Občinski svet Občine Mengeš lahko kot svoja posvetovalna telesa z odlokom ustanovi tudi krajevne, vaške ali četrtne odbore. Člane teh odborov imenuje in razrešuje občinski svet izmed prebivalcev posameznih ožjih delov občine.

Funkcija člana odbora je častna in je nezdružljiva s funkcijo člana nadzornega odbora občine ter z delom v občinski upravi. 

Vsi vaški odbori v Občini Mengeš imajo pet članov. 


VO Loka pri Mengšu

Občinski svet Občine Mengeš je imenoval Vaški odbor Loka pri Mengšu v sestavi:

1. Slavko Sedeljšak

2. Branko Urbanc

3. Marjana Brojan

4. Miha Jerič

5. Matjaž Loboda


VO Dobeno

Občinski svet Občine Mengeš je imenoval Vaški odbor Dobeno v sestavi:

1. David Aleš

2. Tone Burgar

3. Vlado Sabol

4. Klemen Medved

5. Teja Hauptman

 

VO Topole

Občinski svet Občine Mengeš je imenoval Vaški odbor Topole v sestavi:

1. Peter Jemec

2. Janez Koncilija

3. Janez Černivec

4. Bogdan Urankar

5. Milena Aleš


Naloge vaškega odbora:

sodelujejo pri opravljanju javnih zadev,

oblikujejo pobude za spremembo prostorskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo njihovo območje,

sodelujejo in dajejo mnenja pri javnih razgrnitvah prostorskih, planskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo njihovo območje,

dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih programov občine,

dajejo predloge za letne občinske proračune za področje infrastrukture na njihovem območju,

dajejo pobude za dodatno prometno ureditev in olepšanje kraja,

seznanjajo občinski svet s problemi in potrebami prebivalcev na področju varstva okolja, sanacijo infrastrukture in ostalimi problemi na njihovem območju,

obravnavajo vprašanja iz občinske pristojnosti, ki se nanašajo na območje vaškega odbora in njegovo prebivalstvo ter oblikujejo svoja stališča in mnenja.