. Namen projekta je tudi trajnostna oblika prehoda v digitalno okolje na področju promocije turističnih in kulturnih znamenitosti in povečan obisk teh znamenitosti s strani domačinov in vseh ostalih prebivalcev Slovenije, ki bodo v novih okoliščinah več prostega časa preživeli v domačem okolju.


Partnerji projekta

Vodilni partner:  VP Občina Medvode 

Ostali partnerji: Občina Vodice, Občina Mengeš, Občina Trzin, Občina Komenda.


Podatki o financiranju

Projekt se izvaja v okviru LAS Za mesto in vas ter je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada: Evropa investira v podeželje.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija  iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.


Skupna vrednost projekta je 57.638,00 €.Projekt: Stara hišna imena

Naziv projekta: Stara hišna imena

14. 6. 2018


Kulturno dediščino slovenskega podeželja predstavljajo tudi stara hišna imena, ki odražajo življenje in delo ljudi v nekem prostoru. Projekt krepi splošno zavedanje ljudi o pomenu ohranjanja ustnih izročil in narečij, ter ustvarja medgeneracijski most z mlajšo generacijo, da bo dediščina lokalnih krajev živela še naprej v pristni obliki.

Projekt Stara hišna imena obeležuje najmanj 800 hišnih imen v 29 naseljih petih občin. Izvedenih bo najmanj 10 srečanj z domačini na lokalnem nivoju ter izdanih pet publikacij.

 

Partnerji projekta

Vodilni partner: Občina Vodice

Ostali partnerji: Občina Komenda, Občina Medvode, Občina Mengeš, Občina Trzin

 

Podatki o financiranju

Projekt se izvaja v okviru LAS Za mesto in vas ter je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada: Evropa investira v podeželje.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija  iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

 

Skupna vrednost projekta je 39.450,00 evrov.Projekt: Oživitev tržnic na območju LAS

Naziv projekta: Oživitev tržnic

14. 6. 2018

 

V občinah Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Vodice in Trzin bodo tržnice okrepili z dodatnimi stojnicami, ki bodo razširile ponudbo prodajalcev in spodbujale kroženje ponudnikov na tržnicah v različnih občinah. 

Oživitev tržnic je namenjena povečanju ponudbe domačih pridelovalcev in izdelovalcev ter posledično tudi večjemu zavedanju prebivalcev o dodani vrednosti domačih pridelkov in izdelkov v primerjavi z izdelki multinacionalk. Namenjena je povečanju ponudbe domačih pridelovalcev in izdelovalcev ter posledično tudi večjemu zavedanju prebivalcev o dodani vrednosti domačih pridelkov in izdelkov v primerjavi z izdelki multinacionalk.

 

Partnerji projekta

Vodilni partner: Občina Medvode

Ostali partnerji: Občina Vodice, Občina Mengeš, Občina Trzin, Občina Domžale, Občina Komenda

 

Podatki o financiranju

Projekt se izvaja v okviru LAS Za mesto in vas ter je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada: Evropa investira v podeželje.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija  iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

  

Skupna vrednost projekta je 110.432,09 evra.

 


Projekt: Zgodbe naših mokrišč

Naziv projekta: Zgodbe naših mokrišč


Mokrišča so eden najbolj ogroženih in najhitreje izginjajočih življenjskih okolij. Nosijo številne pomembne funkcije v naravi, ki pa med prebivalstvom niso splošno poznane. Zato je pomembno, da Zgodbe naših mokrišč povečujejo ozaveščenost o biotski raznovrstnosti in ekosistemskih storitvah mokrišč med lokalnim prebivalstvom ter krepijo aktivni pristop k dolgoročnemu in trajnostnemu ohranjanju mokrišč v občinah Trzin, Medvode, Mengeš in Vodice.

 

Aktivnosti projekta bodo prispevale k izboljšanju stanja štirih lokalnih mokrišč z naravovarstvenim statusom in ureditvi teh mokrišč z manjšo infrastrukturo za opazovanje in doživljanje narave. Prek dogodkov, delavnic in izobraževanj za lokalne vodnike ter obsežnim promocijskim materialom se bo usmerjalo in povečalo zavedanje krajanov in obiskovalcev o biotski raznovrstnosti ter ekosistemskih storitvah mokrišč. S šestnajstimi izobraževalnimi in doživljajskimi aktivnostmi na lokalnih mokriščih ter dolgoročnejšim izobraževalnim programom na OŠ Mengeš se bo gradilo pozitiven odnos otrok in mladine do narave.

  

Partnerji projekta

Vodilni partner: Občina Mengeš

Ostali partnerji: Občina Trzin, Občina Medvode, Občina Vodice, Zavod RS za varstvo narave, Osnovna šola Mengeš

 

Podatki o financiranju

Projekt se izvaja v okviru LAS Za mesto in vas ter je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada: Evropa investira v podeželje.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija  iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

 

Skupna vrednost projekta je 166.592,71 evra.Projekt: Mreža poti LAS

Naziv projekta: Mreža poti LAS

 

Omrežje kolesarskih povezav in varnih kolesarskih poti se razprostira na območju šestih občin. Omogoča trajnostne oblike mobilnosti krajanov ter spodbuja zdrav in aktiven življenjski slog. Neposredno prispeva tudi k spodbujanju turističnega razvoja na območju, saj omogoča različne izbire rekreativnih poti ter dostop do naravnih in kulturnih zanimivosti na območju.

 

V okviru projekta Mreža poti LAS je predvidena ustrezna označitev poti s prometno signalizacijo in talnimi oznakami za večjo prometno varnost kolesarjev. Za vzpostavitev povezav se koristijo obstoječe prometne površine – občinske javne ceste in poti, izjemoma pa tudi regionalne ceste.

 

Partnerji projekta

Vodilni partner: Občina Domžale

Ostali partnerji: Občina Mengeš, Občina Medvode, Občina Komenda, Občina Trzin, Občina Vodice

 

Podatki o financiranju

Projekt se izvaja v okviru LAS Za mesto in vas ter je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada: Evropa investira v podeželje.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija  iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.


Skupna vrednost projekta je 150.630,66 evra.