Nadzorni odbor

Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini.

Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje pristojnosti:

 • opravlja nadzor nad ravnanjem s premoženjem občine,
 • nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev proračuna občine,
 • nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev proračuna občine in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.

Nadzorni odbor ima toliko članov, kolikor političnih strank oziroma list se je uvrstilo v občinski svet, od katerih morata imeti najmanj dva člana deset let delovnih izkušenj s finančno-računovodskega področja in VII. stopnjo izobrazbe. Predsednika, namestnika in člane nadzornega odbora imenuje občinski svet izmed občanov, na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na podlagi predhodno izvedenega javnega poziva. Komisija iz prejšnjega stavka mora pri pripravi predloga upoštevati primernost izobrazbe in delovne izkušnje kandidatov, pri čemer imajo prednost kandidati z izkušnjami na področju javnih financ.

Član nadzornega odbora ne more biti član občinskega sveta, župan, podžupan, direktor občinske uprave, delavec občinske uprave ali član poslovodstev javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih organizacij, ki so uporabniki občinskih proračunskih sredstev.

Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem razrešitve oziroma z dnem poteka mandata članom občinskega sveta, ki je nadzorni odbor imenoval. Za predčasno razrešitev člana nadzornega odbora se primerno uporabljajo razlogi za predčasno prenehanje mandata člana občinskega sveta. Razrešitev opravi občinski svet na predlog nadzornega odbora.

Sestava članov nadzornega odbora

Občinski svet Občine Mengeš je imenoval Nadzorni odbor Občine Mengeš v sestavi:

 • Marko Juvan, predsednik
 • Marjetka Horjak, namestnica predsednika
 • Barbara Justin, članica
 • Mojca Reven, članica
 • Urša Brumec, članica
 • Uroš Istenič, član

Naloge nadzornega odbora:

 • opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
 • nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
 • nadzoruje finančno in materialno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev,
 • ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.

Poslovnik Nadzornega odbora Občine Mengeš

Letna poročila

Končna poročila