Župnijska cerkev sv. Mihaela

Najstarejši in najdragocenejši umetnostni spomenik vMengšu je župnijska cerkev sv. Mihaela. Že na zunaj deluje kot triladijskaromanska bazilika in predvidoma sega v konec 13. stoletja. Prvotno je imela cerkev tri ladje, katere srednja je še danes širša od stranskih in tudi višja.Vsaka

...

Zapuščina znamenitega arhitekta Jožeta Plečnika

Zapuščina znamenitega  arhitekta Jožeta Plečnika

Najbolj priznan slovenski arhitekt Jože Plečnik jedeloval tudi v Mengšu, in sicer med letoma 1952 in 1954, ko je za župnijskocerkev sv. Mihaela izrisal načrte, po katerih so bile po starokrščanskem vzoru urejene krstilnica in

...

Cerkev sv. Primoža in Felicijana

V listinah je cerkev prvič omenjena v letu 1526, ko jemorala za vojno proti Turkom dati svoj kelih. Cerkev omenja tudi Valvasor vosmi knjigi Slava vojvodine Kranjske. Prejšnja gotska cerkev je bila širokapribližno toliko, kot je široka tedanja srednja ladja. V 17. stoletju so cerkviprizidali

...

Mengeški grad

Na prvo posredno omembo gradu (kot Meingosburg)naletimo leta 1154, ko se omenja mengeški vitez, andeški ministerial Ditrik izMengša. Grad Mengeš za časa svojega obstoja nikoli ni bil upodobljen. Zgoljokvirno se o njegovi nekdanji zasnovi poučimo le iz topografske skice, ki jo jeleta 1967

...

Staretov ali spodnji grad

Nekdanji stari mengeški grad je v poznem 16. oziromazgodnjem 17. stoletju postal neprimeren za bivanje, posest pa je bila že močno razdrobljena.Valvasor poroča, da je mengeški dvor, kot naslednik dela nekdanje mengeškeposesti, nekako med letoma 1625 in 1630 pozidal Leopold Raumschüssel. Od

...

Ravbarjev ali Zgornji grad

Po Valvasorju je mengeški dvorec (Hoff Manspurg) dobilime po utrdbi ali gradu na hribu. Ker je bilo poslopje zelo slabo, ga Valvasorimenuje gradič ali dvorec, čeprav mu je pripadala polovica posesti nekdanjegamengeškega gospostva. Na glavnem portalu gradu sta dva grba rodbin Haller

...

Grad Jablje

V Loki pri Mengšu stoji graščina, ki je po svoji stavbni zasnovi že povsemnovodobna, renesančna, le v drobnih formah so ohranjene gotske slogovneznačilnosti. Grad je bil, kot beremo v novejši literaturi, omenjen že v 15.stoletju. V resnici srečamo ime Jablje prvič že v listini iz leta

...

Anžinova domačija, Dobeno

Ena najstarejših domačij na Dobenu (350 let) je Anžinova domačija.Objekt kulturno-zgodovinske dediščine je lep primerek stare kmečke arhitektureoziroma ljudskega stavbarstva s pritlično, delno leseno, delno zidanostanovanjsko stavbo in gospodarskim poslopjem. Temeljito obnovljena

...

Kamniti mostovi

Občina Mengeš se ponaša s številnimi kamnitimi mostovi, pomembnimipredstavniki svojega časa, ki učinkovito opravljajo nalogo povezovanja šedanes. Izgradnje kamnitih mostov segajo v 16. oziroma 17. stoletje.

Najdemo jih v Loki pri Mengšu, kjer stoji nedavno obnovljendvoločni most,

...

Kamniti vodnjaki v občini Mengeš

Občina Mengeš si prizadeva ohraniti in tudi obnoviti kamnitevodnjake v občini. Med najbolj prepoznavnimi so okrogli vodnjak v Loki priMengšu, vodnjak ob Gorenjski cesti, Matičkova štirna in vodnjak na vreteno vTopolah.

Pri okroglem kamnitem vodnjaku v Lokipri Mengšu je poseben kamnit obod

...

Mejačeva vetrnica v Topolah

Med objekte, ki jih velja izpostaviti v občini Mengeš, spada tudiMejačeva vetrnica v Toplah, ki je bila z železno konstrukcijo vodne črpalke inlestvijo za vzdrževanje visoka 25 m. Vrh je krasilo železno kolo z vetrnico, kije stalo na betonski stavbi z vodnjakom in zbiralnikoma. Z vetrnico

...

Kapelice v občini Mengeš

Občina Mengeš je poznana tudi po kapelicah. V register kulturnedediščine so vpisane kapelica na Spodnjem Dobenu, kapelica in kraljeva kapelicav Loki pri Mengšu, Zelenčeva kapelica in kapelica sredi vasi Topole.

Kapelica na Spodnjem Dobenu je zidana kapelica zaprtega tipa, kije bila

...

Razpela in znamenja

V občini Mengeš so v registru kulturne dediščine označena tudištevilna razpela, med najbolj opaznimi so na Spodnjem Dobenu, Kraljevi inJožefovčev križ v Loki pri Mengšu in drugje ter številnimi znamenji, ki senahajajo po celotnem območju občine. Med bolj prepoznavnimi sta Vrbčevo

...