Arhiv sej Občinskega sveta

Mandat 2018-2022

Mandat 2014-2018

Številka: Datum: 9000-6/2018-1 5.10.2018        

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ

S K L I C U J E M

 27. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo v sredo, 17. oktobra 2018 ob 17. uri v  sejni sobi – poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš.

Predlagam naslednji dnevni red:                                                                                                                                                                                                                                                                        1. OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 26. SEJE Z  DNE 21.6. 2018 IN ZAPISNIKA KORESPONDENČNE SEJE Z DNE 27. SEPTEMBRA 2018                                                                 2. ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2018 – skrajšani postopek

    – predlog Odloka 

    – splošni del 

    – posebni del

    – načrt razvojnih programov 3. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE MENGEŠ ZA OBMOČJE LEK (SD OPN 2) – DRUGA OBRAVNAVA

    – priloga 4. PREDLOG DOPOLNITVE LETNEGA PROGRAMA PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA NEPREMIÈNIN ZA LETI 2017 IN 20185. SKLEP O DOLOČITVI POVPREČNE GRADBENE CENE NA PODROČJU OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2019 TER VREDNOSTI ZEMLJIŠČ IN ODŠKODNIN ZA TRAJNO USTANOVITEV SLUŽNOSTI6. SKLEP O DOLOČITVI VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN KOMUNALNE TAKSE ZA LETO 2019 7. SKLEP O DOLOČITVI VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V OBČINI MENGEŠ ZA LETO 20198. SKLEP O DELNEM POVRAČILU STROŠKOV ZA ORGANIZIRANJE IN FINANCIRANJE VOLILNE KAMPANJE V OBČINI MENGEŠ ZA LOKALNE VOLITVE 2018 9. POBUDE IN VPRAŠANJA

Župan Občine Mengeš Franc JERIČ

Vabljeni: – članice in člani občinskega sveta, – Manca Jug, Locus d.o.o., – Nadzorni odbor Občine Mengeš, – občinska uprava.

Številka: Datum:9000-5/2018-1 24.9.2018    

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ 

Na podlagi 29. in 30. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 9/17)

S K L I C U J E M

3. izredno sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo

v četrtek, 27. septembra 2018 ob 17. uri v

 sejni sobi – poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš.

Predlagam naslednji dnevni red:

 CENIK OGLASNEGA PROSTORA GLASILA MENGŠAN ZA PREDSTAVITEV KANDIDATOV IN LIST KANDIDATOV V ČASU VOLILNE KAMPANJE ZA LOKALNE VOLITVE 2018 

Župan Občine Mengeš

                                                                                                                                                   Franc JERIČ

Vabljeni:

–       članice in člani občinskega sveta, –       občinska uprava (direktor občinske uprave in poročevalci),
Številka: Datum:9000-4/2018-1 7.6.2018    

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ

S K L I C U J E M

26. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo

četrtek, 21. junija 2018 ob 17. uri v

sejni sobi – poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš.

Predlagam naslednji dnevni red:

1.OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 25. SEJE Z  DNE 17.5.2018                                                                              
2.VOLITVE  IN  IMENOVANJA                                                                                                                  –        Imenovanje Občinske volilne komisije Občine Mengeš
3.ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2017– skrajšani postopek           – predlog Zaključnega računatabele s prilogamiobrazložitve
4.ODLOK OPOKOPALIŠKEM REDU V OBČINI MENGEŠ – druga obravnava                                    
5.ODLOK O TURISTIČNI TAKSI V OBČINI MENGEŠ – druga obravnava                                                            
6.SOGLASJE K SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST V VRTCU MENGEŠ ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 IN POVEČANJU ŠTEVILA ZA NAJVEČ DVA OTROKA V VSEH ODDELKIHpriloga
7.POBUDE IN VPRAŠANJA

                                                                                                                Župan Občine Mengeš

                                                                                                                       Franc JERIČ

 Opomba:

– predlog dodatne toče predlagatelja Tomaža Štebeta: UKREPI SVETA OBČINE MENGEŠ ZA IZVAJANJE SKLEPOV SVETA OBČINE MENGEŠV ZVEZI ZMEDOBČINSKIM VODOOSKRBNIM SISTEMOM KRVAVEC, ZA POVRNITEV VODNIHPRAVIC OBČINE MENGEŠ NA IZVIRIH KRVAVEC, ZA POVRNITEV OSKRBE IN DRUGOZARADI KRŠITEV ZAKONODAJE IN USTAVE TER ZA ODGOVORNO SODELOVANJE OBČINE MENGEŠ Z DRUGIMI OBČINAMI NA SKUPNEM SISTEMU IN ZA POVEZOVANJE MEDVODNIMI VIRI IN VODOOSKRBNIMI SISTEMI

Vabljeni:

–       članice in člani občinskega sveta, –       Marko Fatur, JKP Prodnik d.o.o., –       Mateja Hribar Sicherl, Vrtec Mengeš –       Nadzorni odbor Občine Mengeš, –       občinska uprava.  

Številka: 9000-3/2018-1

Datum: 7.5.2018

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ

S K L I C U J E M

25. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo

četrtek, 17. maja 2018 ob 17. uri vsejni sobi – poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš.

Predlagam naslednji dnevni red:

1. OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 23. SEJE Z  DNE 18. 1. 2018 in

     24. SEJE Z DNE 22.3.2018    

2. VOLITVE IN IMENOVANJA

    Imenovanje Občinske volilne komisije Občine Mengeš

3. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2017 – skrajšani postopek

     – odlok

     – priloge

     – obrazložitve

4. ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2018 -skrajšani postopek            

      – odlok

      – priloga

5. ODLOK O POKOPALIŠKEM REDU V OBČINI MENGEŠ – prva obravnava                                  

6. ODLOK O TURISTIČNI TAKSI V OBČINI MENGEŠ – prva obravnava                                          

7. PORABA PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI IZ LETA 2017 – OSNOVNA ŠOLA MENGEŠ

      – priloga

8. PREDLOG NOVE CENE PROGRAMOV ZA PREDŠOLSKO VZGOJO V VRTCU MENGEŠ    

     – priloga    

9. POROČILA O POSLOVANJU AVNIH ZAVODOV IN MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA V LETU 2017

     – Medobčinski inšpektorat in redarstvo

     – Knjižnica Domžale

     – Mestne lekarne

     – Osnovna šola Mengeš

     – Vrtec Mengeš

     – Glasbena šola Mengeš

     – Osnovna šola Roje

10. POROČILO PREDSTAVNIKOV OBČINE MENGEŠ V SVETIH JAVNIH ZAVODOV

       – priloga

11. POBUDE IN VPRAŠANJA            

                                                                                        Župan Občine Mengeš

                                                                                                Franc Jerič

Opomba: Gradivo k točki 2 bo posredovano naknadno.

  Vabljeni:

–       članice in člani občinskega sveta,

–        Lidija Žvegla, zunanja sodelavka, 

–       Marko Fatur, JKP Prodnik d.o.o.,

–       Milan Burkeljca, Osnovna šola Mengeš,

–       Nada Vuković, Osnovna šola Mengeš,

–       Mateja Hribar Sicherl, Vrtec Mengeš,

–       Neža Pibernik, Vrtec Mengeš,

–       Nadzorni odbor Občine Mengeš,

–       občinska uprava.

Številka: 9000-2/2018-1

Datum: 9.3.2018

OBÈINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ

S K L I C U J E M

24. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo

četrtek, 22. MARCA 2018 ob 17. uri vsejni sobi – poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš.

Predlagam naslednji dnevni red:

1. OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 23. SEJE Z  DNE 18. 1.   

    2018    

2. POROČILO O GRADNJI OBVOZNICE MENGEŠ  

    –priloga

3. POTRDITEV DIIPa ZA PROJEKT »REGIONALNA KOLESARSKA POVEZAVA KAMNIK – MENGEŠ – TRZIN – LJUBLJANA«  

priloga     

4. LETNO POROČILO O IZVEDENIH UKREPIH IZ AKCIJSKEGA NAČRTA LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA (LEK) IN NJIHOVIH UČINKIH V OBČINI MENGEŠ ZA LETO 2017 IN PLAN DELA ZA LETO 2018 

priloga 1

priloga 2

priloga 3              

5. SKLEP O PODELITVI PRIZNANJ OBČINE MENGEŠ 

    – priloga

6. SKLEP O PODELITVI TRDINOVE NAGRADE V LETU 2018 

7. UREDITEV MESTNEGA SREDIŠČA MENGŠA 

    – priloga

8. POBUDE IN VPRAŠANJA            

                                                                                        Župan Občine Mengeš

                                                                                                Franc Jerič

Opomba: Gradivo k točki 6 bo posredovano naknadno.

Priloga: Poročilo odgovornega urednika glasila Mengšan za leto 2017.

  Vabljeni:

–       članice in člani občinskega sveta,

–       Aleš Hojs, DRI upravljanje investicij d.o.o.,

–       Katarina Pogačnik, Envirodual d.o.o.,

–       Barbara Strajnar, koordinatorica projekta,

–       Stanislav Golob, predsednik Komisije za podeljevanje priznanj

–       Tomaž Schlegl, zunanji sodelavec,

–       Nadzorni odbor Občine Mengeš,

–       občinska uprava,

–       mediji.

Številka: 9000-1/2018-1

Datum: 15.1.2018

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ

SKLICUJEM

23. sejo Občnskega sveta Občine Mengeš, ki bo v

četrtek, 25. januarja 2018 ob 17. uri v

sejni sobi – poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska cesta 30, Mengeš

Predlagam naslednji dnevni red:

1.  OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA NADALJEVANJA 21. SEJE IN 22. SEJE Z DNE 7. 12. 2017

2.  VOLITVE IN IMENOVANJA

    – Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Vrtec Mengeš

3.  OBVEZNA RAZLAGA 112. ČLENA ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE MENGEŠ ZA ENOTO UREJENJA PROSTORA EUP ME 39 CU/5, 34 ALINEA (URADNI VESTNIK OBČINE MENGEŠ ŠT. 5/13 IN 6/13 POPRAVEK)

– priloga: Soglasje Zavoda za kulturno dedišino RS št. 35101-0037/2016-2

4.  OBRAVNAVA DOPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE MENGEŠ ZA OBMOČJE LEK (SD OPN 2) – PRVA OBRAVNAVA

priloga grafika 1

priloga grafika 2

5.  PREDLOGI SPREMEMB POSLOVNIKA OBČINSKEGA SVETA OBČINE MENGEŠ

6.  LETNI PROGRAM KULTURE V OBČINI MENGEŠ ZA LETO 2018

7.  SKLEP O JAVNEM RAZPISU ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE MENGEŠ ZA POMEMBNE TRAJNE DOSEŽKE, KI PRISPEVAJO K RAZVOJU, UGLEDU IN PROMOCIJI OBČINE ZA LETO 2018

8.  VIŠINA TRDINOVE NAGRADE V LETU 2018

9.  POBUDE IN VPRAŠANJA

Župan Občine Mengeš

Franc JERIČ

Opomba: Gradivo k točki 2 in 8 bo posredovano naknadno.

Vabljeni:

–         članice in člani občinskega sveta,

–         Frano Toš, Darja Glavaš Prva hiša d.o.o.,

–         Miloš Ekar, ZVKDS OE Kranj,

–         Manca Jug, Locus d.o.o.,

–         Nadzorni odbor Občine Mengeš,

–         občinska uprava,

–          mediji.

Številka: 9000-1/2017-1

Datum: 24.11.2017

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ

SKLICUJEM

nadaljevanje 21. seje Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo v

četrtek, 7. decembra 2017 ob 17. uri v

sejni sobi – poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš

Obravnavana bo nedokončana točka potrjenega dnevnega reda:

7.  POBUDE IN VPRAŠANJA 

 

in 22. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo

v četrtek, 7. decembra 2017 po končani 21. seji Občinskega sveta Občine Mengeš v sejni sobi – 

poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš

Predlagam naslednji dnevni red:

1.  OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 21. SEJE Z DNE 21.9.2017 IN 2. IZREDNE SEJE Z DNE 19.10.2017

2.  VOLITVE IN IMENOVANJA

     Imenovanje nadomestnega èlana Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

3.  ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O KNJIŽNICI DOMŽALE – skrajšani postopek

4.  OBVEZNA RAZLAGA ODLOKA O OPN OBČINE MENGEŠ – območje urejanja ME 39 CU/5

5.  ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2017 – skrajšani postopek

     – predlog Odloka

     – tabele

6.  ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2018 – skrajšani postopek

    – predlog Odloka

     – tabele

7. LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI MENGEŠ ZA LETO 2018

8.  URADNO PREČIŠČENO BESEDILO POSLOVNIKA OBČINSKEGA SVETA OBČINE MENGEŠ – skrajšani postopek

9.  OBVEZNA RAZLAGAODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA OBMOČJE UREJENJA ME 30-S PRI CEGVENCI VZHOD MENGEŠ 

10. PREDLOG DOPOLNITVE LETNEGA PROGRAMA PRIDOBIVANJA INRAZPOLAGANJA NEPREMIČNIN ZA LETI 2017 IN 2018

11.SKLEP O UKINITVI JAVNEGA DOBRA parc. št. 2833/2 k. o. Mengeš

12. SKLEP O DOLOČITVI POVPREČNE GRADBENE CENE NA PODROČJU OBČINEMENGEŠ ZA LETO 2018 TER VREDNOSTI ZEMLJIŠÈ IN ODŠKODNINZA TRAJNO USTANOVITEV SLUŽNOSTI

13. SKLEP O DOLOČITVI VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN KOMUNALNE TAKSE ZA LETO 2018

14. SKLEP O DOLOČITVI VREDNOSTI TOÈKE ZA IZRAČUN NADOMESTILAZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V OBČINI MENGEŠ ZA LETO 2018

15. POBUDE IN VPRAŠANJA

Župan Občine Mengeš

Franc JERIČ

Opomba: Gradivo k točki 4 bo posredovano naknadno.

Vabljeni:

–         članice in člani občinskega sveta,

–         Frano Toš, Evio d.o.o.,

–         Barbara Zupanc Oberwalder, Knjižnica Domžale,

–          Olfa Grbec, zunanji strokovni sodelavec,

–         Nadzorni odbor Občine Mengeš,

–         občinska uprava,

–          mediji.

Številka: 900-9/2017-1

Datum: 10.10.2017

OBÈINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ

Na podlagi 29. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/15)

SKLICUJEM

2. izredno sejo Občineskega sveta Občine Mengeš, ki bo

v četrtek, 19. oktobra 2017 ob 17. uri v

sejni sobi – poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš

Predlgam naslednji dnevni red:

1. VOLITVE IN IMENOVANJA

    Izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana Državnega sveta

– popravljen predlog

Župan Občine Mengeš

Franc JERIÈ

Vabljeni:

– članice in člani občinskega sveta,

– občinska uprava (direktor občinske uprave in poročevalci),

Številka: 900-7/2017-1

Datum: 7.9.2017

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ

SKLICUJEM

21. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo

v četrtek, 21. septembra 2017 ob 17. uri v

sejni sobi – poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš

Predlagam naslednji dnevni red:

1. OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 20. SEJE Z DNE 22.6.2017

2. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA OBMOČJE EUP ME 76 (DRNOVO) – DRUGA OBRAVNAVA

3. SKLEP O UKINITVI JAVNEGA DOBRA parc. št. 2905/5 k.o. Mengeš

4. PORABA NEPORABLJENIH SREDSTEV V UPRAVLJANJU IN PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI IZ PRETEKLIH LET – KNJIŽNICA DOMŽALE

5. PREDLOG SPREMEMBE POSLOVNIKA OBČINSKEGA SVETA OBČINE MENGEŠ – skrajšani postopek

6. POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE MENGEŠ ZA OBDOBJE OD 1.1.2017 DO 30.6.2017

    – obrazložitve

    – tebelarni del

7. POBUDE IN VPRAŠANJA

Župan Občine Mengeš

Franc JERIČ

Vabljeni:

– članice in člani občinskega sveta

– Peter Lovšin, Urbania d.o.o.

– Barbara Zupanc Oberwalder, Knjižnica Domžale

– Nadzorni odbor Občine Mengeš

– občinska uprava

– mediji

Številka: 901-4/2017-1

Datum: 12.6.2017

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ

SKLICUJEM

20. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo

v četrtek 22. JUNIJA 2017 ob 17. uri v

sejni sobi – poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš

Predlagam naslednji dnevni red:

1.  OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 19. SEJE Z DNE 18.5.2017

2.  SOGLASJE K SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST V VRTCU MENGEŠ ZA ŠOLSKO LETO 2017/2018 IN POVEČANJU ŠTEVILA ZA NAJVEČ DVA    

     OTROKA V VSEH ODDELKIH

3.  PREDSTAVITEV IDEJNE ZASNOVE NIZKOENERGIJSKE VEČNAMENSKE ŠPORTNE DVORANE V MENGŠU

4. POBUDE IN VPRAŠANJA

Župan Občine Mengeš

Franc JERIČ

Opomba: Gradiva k točki 3 ni, ker bo projektant na sami seji predstavil idejno zasnovo nizkoenergijske večnamenske športne dvorane v Mengšu.

Vabljeni:

– članice in člani občinskega sveta,

– Mateja Hribar Sicherl, Vrtec Mengeš,

– Gregor Košorok, KošorokGartner Arhitekti d.o.o.,

– Gradbeni odbor za izgradnjo večnamenske športne dvorane,

– Nadzorni odbor Občine Mengeš,

– člani delovnih teles občinskega sveta,

– občinska uprava,

– mediji.

Številka: 900-6/2017-1

Datum: 5.5.2017

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ

SKLICUJEM

19. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo

v četrtek, 18. MAJA 2017 ob 17. uri v

sejni sobi – poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš

Predlagam naslednji dnevni red:

1.  OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 18. SEJE Z DNE 16.3.2017

2.  VOLITVE IN IMENOVANJA

– Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet Osnovne šole Mengeš

– Imenovanje predstavnika ustanovitelja v Svet Knjižnice Domžale

– Imenovanje predstavnika ustanoviteljev v Svet Glasbene šole Domžale

3.  ZAKLJUČNI RAČUN OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2016 – skrajšani postopek

     obrazložitev

4.  POROČILA O POSLOVANJU JAVNIH ZAVODOV IN MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA V LETU 2016 IN PREDSTAVNIKOV OBČINE V JAVNIH ZAVODIH

     – Osnovna šola Mengeš

     – Vrtec Mengeš

     – Osnovna šola Roje

     – Glasbena šola Domžale

     –Knjižnica Domžale

     – Zdravstveni dom Domžale

     – Mestne lekarne

     – Medobčinski inšpektorat in redarstvo

     – JP CČN domžale – Kamnik

     – dodatni poročili predstavnikov

5.  ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2017 – skrajšani postopek

6.  ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA OBMOČJE UREJANJA ME 30-S PRI CEGVENCI VZHOD MENGEŠ – ZA ENOTE UREJANJA P1; P2; P3 IN P4 – II. obravnava

7.  OBRAVNAVA PREDLOGA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OBČINSKEM LOKACIJSKEM NAČRTU OBMOČJA »ME 25 MALI MENGEŠ« -SPREMEMBA ŠT. 2

8.  PORABA PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI IZ LETA 2016 – OSNOVNA ŠOLA MENGEŠ

9.  PORABA PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI IZ LETA 2016 – VRTEC MENGEŠ

10. PREDLOG DOPOLNITVE LETNEGA PROGRAMA PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA NEPREMIČNIN ZA LETI 2017 IN 2018

11. SKLEP O UKINITVI JAVNEGA DOBRA parc. št. 1066/6 k. o. Loka 

12. POBUDE IN VPRAŠANJA 

Župan Občine Mengeš

Franc JERIČ

Zapisniki pristojnih odborov  

Vabljeni:

– članice in člani občinskega sveta,

– Martin Starc, Lin nepremičnine d.o.o.,

– Vera Rutar, RRD d.o.o.,

– Milan Burkeljca, Osnovna šola Mengeš,

– Nada Vukovič, Osnovna šola Mengeš,

– Neža Zalokar, Vrtec Mengeš,

– Nadzorni odbor Občine Mengeš,

– člani delovnih teles občinskega sveta,

– občinska uprava,

– mediji.       

Številka: 900-4/2017-1

Datum: 6.3.2017

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ

SKLICUJEM

18. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo

v četrtek, 16. MARCA 2017 ob 17.00 uri v

sejni sobi – poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš

Predlagam naslednji dnevni red:

1.   OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 17. SEJE Z DNE 19.1.2017

2.   ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2017 (DOPOLNITEV NRP) – SKRAJŠANI POSTOPEK IN ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2018 (DOPOLNITEV NRP) – SKRAJŠANI POSTOPEK

3.   PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA ZA SOFINANCIRANJE PRIREDITEV

4.   SPREJEM IZJAVE OBČINSKEGA SVETA O SEZNANITVI S FINANČNIM JAMSTVOM IN ODGOVORNOSTJO

 ZAGOTAVLJANJA IZVIRNIH NALOG OBČINE GLEDE ZAPRTJA ODLAGALIŠČA DOB

      priloga

5.   POROČILO NADZORNEGA ODBORA O DELU V LETU 2016

6.   SKLEP O PODELITVI PRIZNANJ OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2017

7.   SKLEP O PODELITVI TRDINOVE NAGRADE V LETU 2017

8.   POBUDE IN VPRAŠANJA

Župan Občine Mengeš

      Franc JERIČ

Vabljeni:

– članice in člani občinskega sveta,

– Nadzorni odbor Občine Mengeš

– člani delovnih teles občinskega sveta,

– občinska uprava,

– mediji.

Dodatno gradivo:

Potrditev investicijskega programa za izvedbo agromelioracije na komasacijskem območju Drnovo v občinah Kamnik, Komenda in Mengeš

   *  priloga

Predlog dopolnitve letnega programa pridobivanja in razpolaganja nepremičnin za leti 2017 in 2018

Številka: 900-1/2017-1

Datum: 5. 1. 2017

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ

SKLICUJEM

17. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo

v četrtek, 19. JANUARJA 2017 ob 17. uri v

sejni sobi – poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska cesta 30, Mengeš.

Predlagam naslednji dnevni red:

1.OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 16. SEJE Z DNE 15.12.2016
2.ODLOK O PRORAČUNU OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2017 – druga obravnava in ODLOK O PRORAČUNU OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2018 – DRUGA OBRAVNAVA  –   PRILOGA – OBRAZLOŽITVE PRORAČUNA OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2017PRILOGA – OBRAZLOŽITVE PRORAČUNA OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2018              
3.PRAVILNIK O POSTOPKU IN MERILIH ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMAŠPORTA V  OBČINI MENGEŠ                                                                                                           
4.LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI MENGEŠ ZA LETO 2017                                                   
5.SKLEP O JAVNEM RAZPISU ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE MENGEŠ ZA POMEMBNE TRAJNE DOSEŽKE, KI PRISPEVAJO K RAZVOJU, UGLEDU IN PROMOCIJI OBČINE ZA LETO 2017                                                                                             
6.SKLEP O VIŠINI TRDINOVE NAGRADE V LETU 2017                                                                 
7.POBUDE IN VPRAŠANJA 

Župan Občine Mengeš

Franc Jerič

Vabljeni:

–         članice in člani občinskega sveta, –         g. Olaf Grbec, zunanji strokovni sodelavec, –         Nadzorni odbor Občine Mengeš, –         člani delovnih teles občinskega sveta, –         občinska uprava, –         mediji.

Številka: 900-8/2016-1

Datum: 2. 12. 2016

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ

SKLICUJEM

16. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo

v četrtek, 15. DECEMBRA 2016 ob 17. uri v

sejni sobi – poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska cesta 30, Mengeš.

Predlagam naslednji dnevni red:

1. OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 15. SEJE Z DNE 20.10.2016 

2. ODLOK O proračunu OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2017 – PRVA OBRAVNAVA

      in ODLOK O proračunu OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2018 – PRVA OBRAVNAVA

      – priloga: Obrazložitev proračuna Občine Mengeš za leto 2017

      – priloga: Obrazložitev proračuna Občine Mengeš za leto 2018

3.  ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O KATEGORIZACIJI 

     OBČINSKIH CEST V OBČINI MENGEŠ – SKRAJŠANI POSTOPEK

4.  ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH OBČINSKEGA PODROBNEGA       

     PROSTORSKEGA NAČRTA ZA OBMOČJE UREJANJA ME 30-S PRI CEGVENCI

     VZHOD MENGEŠ – za enote urejanja P1; P2; P3 in P4 – PRVA OBRAVNAVA

5.  SKLEP O DOLOČITVI POVPREČNE GRADBENE CENE NA PODROČJU OBČINE

     MENGEŠ ZA LETO 2017 TER VREDNOSTI ZEMLJIŠČ IN ODŠKODNIN

ZA TRAJNO USTANOVITEV SLUŽNOSTI

6.  SKLEP O DOLOČITVI VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN KOMUNALNE TAKSE

     ZA LETO 2017

7.  SKLEP O DOLOČITVI VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN NADOMESTILA 

     ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V OBČINI MENGEŠ ZA LETO 2017 

8.  POBUDE IN VPRAŠANJA

Župan Občine Mengeš

Franc Jerič

Vabljeni:

–         članice in člani občinskega sveta, –         Ferdo Jordan, LUZ d.d., –         Martin Starc, LIN d.d., –         Gvido Modrijan, Structura d.o.o., –         Nadzorni odbor Občine Mengeš, –         člani delovnih teles občinskega sveta, –         občinska uprava, –         mediji.

Številka: 900-16/2016-1

Datum: 6.10.2016

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ

SKLICUJEM

15. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo

v četrtek, 20. OKTOBRA 2016 ob 17. uri v

sejni sobi – poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš.

Predlagam naslednji dnevni red:

1.  OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 14. SEJE Z DNE 15.9.2016

2.  VOLITVE IN IMENOVANJA

         – Mnenje k imenovanju direktorice Knjižnice Domžale

         – Razrešitev in imenovanje članice Odbora za statutarno pravne zadeve

3.  ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE MENGEŠ ZA LETO

2016 – SKRAJŠANI POSTOPEK

4.  ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA

VZGOJNOVARSTVENEGA ZAVODA VRTEC MENGEŠ – SKRAJŠANI POSTOPEK

5.  STALIŠČE OBČINE MENGEŠ O VPISU PRAVICE DO PITNE VODE V USTAVO

REPUBLIKE SLOVENIJE

6.  POBUDE IN VPRAŠANJA

Župan Občine Mengeš

Franc JERIČ

Opomba: Gradivo k točki 5 bo posredovano naknadno.

Vabljeni:

– članice in člani občinskega sveta,

– Barbara Zupanc Oberwalder,

– Nadzorni odbor Občine Mengeš,

– člani delovnih teles občinskega sveta,

– občinska uprava,

– mediji.

Številka: 900-14/2016-1

Datum: 2.9.2016

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ

SKLICUJEM

14. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo

v četrtek, 15. SEPTEMBRA 2016 ob 17. uri v

sejni sobi – poročni dvorani Občine mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš

Predlagam naslednji dnevni red:

1.  OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 13. SEJE Z DNE 23.6.2016

2.  VOLITVE IN IMENOVANJA

      – Mnenje k imenovanju direktorice Dom počitka Mengeš

      – Razrešitev in imenovanje novega èlana Vaškega odbora Dobeno

3.  ODLOK O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA REKONSTRUKCIJO DELA JAVNE POTI JP št. 753022 OD PRIKLJUČKA JP št. 753021 DO PRIKLJUČKA JAVNE POTI št. 753028 NA JAVNO POT št. 753022 – SPODNJE DOBENO – DRUGA OBRAVNAVA

4.  ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA UREDITVENO OBMOČJE “LEK MENGEŠ-DOMŽALE” (ME-79 in ME-80) – DRUGA OBRAVNAVA

5.  ODLOK O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA OBMOČJE ME 12 IG OPPN – PRVA OBRAVNAVA

6.  PREDLOG NOVE CENE STORITEV POMOČ NA DOMU

7.  POBUDE IN VPRAŠANJA

Župan Občine Mengeš

Franc JERIČ

Vabljeni:

–         članice in člani občinskega sveta, –         Majda Zupanič, ZUP d.o.o., –         Leon Kobetič in Manca Jug, LOCUS d.o.o., –         Saša Smolej, PROTIM Ržišnik in Perc d.o.o. –         Lidija Krivec Fugger, Dom počitka Mengeš  –         Nadzorni odbor Občine Mengeš, –         člani delovnih teles občinskega sveta, –         občinska uprava, –         mediji.

Številka: 900-11/16-1

Datum: 13.6.2016

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ

SKLICUJEM

13. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo

v četrtek, 23. Junija 2016 ob 17. uri v

sejni sobi – poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš.

Predlagam naslednji dnevni red:

1.  OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 12. SEJE Z DNE 21.4.2016

2.  VOLITVE IN IMENOVANJA

               – Sprejem obrazloženega mnenja h kandidatkam za ravnateljico Vrtca Mengeš

               – Imenovanje skupnega predstavnika v svet javnega zavoda OŠ Roje

               – Imenovanje predstavnika Občine Mengeš v svet zavoda Dom počitka Mengeš

3. PORABA PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI IZ LETA 2015 – OSNOVNA ŠOLA MENGEŠ

    priloga

4. PORABA PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI IZ LETA 2015 – VRTEC MENGEŠ

    priloga

5. SOGLASJE K SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST V VRTCU MENGEŠ ZA ŠOLSKO LETO 2016/2017 IN POVEČANJU ŠTEVILA ZA NAJVEČ DVA OTROKA V VSEH ODDELKIH

    priloga 

6. PREDLOG NOVE CENE PROGRAMOV ZA PREDŠOLSKO VZGOJO V VRTCU MENGEŠ

     priloga

7. ODLOK O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA OBMOČJE EUP ME 22 IG/1 IN DEL ME 02 V MENGŠU – 2. OBRAVNAVA

    grafika 1

    grafika 2

    grafika 3

    grafika 4

   grafika 5

    grafika 6

    grafika 7

    grafika 8

    grafika 9

    grafika 10

    grafika 11

8. SEZNANITEV S STROKOVNIM MNENJEM – MRLIŠKE VEŽICE MENGEŠ

    priloga

9. POBUDE IN VPRAŠANJA

Župan Občine Mengeš

Franc JERIČ

Opomba: Gradivo k točki 2, 1. alinea bo posredovano naknadno.

Vabljeni:

–         članice in člani občinskega sveta,

–         Milan Burkeljca, ravnatelj OŠ Mengeš

–         Nada Vuković, računovodkinja OŠ Mengeš,

–         Mateja Hribar Sicherl, ravnateljica Vrtca Mengeš,

–         Neža Zalokar, računovodja Vrtca Mengeš,

–         Majda Zupanič, ZUP d.o.o.,  

–         Milan Rus, cenilec stvarnega premožnja – nepremičnine

–         Nadzorni odbor Občine Mengeš,

–         člani delovnih teles občinskega sveta,

–         občinska uprava,

–          mediji.  

Številka: 900-9/2016-1

Datum: 7.4.2016

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ

SKLICUJEM

12. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo

v četrtek, 21. APRILA 2016 ob 17. uri v

sejni sobi – poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska cesta 30, Mengeš

Predlagam naslednji dnevni red:

1.  OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 11. SEJE Z DNE 17.3.2016

2.  ODLOK O ZAKLJUČNEM RAČUNU OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2015 – SKRAJŠANI POSTOPEK

     – priloga odlok

     – priloga tabelarni del: splošni del, posebni del, načrt razvojnih programov

     – priloga – seznam pogodb

     – obrazložitev

3.  POROČILO NADZORNEGA ODBORA OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2015

     –priloga

4.  PORABA PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI IZ LETA 2015

     – priloga 1

     – priloga 2 

5.  ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O USTANOVITVI POSVETOVALNIH TELES OBČINSKEGA SVETA – SKRAJŠANI POSTOPEK

     – priloga

6.  POTRDITEV CEN STORITEV OBVEZNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA:

     – Obdelava določenih vrst odpadkov in

     – Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov

        – priloga 1

        – priloga 2

        –priloga 3

7.  PRAVILNIK O IZPLAČILIH NADOMESTIL ZA STROŠKE IN DELO PRI BREZPAPIRNEM POSLOVANJU IN KOMUNIKACIJI SVETNIKOV, ČLANOV DELOVNIH TELES IN KOMISIJ SVETA OBČINE MENGEŠ

8.  POVEZOVANJE – MEDOBČINSKI VODOOSKRBNI SISTEM KRVAVEC – PRAVICE, SOLASTNIŠTVO, KAKOVOST, VARNOST, ZANESLJIVOST OSKRBE Z ZDRAVO PITNO VODO – OBČINA MENGEŠ ODGOVORNA (NAJVEČJA) SOLASTNICA

priloga

9.  POROČILA JAVNIH ZAVODOV IN MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA O POSLOVANJU V LETU 2015

     Poročila javnih zavodov:

     – Osnovna šola Mengeš

     – Vrtec Mengeš

     – Glasbena šola Domžale

     – Osnovna šola Roje

     – Zdravstveni dom Domžale

     – Mestne lekarne

     – Knjižnica Domžale

     – Medobčinski inšpktorat

     –JP Centralno čistilna naprava Domžale – Kamnik

10.  POBUDE IN VPRAŠANJA

Župan Občine Mengeš

Franc JERIČ

Vabljeni:

– članice in člani občinskega sveta,

– Nada Vukovič, Osnovna šola Mengeš

– Marko Fatur, direktor JKP Prodnik d.o.o.

– Nadzorni odbor Občine Mengeš

– člani delovnih teles občinskega sveta,

– občinska uprava (v.d. direktorja občinske uprave in poročevalci)

– mediji

Številka: 900-7/2016-1

Datum: 3.3.2016

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ

Na podalagi 27. člena poslovnika občinskega sveta (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/15)

SKLICUJEM

nadaljevanje 10. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo

v četrtek, 17. MARCA 2016 ob 17. uri v

sejni sobi – poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska cesta 30, Mengeš

Obravnava bo točka potrjenega dnevnega reda:

10. ODREDBA O OSNOVNIH STANDARDIH POGREBNIH IN POKOPALIŠKIH STORITEV TER DOLOČITVI CEN V OBČINI MENGEŠ

in 11. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo

v četrtek, 17. MARCA 2016 ob 17. uri v

sejni sobi – poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska cesta 30, Mengeš

Predlagam naslednji dnevni red:

1.  OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 10. SEJE Z DNE 21.1.2016

2.  VOLITVE IN IMENOVANJA

– Imenovanje odgovornega urednika glasila Mengšan

– Mnenje k imanovanju direktorice Doma počitka Mengeš

– Razrešitev in imanovanje članice Odbora za družbene in društvene dejavnosti

3.  POBUDE IN VPRAŠANJA

4.  ODLOK O PRORAČUNU OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2016 – DRUGA OBRAVNAVA

     – tabele splošni del

     – tabele posebni del

     –tabele NRP

     –Letni program pridobivanja in razpolaganja nepremičnin

     – obrazložitev

5.  OBRAVNAVA SPREMEMB IN DOPOLNITEV DOPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA OBMOČJE EUP ME 76 (DRNOVO) – PRVA OBRAVNAVA

     – grafika

6.  SPREJEM ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA REKONSTRUKCIJO DELA JAVNE POTI JP ŠT. 753022 OD PRIKLJUČKA JC 753021 DO PRIKLJUČKA JAVNE POTI ŠT. 753028 NA JAVNO POT 753022 – SPODNJE DOBENO – PRVA OBRAVNAVA

     – grafika

7.  ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA UREDITVENO OBMOČJE “LEK MENGEŠ – DOMŽALE” – PRVA OBRAVNAVA (ME – 79 IN ME – 80)

8.  LETNI POGRAM ŠPORTA V OBČINI MENGEŠ ZA LETO 2016

9.  SOGLASJE K SODNI PORAVNAVI

     – priloga

10. SKLEP O PODELITVI PRIZNANJ OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2016

11. SKLEP O PODELITVI TRDINOVE NAGRADE V LETU 2016

12. LETNO POROČILO O IZVEDENIH UKREPIH IZ AKCIJSKEGA NAČRTA LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA (LEK) IN NJIHOVIH UČINSKIH V OBÈINI MENGEŠ ZA LETO 2015

13. POROČILO NADZORNEGA ODBORA OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2015

14. PRAVILNIK O IZPLAČILIH NADOMESTIL ZA STROŠKE IN DELO PRI BREZPAPIRNEM POSLOVANJU IN KOMUNIKACIJI SVETNIKOV, ČLANOV DELOVNIH TELES IN KOMISIJ SVETA OBČINE MENGEŠ

Župan Občine Mengeš

Franc Jerič

Opomba: Gradivo k točki 10, 11 in 13 bo posredovano naknadno.

                Dodatno gradivo –  predlog za razširitev točke VOLITVE IN IMENOVANJA 

Vabljeni:

–          članice in člani občinskega sveta,

–          Edavrd Vrtačnik,

–          Lidija Krivec Fugger,

–          Peter Lovšin, Urbania d.o.o.,

–          Majda Zupanič, ZUP d.o.o.,

–          Leon Kobetič, Locus d.o.o.,

–          Katarina Pogačnik, Envirodual d.o.o.,

–          Stanislav Golob, predsednik komisije za podeljevanje priznanj,

–          Nadzorni odbor Občine Mengeš,

–          člani delovnih teles občinskega sveta,

–          občinska uprava,

–          mediji.

Številka: 900-1/2016-1

Datum: 7.1.2016

OBÈINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ

Na podlagi 27. člena Poslovnika občinekega sveta (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/15)

SKLICUJEM

10. seja Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo

v četrtek, 21. JANUARJA 2016 ob 17. uri v

sejni sobi – poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska cesta 30, Mengeš

Predlagam naslednji dnevni red:

1.  OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 9. SEJE Z DNE 26.11.2015

2.  VOLITVE IN IMENOVANJA

    – Imenovanje predstavnika ustanovitelja v Svet javnega zavoda Mestne lekarne

    – Imenovanje kandidatov za sodnike porotnike

3.  POBUDE IN VPRAŠNJA

4.  OBRAVNAVA SPREMEMB IN DOPOLNITEV DOPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA OBMOČJE EUP ME76 (DRNOVO) – PRVA OBRAVNAVA

5.  POPRAVEK 122. IN 123. ČLENA ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE MENGEŠ (URADNI VESTNIK OBČINE MENGEŠ ŠT. 5/2013 IN 6/2013 – POPRAVEK) – SKRAJŠANI POSTOPEK

6.  OBRAVNAVA PREDLOGA SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA OBMOČJE UREJENJA ME 30-S PRI CEGVENCI VZHOD MENGEŠ – DRUGA OBRAVNAVA

7.  ODLOK O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA OBMOČJE EUP ME 22 IG/1 IN DEL ME 02 V MENGŠU – PRVA OBRAVNAVA

8.  PROSTORSKA PREUREDITEV OSNOVNE ŠOLE MENGEŠ Z IZVEDBO VZHODNEGA PRIZIDKA

9.  PRORAČUN OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2016 – PRVA OBRAVNAVA 

     – obrazložitev

10.ODREDBA O OSNOVNIH STANDARDIH POGREBNIH IN POKOPALIŠKIH STORITEV TER DOLOČITVI CEN V OBČINI MENGEŠ

11.SKLEP O JAVNEM RAZPISU ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE MENGEŠ ZA POMEMBNE TRAJNE DOSEŽKE, KI PRISPEVAJO K RAZVOJU, UGLEDU IN PROMOCIJI OBČINE ZA LETO 2016

12. SKLEP O VIŠINI TRDINOVE NAGRADE V LETU 2016

Župan Občine Mengeš

Franc Jerič

Opomba: Gradivo k točki 12 bo posredovano naknadno.

Vabljeni:

– članice in člani občinskega sveta;

– Peter Lovšin, Urbania d.o.o.;

– Marko Kavčič, Entrajana d.o.o.;

– Ferdo Jordan, LUZ d.d.;

– Martin Starc, LUZ d.d.;

– Majda Zupanič, ZUP d.o.o.;

– Milan Burkeljca, OŠ Mengeš;

– Breda Jamšek, IBE d.d.;

– Nadzorni odbor Občine Mengeš;

– člani delovnih teles občinskega sveta;

– občinska uprava (direktorica in poročevalci)

– mediji

Številka: 900-20/2015-1

Datum: 16.11.2015

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ

Na podlagi 27. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/15)

SKLICUJEM

9. sejo Občnskega sveta Občine Mengeš, ki bo

v četrtek, 26. NOVEMBRA 2015 ob 17. uri v

sejni sobi – poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska cesta 30, Mengeš

Predlagam naslednji dnevni red:

1.  OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 8. SEJE – 22. oktober 2015

2.  POBUDE IN VPRAŠANJA

3.  PORABA PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI IZ LETA 2013 – OŠ ROJE

     – priloga

4.  PREDLOG NOVE CENE PROGRAMOV ZA PREDŠOLSKO VZGOJO V VRTCU MENGEŠ

     – priloga

5.  OBRAVNAVA SPREMEMB IN DOPOLNITEV DOPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBÈINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA OBMOČJE EUP ME76 (DRNOVO) – PRVA OBRAVNAVA

     – priloga

6.  SKLEP O SOGLASJU K PODPISU POGODBE ZA IZVEDBO ARHEOLOŠKIH DEL ZA GRADNJO PRIZIDKA PRI OŠ MENGEŠ V BREME PRORAČUNA ZA LETO 2016

     – priloga

7.  SKLEP O DOLOČITVI IZVAJALCA ZA IZVAJANJE POKOPALIŠKE IN POGREBNE DEJAVNOSTI TER UREJANJE POKOPALIŠČA NA OBMOČJU OBČINE MENGEŠ

8.  POROČILO O OBNOVI MRLIŠKIH VEŽIC

     – priloga

9.  OKVIRNI PROGRAM DELA IN TERMINSKI PLAN SEJ OBČINSKEGA SVETA V LETU 2016

10.POROČILO NADZORNEGA ODBORA OBČINE MENGEŠ

Župan Občine Mengeš

Franc Jerič

Vabljeni:

–         članice in člani občinskega sveta, –         Marjanca Bogataj, ravnateljica OŠ Roje, –         Neža Zalokar, računovodja Vrtec Mengeš, –         Peter Lovšin, Urbania d.o.o., –         Milan Rus,   –         Rok Benda,   –         Barbara Anžin,  –         Tomaž Prelovšek, –         Nadzorni odbor Občine Mengeš, –         člani delovnih teles občinskega sveta, –         občinska uprava (direktorica občinske uprave in poročevalci), –         mediji.

Številka: 900-17/2015-1

Datum: 9.10.2015

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ

Na podlagi 27. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/15)

SKLICUJEM

8. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo

v četrtek, 22. oktobra 2015 ob 17. uri v

sejni sobi – poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš

Predlagam naslednji dnevni red:

1. OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 7. SEJE – 16.7.2015, 1. izredne seje – 29.9.2015

     – 7. seja – 16.7.2015

     – 1. izredna -29.9.2015

2. VOLITVE IN IMENOVANJA

     Sklep o razrešitvi in imenovanju predsednika Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

3. POBUDE IN VPRAŠANJA

4. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O KATEGORIZACIJI OBČINSKIH CEST V OBČINI MENGEŠ – DRUGA OBRAVNAVA

5. ODLOK O POKOPALIŠKI IN POGREBNI DEJAVNOSTI TER UREJANJU POKOPALIŠČA – DRUGA OBRAVNAVA

6. ODREDBA O OSNOVNIH STANDARDIH POGREBNIH IN POKOPALIŠKIH STORITEV TER DOLOČITVI CEN V OBČINI MENGEŠ

7. SKLEP O DOLOČITVI VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V OBČINI MENGEŠ ZA LETO 2016

8. SKLEP O DOLOČITVI VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN KOMUNALNE TAKSE ZA LETO 2016

9. SKLEP O DOLOČITVI POVPREČNE GRADBENE CENE NA PODROČJU OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2016 TER VREDNOSTI ZEMLJIŠČ IN ODŠKODNIN ZA TRAJNO USTANOVITEV SLUŽNOSTI

10. ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2015 – SKRAJŠANI POSTOPEK

      priloga – tabelarni del

Župan Občine Mengeš

Franc Jerič

Vabljeni:

–         članice in člani občinskega sveta, –         g. Gvido Modrijan, Structura d.o.o., –         g. Marko Fatur, JKP Prodnik d.o.o., –         ga. Inge Waschel, JKP Prodnik d.o.o. –         Nadzorni odbor Občine Mengeš, –         člani delovnih teles občinskega sveta, –         občinska uprava (direktorica občinske uprave in poročevalci), –         mediji.

Številka: 900-14/2015-1

Datum: 24.9.2015

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ

Na podlagi 29. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/15)

SKLICUJEM

1. izredno sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo

v torek, 29. septembra 2015 ob 17. uri v

sejni sobi – poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš

Predlagam naslednji dnevni red:

1. POTRDITEV NOVELACIJE INVESTICIJSKEGA PROGRAMA ZA NADGRADNJO CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE DOMŽALE – KAMNIK

    – Novelacija IP

    –Novelacija IP – povzetek

    – tabele

 2. POTRDITEV NOVELACIJE INVESTICIJSKEGA PROGRAMA ZA ZAGOTOVITEV OSKRBE S PITNO VODO V OBČINI MENGEŠ IZ ČRPALIŠČ IN VRTIN NA MENGEŠKEMPOLJU

Novelacija IP

novelacija IP – povzetek

3.POTRDITEV NOVELACIJE INVESTICIJSKEGA PROGRAMA ZA  KANALIZACIJOOBMOČJA SEVERNEGA DELA MENGŠA IN POD GROBELJSKO CESTO Z OBNOVO OSTALE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE novelacija IPnovelacija IP – povzetek

Župan Občine Mengeš

Franc JERIČ

Vabljeni:

– članice in člani občinskega sveta,

– Ga. Marjeta Stražar, CČN Domžale Kamnik d.o.o.,

– g. Marko Fatur, JKP Prodnik d.o.o.

– Nadzorni odbor Obèine Mengeš

– občinska uprava (direktorica občinske uprave in poročevalci),

– mediji

Številka: 900-10/2015-1

Datum: 3. 7. 2015

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ

Na podlagi 27. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/15)

SKLICUJEM

7. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo

v četrtek, 16. julija 2015 ob 17. uri v

sejni sobi – poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska cesta 30, Mengeš

Predlagam naslednji dnevni red:

1.OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 6. SEJE – 18.6.2015 IN NADALJEVANJA – 23.6.2015                                                                            
2.VOLITVE IN IMENOVANJA:                                                                                                               –        Razrešitev in imenovanje člana Odbora za gospodarstvo, finance in proračun Občine Mengeš  –        Mnenje k imenovanju direktorja Dom počitka Mengeš 
      3.    POBUDE IN VPRAŠANJA
4.Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje investicijE izgradnje kanalizacijskega omrežja za zaključeno območje »Testenova ulica – Trzin« – DRUGA obravnava  Program opremljanja Grafika
5.Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje                   investicij izgradnje kanalizacijskega omrežja za zaključeno območje »Severno od razbremenilnika Pšata« ter zaključeno območje »Južno od Grobeljske ceste« – DRUGA obravnava  Program opremljanja Grafika
6.Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje                investicijE izgradnje kanalizacijskega omrežja za zaključeno območje »RAŠIŠKA CESTA« – DRUGA obravnava  Program opremljanja Grafika
7.ODLOK O SPREMEMBAH ODLOKA O KATEGORIZACIJI OBČINSKIH CEST V OBČINI MENGEŠ – skrajšani postopek  Grafika
8.ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA OBMOČJE UREJANJA ME 30-S PRI CEGVENCI VZHOD MENGEŠ –– prva obravnava Odlok  Grafika                                                                                     

Opomba: Gradivo k točki 2 bo posredovano naknadno.

Vabljeni:

–       članice in člani občinskega sveta, –       g. Gvido Modrijan, Structura d.o.o., –       g. Ferdo Jurda, LUZ d.d., –       g. Martin Starc, LIN d.d. –       Nadzorni odbor Občine Mengeš, –       člani delovnih teles občinskega sveta, –       občinska uprava (direktorica občinske uprave in poročevalci), –        mediji.

Številka: 900-7/2015-1

Datum: 2. 6. 2015

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ

Na podlagi 27. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/15)

SKLICUJEM

6. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo

v četrtek, 18. junija 2015 ob 17. uri v

sejni sobi – poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska cesta 30, Mengeš

Predlagam naslednji dnevni red:

1. OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 5. SEJE Z DNE 19.3.2015 

2.VOLITVE IN IMENOVANJA  

–         Razrešitev in imenovanje člana Nadzornega odbora Občine Mengeš

–         Soglasje k imenovanju direktorja ZD Domžale

–          Mnenje k imenovanju direktorice VDC INCE Mengeš

3. POBUDE IN VPRAŠANJA 

4. ODLOK O POKOPALIŠKI IN POGREBNI DEJAVNOSTI TER UREJANJU POKOPALIŠČ – PRVA OBRAVNAVA

5. ODLOK O KONCESIJI ZA GOSPODARSKI JAVNI SLUŽBI OBDELAVE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV IN ODLAGANJA OSTANKOV PREDELAVE ALI ODSTRANJEVANJA ODPADKOV ZA OBMOČJE OBČINE MENGEŠ – PRVA OBRAVNAVA

6. OBRAVNAVA POROČILA O IZVAJANJU JGS VARSTVA OKOLJA ZA LETI 2013 IN 2014 

    –  priloga 2013

    –  priloga 2014

7. PREDLOG CENE ZA POMOČ DRUŽINI NA DOMU 

8. PREDLOG NOVE CENE PROGRAMOV ZA PREDŠOLSKO VZGOJO V VRTCU MENGEŠ 

9. SOGLASJE K SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST V VRTCU MENGEŠ ZA ŠOLSKO LETO 2015/2016 IN POVEÈANJU ŠTEVILA OTROK V VSEH ODDELKIH

10. PORABA PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI IN SREDSTEV IZ LETA 2014 – VRTEC MENGEŠ

11. ODLOK O PODLAGAH ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBMOČJE INVESTICIJE IZGRADNJE KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA ZA ZAKLJUČENO OBMOČJE TESTENOVA ULICA – TRZIN – PRVA OBRAVNAVA

     – program opremljanja

     –grafika

12. ODLOK O PODLAGAH ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBMOČJE INVESTICIJ IZGRADNJE KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA ZA ZAKLJUČENO OBMOČJE SEVERNO OD RAZBREMENILNIKA PŠATA TER ZAKLJUČENO OBMOČJE JUŽNO OD GROBELJSKE CESTE – PRVA OBRAVNAVA

      – program opremljanja

      – grafika

13. ODLOK O PODLAGAH ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBMOČJE INVESTICIJE IZGRADNJE KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA ZA ZAKLJUČENO OBMOČJE RAŠIŠKA CESTA – PRVA OBRAVNAVA

      – program opremljanja

      – grafika

14. ODLOK O ZAKLJUČNEM RAČUNU OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2014 – SKRAJŠANI POSTOPEK

      – predlog odloka

      – tabele splošni del

      – tabele posebni del

      – tabele NRP

      – priloga – seznam pogodb

      – obrazložitve

Predlog dodatnih točk:

PREDLOG SPREMEMBE STATUTA OBČINE MENGEŠ – hitri postopek

PREDLOG UKREPANJA KONCENDENTA OBČINE MENGEŠ ZARADI NEZAKONITEGA ZARAČUNAVANJA SMETARINE KONCESIONARJA JKP PRODNIKA V LETIH OD 2010 DO 2013

Župan Občine Mengeš

Franc Jerič

Vabljeni:

– članice in člani občinskega sveta,

– ga. Vladka Pacek, direktorica VDC INCE Mengeš,

– g. Janez Svoljšak, direktor ZD Domžale,

– g. Marko Fatur, direktor JKP Prodnik d.o.o.

– g. Gvido Modrijan, Structura d.o.o.,

– ga. Irena Gričar, direktorica Dom počitka Mengeš,

– ga. Mateja Hribar Sicherl, ravnateljica Vrtec Mengeš,

– Nadzorni odbor Občine Mengeš,

– člani delovnih teles občinskega sveta,

– občinska uprava (direktorica občinske uprave in poročevalci),

– mediji.   

Številka: 900-3/2015-1

Datum:  9.3.2015

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ

Na podlagi 27. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni vestnik Obèine Mengeš, št. 1/2015)

SKLICUJEM

5. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo

v četrtek, 19. marca 2015 ob 17. uri v

sejni sobi – poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska cesta 30, Mengeš.

Predlagam naslednji dnevni red:

1. OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 4. SEJE Z DNE 29.1.2015 IN NADALJEVANJA4. SEJE Z DNE 5.2.2015  – 29.1.2015 – 5. 2.2015                                                                         
2. POBUDE IN VPRAŠANJA
3. ODLOK O PRORAČUNU OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2015 – 2. OBRAVNAVAPRILOGA TABELARNI DELPRILOGA GRAFIKA – LETNI PROGRAM PRODAJ IN RAZPOLAGANJA NEPREMIČNIN ZA LETO 2015  – PRILOGA – OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA ZA LETO 2015
4. LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI MENGEŠ ZA LETO 2015
5. PONOVNO ODLOČANJE O  PREDLOGU SKLEPA O POTRDITVI SISTEMIZACIJE DELOVNIH MEST ZA ŠOLSKO LETO 2014/2015 ZA VRTEC MENGEŠPRILOGA
6. PRAVILNIK O DODELITVI PRORAČUNSKIH DONATORSKIH SREDSTEV
7. SKLEP O PODELITVI PRIZNANJ OBÈINE MENGEŠ ZA POMEMBNE TRAJNEDOSEŽKE, KI PRISPEVAJO K RAZVOJU, UGLEDU IN PROMOCIJI OBČINE ZA LETO  2015                                                                                              
8.SKLEP O PODELITVI TRDINOVE NAGRADE V LETU 2015                                                                                  
9. VOLITVE IN IMENOVANJA: –         Imenovanje Nadzornega odbora Občine Mengeš –         Imenovanje Vaških odborov –         Imenovanje skupnega predstavnika v svet javnega zavoda Zdravstveni   dom Domžale –         Sprejem mnenja k imenovanju direktorice VDC INCE

Župan Občine Mengeš

Franc Jerič

Opomba: Gradivo k točkam 7 8, in 9 prejmete naknadno.

Vabljeni:

– članice in člani občinskega sveta,

– Mateja Hribar Sicherl, Vrtec Mengeš,

– člani delovnih teles občinskega sveta,

– občinska uprava (direktorica občinske uprave in poročevalci),

– mediji.

Številka: 900-2/2015-1

Datum: 30.1.2015

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ

Na podlagi 18. in 31. člena Poslovnika občinskega sveta

SKLICUJEM

nadaljevanje 4. seje Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo

v četrtek, 5. februarja 2015 ob 17. uri v

sejni sobi – poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš

5.  PREDLOG STATUTA OBČINE MENGEŠ – 2. obravnava

6.  PREDLOG POSLOVNIKA OBČINSKEGA SVETA OBČINE MENGEŠ – 2. obravnava

7.  LETNO POROČILO O IZVEDENIH UKREPIH IZ AKCIJSKEGA NAČRTA LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA (LEK) IN NJIHOVIH UČINKIH V OBČINI MENGEŠ ZA LETO 2014 IN PLAN DELA ZA LETO 2015

8.  SKLEP O JAVNEM RAZPISU ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE MENGEŠ ZA POMEMBNE TRAJNE DOSEŽKE, KI PRISPEVAJO K RAZVOJU, UGLEDU IN PROMOCIJI OBČINE ZA LETO 2015

9.  SKLEP O VIŠINI TRDINOVE NAGRADE V LETU 2015

Župan Občine Mengeš

Franc JERIČ

Vabljeni:

– članice in člani občinskega sveta

– Katarina Pogačnik, Envirodual d.o.o.

– člani delovnih teles občinskega sveta

– občinska uprava (direktorica občinske uprave in poročevalci)

– mediji

Številka: 900-2/2015-1

Datum:  19.1.2015

OBÈINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ

Na podlagi 18. člena Poslovnika obèinskega sveta

SKLICUJEM

4. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo

v četrtek, 29. januarja 2015 ob 17. uri v

sejni sobi – poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš

Predlagam naslednji dnevni red:

1.  OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 3. SEJE Z DNE 18.12.2014

2.  POBUDE IN VPRAŠANJA

3.  ODLOK O PRORAČUNU OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2015 IN LETO 2016 – 1. obravnava

     – predlog Odloka o proračunu za leto 2015, tabela – splošni del

     – predlog Odloka o proračunu za leto 2016, tabela – splošni del

     – Načrt razvojnih programov 2015 – 2018 

     – Proračun Občine Mengeš za leti 2015 in 2016 – splošni del

     – Obrazložitev predloga proračuna Občine Mengeš za leto 2015 in 2016

4.  PREDLOG STATUTA OBČINE MENGEŠ – 2. obravnava

5.  PREDLOG POSLOVNIKA OBČINSKEGA SVETA OBČINE MENGEŠ – 2. obravnava

6.  LETNO POROČILO O IZVEDENIH UKREPIH IZ AKCIJSKEGA NAČRTA LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA (LEK) IN NJIHOVIH UČINKIH V OBČINI MENGEŠ ZA LETO 2014 IN PLAN DELA ZA LETO 2015

7.  SKLEP O POTRDITVI SPREMEMBE SISTEMIZACIJE DELOVNIH MEST ZA ŠOLSKO LETO 2014/2015 ZA VRTEC MENGEŠ,priloga

8.  SKLEP O JAVNEM RAZPISU ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE MENGEŠ ZA POMEMBNE TRAJNE DOSEŽKE, KI PRISPEVAJO K RAZVOJU, UGLEDU IN PROMOCIJI OBČINE ZA LETO 2015

9.  SKLEP O VIŠINI TRDINOVE NAGRADE V LETU 2015

Župan Občine Mengeš

Franc Jerič

Opomba: Gradivo k točki 9 prejmete naknadno.

Vabljeni:

– članice in člani občinskega sveta

– Katarina Pogačnik, Envirodual d.o.o.

– Tina Vuri, Vrtec Mengeš

– člani delovnih teles

– občinska uprava (direktorica občinske uprave in poročevalci)

– mediji

Številka: 900-14/2014

Datum: 8.12.2014

OBÈINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ

Na podlagi 18. člena Poslovnika občinskega sveta

SKLICUJEM

3. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo

v četrtek, 18. decembra 2014 ob 17. uri v

sejni sobi – poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš

Predlagam naslednji dnevni red:

1.  OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 2. SEJE Z DNE 27. 11. 2014

2.  POBUDE IN VPRAŠANJA

3.  POROÈILO O DELU ODGOVORNEGA UREDNIKA GLASILA MENGŠAN V LETU 2014 IN PLAN ZA LETO 2015

4.  PREDLOG STATUTA OBÈINE MENGEŠ – I. OBRAVNAVA

5.  PREDLOG POSLOVNIKA OBÈINSKEGA SVETA OBÈINE MENGEŠ – I. OBRAVNAVA

6.  SKLEP O FINANCIRANJU POLITIÈNIH STRANK

7.  PLAN DELA OBÈINSKEGA SVETA OBÈINE MENGEŠ

8.  VOLITVE IN IMENOVANJA

      – Imenovanje Odbora za statutarno pravne zadeve

      – Imenovanje Odbora za okolje in prostor

      – Imenovanje Odbora za gospodarstvo, finance in proraèun

      – Imenovanje Odbora za družbene in društvene dejavnosti

Župan Občine Mengeš

Franc JERIČ

Opomba:

Gradivo k točki 1 in 8 bo posredovano naknadno.

Vabljeni:

– članice in člani občinskega sveta

– Edvard Vrtačnik, odgovorni urednik glasila Mengšan

– občinska uprava (direktorica občinske uprave in poročevalci)

– mediji

Številka: 900-13/2014

Datum: 14.11.2014

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ

Na podlagi 18. člena Poslovnika občinskega sveta

SKLICUJEM

2. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo

v četrtek, 27. NOVEMBRA 2014 ob 17. uri v

sejni sobi – poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska cesta 30, Mengeš.

Predlagam naslednji dnevni red:

1.  OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 1. KONSTITUTIVNE SEJE Z DNE 23.10.2014

2.  SLOVESNA IZJAVA NOVOIZVOLJENE ČLANICE OBČINSKEGA SVETA

3.  POBUDE IN VPRAŠANJA

4.  POROČILO MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA

5.  PREDSTAVITEV DELA POLICIJSKE POSTAJE DOMŽALE

6.  ODLOK O USTANOVITVI DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA OBČINE MENGEŠ

– hitri postopek

7.  SMERNICE ZA IZDELAVO PRORAČUNA ZA LETI 2015 IN 2016 TER ZA IZDELAVO

NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA LETA OD 2015 DO 2018

8.  VOLITVE IN IMENOVANJA

– Imenovanje nadzornega odbora

– Imenovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

– Imenovanje Komisije za podeljevanje priznanj

Župan Občine Mengeš

Franc Jerič

Vabljeni:

– članice in člani občinskega sveta,

– Irena Karčnik, vodja medobčinskega inšpektorata in redarstva,

– Metod Vidmar, komandir Policijske postaje Domžale,

– občinska uprava (direktorica in poročevalci),

– mediji.

Številka: 900-12/2014

Datum: 13.10.2014

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ

Na podlagi 6. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Mengeš

SKLICUJEM

1. – konstitutivno sejo – Občinskega sveta Občine Mengeš,

v četrtek dne 23. OKTOBRA 2014 ob 17. uri v sejni sobi – poročni

dvorani Občine Mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš

Dnevni red:

1. Poročilo občinske volilne komisije o izidu glasovanja za izvolitev članov občinskega sveta in o izidu glasovanja za župana

2. Imenovanje mandatne komisije

3. Poročilo mandatne komisije, sprejem sklepov o potrditvi mandatov članov občinskega sveta, sprejem ugotovitvenega sklepa o oblikovnju občinskega sveta ter sprejem ugotovitvenega sklepa o izvolitvi župana

4. Slovesna izjava članov občinskega sveta in župana

5. Predstvitveni nastop novega župana

6. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Župan, Franc JERIČ

Priloga:

–         Poročilo o izidu glasovanja za izvolitev članov Občinskega sveta Občine Mengeš dne 5. oktobra 2014

–         Poročilo o izidu glasovanja za izvolitev župana Občine Mengeš dne 5. oktobra 2014

Opomba:

Prosimo novoizvoljene člane občinskega sveta, da predloge za imenovanje:

–         Mandatne komisije (8. člen Poslovnika občinskega sveta – glej druga stran)

–         Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (34. člen Statuta Občine Mengeš – glej druga stran)

posredujete na predloženem obrazcu do 22.10.2014 na naslov Občina Mengeš, Slovenska cesta 30, Mengeš ali na elektronski naslov: irena.podborsek@menges.si

Vabljeni:

–         Novoizvoljene članice in člani občinskega sveta –         Občinska volilna komisija Občine Mengeš –          politične stranke in liste v svetu občine Mengeš ali z dejavnostjo v občini Mengeš –         mediji, ki pokrivajo občino Mengeš (Mengšan, Delo, Dnevnik, Radio Slovenija,   Gorenjski glas – Jasna Paladin, Novice, Radio Kranj, Mamut, Regional)

Iz Poslovnika Občinskega sveta

8. člen

(mandatna komisija)

Mandatna komisija šteje tri člane, ki jih izmed sebe imenujejo člani občinskega sveta.

Predloge za predsednika in člane mandatne komisije lahko poda vsak član občinskega sveta.

Občinski svet z javnim glasovanjem glasuje o posameznih predlaganih kandidatih.

Občinski svet glasuje toliko časa, dokler mandatna komisija ni imenovana v polnem številu. O ostalih predlaganih kandidatih ne glasuje. O vrstnem redu glasovanja posameznih predlaganih kandidatov odloča predsedujoči, ki lahko tudi odloči, da se hkrati glasuje o treh predlaganih kandidatih.

Iz Statuta Občine Mengeš

3. Telesa občinskega sveta

34. člen

(komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja)

Občinski svet ima komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, v kateri so vse liste kandidatov, na katerih so bili na zadnjih lokalnih volitvah izvoljeni člani občinskega sveta, zastopane z enim članom oziroma z dvema, če so take liste tri ali manj. Predsednika in člane komisije izvoli občinski svet izmed članov občinskega sveta.

Komisija iz prvega odstavka občinskega sveta daje predloge iz področja mandatnih vprašanj, volitev in imenovanj, ki so v pristojnosti občinskega sveta.

Mandat 2010-2014

Številka: 900-10/2014-1

Datum: 4.9.2014

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ

Na podlagi 18. člena Poslovnika Občinskega sveta

SKLICUJEM

27. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo

v četrtek, 18. septembra 2014 ob 17. uri v

sejni sobi – poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska cesta 30, Mengeš

Predlagam naslednji dnevni red:

1. OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 26. SEJE Z DNE 19.6.2014

2. POBUDE IN VPRAŠANJA

3. ODLOK O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA OBMOČJE

“LO 08 IK/1 JABLJE” – 2. OBRAVNAVA

4. ODLOK O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ODLOKA O OBČINSKEM LOKACIJSKEM

NAČRTU OBMOČJA “ME 25 MALI MENGEŠ” – 2. OBRAVNAVA

5. ODLOK O KATEGORIZACIJI OBČINSKIH CEST V OBČINI MENGEŠ – HITRI

POSTOPEK

6. ODLOK O TRETJI SPREMEMBI ODLOKA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA

OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2014 – HITRI POSTOPEK

7. SKLEP O DOLOČITVI VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN NADOMESTILA

ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V OBČINI MENGEŠ ZA LETO 2015

8. SKLEP O DOLOČITVI VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN KOMUNALNE

TAKSE ZA LETO 2015

9. SKLEP O DOLOČITVI POVPREČNE GRADBENE CENE NA PODROČJU

OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2015 TER VREDNOSTI ZEMLJIŠČ IN

ODŠKODNIN ZA TRAJNO USTANOVITEV SLUŽNOSTI

10. POROČILO NADZORNEGA ODBORA

Župan Občine Mengeš

Franc Jerič

Vabljeni:

– članice in člani občinskega sveta,

– ga. Urša Dirjec Meško, Fin Ars d.o.o.,

– ga. Vera Rutar, RRD d.o.o.,

– g. Gvido Modrijan, Structura d.o.o.,

– nadzorni odbor,

– člani delovnih teles občinskega sveta,

– občinska uprava (direktorica občinske uprave in poročevalci),

– mediji

Številka: 900-9/2014

Datum: 5.6.2014

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ

Na podlagi 18. člena Poslovnika občinskega sveta

SKLICUJEM

26. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo

v četrtek, 19. junija 2014 ob 17. uri v

sejni sobi – poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska cesta 30, Mengeš

Predlagam naslednji dnevni red:

1.OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 25. SEJE Z DNE 17. 4. 2014

2. POBUDE IN VPRAŠANJA

3. ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNU OBČINE MENGEŠZA LETO 2014

– HITRI POSTOPEK

4. SOGLASJE K SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST V VRTCU MENGEŠ ZA ŠOLSKO LETO 2014/2015

IN POVEČANJU ŠTEVILA OTROK V VSEH ODDELKIH

5. SKLEP O PRISTOPU K POBUDI ZA USTANOVITEV LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE,

KI SE BO IZVAJALA V OKVIRU EU PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA

REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBDOBJE 2014 – 2020

6. UPORABA PRIHODKA IZ NASLOVA ČLANARIN – KNJIŽNICA DOMŽALE

7. SKLEP O UKINITVI JAVNEGA DOBRA parc. št. 2945/7, 2946/11 in 2876/9 vse k.o. Mengeš

8. ODLOK O POIMENOVANJU ULIC V UREDITVENEM OBMOČJU ME25 –MALI MENGEŠ IN ME 30- S 

PRI CEGVENCI VZHOD – HITRI POSTOPEK

9. SKLEP O DELNEM POVRAČILU STROŠKOV ZA ORGANIZIRANJE IN FINANCIRANJE VOLILNE

KAMPANJE V OBČINI MENGEŠ ZA LOKALNE VOLITVE 2014

Župan Občine Mengeš

Franc Jerič

Vabljeni:

–          članice in člani občinskega sveta, –         g. Milan Burkeljca, OŠ Mengeš –         ga. Mateja Hribar Sicherl, Vrtec Mengeš, –         g. Roman Madved, RRA LUR, –         ga. Barbara Zupanc Oberwalder, Knjižnica Domžale, –         nadzorni odbor, –          člani delovnih teles občinskega sveta, –         občinska uprava (direktorica občinske uprave in poročevalci), –         mediji.          

Številka: 900-8/2014

Datum: 3.4.2014

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ

Na podlagi 18. člena Poslovnika občinskega sveta

SKLICUJEM

25. sejo občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo

v četrtek, 17. aprila 2014 ob 17. uri v

sejni sobi – poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska cesta 30, Mengeš.

Predlagam naslednji dnevni red:

1. OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 24. SEJE Z DNE 20.3.2014

2.  POBUDE IN VPRAŠANJA

3.  OBRAVNAVA dopolnjenega OSNUTKA odloka o SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAHODLOKA O OBÈINSKEM LOKACIJSKEM NAÈRTU OBMOÈJA »ME 25 MALI MENGEŠ« -1. OBRAVNAVA

4.  OBRAVNAVA dopolnjenega OSNUTKA odloka o OBÈINSKEM PODROBNEMPROSTORSKEM NAÈRTU ZA OBMOÈJE »LO 08 IK/1 JABLJE« – 1. OBRAVNAVA

5.  ODLOK O PODLAGAH ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBMOÈJE  OBÈINE MENGEŠ – HITRI POSTOPEK

6.  POTRDITEV NOVELACIJE INVESTICIJSKEGA PROGRAMA ZA NADGRADNJO  CENTRALNE ÈISTILNE NAPRAVE DOMŽALE-KAMNIK

     – priloga Novelacija ip

7.  PREDLOG DOPOLNITVE LETNEGA NAÈRTA RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM  OBÈINE MENGEŠ ZA LETO 2013/2014

8.  VOLITVE IN IMENOVANJA

 Imenovanje ObÈinske volilne komisije ObÈine Mengeš

9.  PREDLOG STATUTA OBÈINE MENGEŠ – 2. OBRAVNAVA – nadaljevanje  obravnave prekinjene tOÈke

10. PREDLOG POSLOVNIKA OBÈINSKEGA SVETA OBÈINE MENGEŠ – 2. OBRAVNAVA  – nadaljevanje obravnave prekinjene toÈke

11.POROÈILO O REALIZACIJI RAZPOLAGANJA IN PRIDOBIVANJA NEPREMIÈNEGA PREMOŽENJA ZALETO 2013 (priloga k zakljuÈnemu raÈunu za leto 2013)

12. ODLOK O ZAKLJUÈNEM RAÈUNU PRORAÈUNA OBÈINE MENGEŠ ZA LETO 2013  – HITRI POSTOPEK

      – priloga obrazložitev 

        -POROČILA JAVNIH ZAVODOV:

                      – Vrtec Mengeš– Poslovno poroèilo 2013.pdf

                      – Osnovna šola Mengeš– Letno poroèilo za leto 2013.pdf

                      – Osnovna šola Roje– Letno poroèilo za leto 2013.pdf

                      – Glasbena šola Domžale– Letno poroèilo za leto 2013.pdf

                      – Knjižnica Domžale– Letno poroèilo za poslovno leto 2013.pdf

                      – Zdravstveni dom Domžale– Letno poroèilo 2013.pdf

                     – JZ Mestne lekarne– Letno poroèilo za leto 2013.pdf

                     – Center za socialno delo Domžale– Poslovno poroèilo za leto 2013.pdf

                     – Medobèinski inšpektorat in redarstvo – Letno poroèilo za leto 2013.pdf

Župan Občine Mengeš

Franc Jerič

Opomba:

– Gradivo k točki 9 in 10 je bilo posredovano z gradivom za 24. sejo. Priložena so vložena dopolnila.

– Gradivo k točki 8 bo posredovano naknadno.

Vabljeni:

–          članice in člani občinskega sveta, –         ga. Vera Rutar, RRD, Regijska razvojna družba –         ga.Urša Dirjec Meško, Fin ARS d.o.o. –         g. Gvido Modrijan, Struktura d.o.o. –         ga. dr. Marjeta Stražar, CČN Domžale- Kamnik –         ga. Neža Vodušek, zunaja sodelavka –         nadzorni odbor, –          èlani delovnih teles občinskega sveta, –         občinska uprava (direktorica občinske uprave in poročevalci), –         mediji.

Številka: 900-5/2014

Datum: 6.3.2014

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ

Na podlagi 18. člena Poslovnika občinskega sveta

SKLICUJEM

24. sejo Občinskega sveta Obèine Mengeš, ki bo

v četrtek, 20. marca 2014 ob 17. uri v

sejni sobi – poročni dvorani Občine mengeš, Slovenska cesta 30, Mengeš

Predlagam naslednji dnevni red:

1. OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 23. SEJE Z DNE 30.1.2014

2.  POBUDE IN VPRAŠANJA

3.  PREDLOG STATUTA OBČINE MENGEŠ – 2. OBRAVNAVA

4.  PREDLOG POSLOVNIKA OBČINSKEGA SVETA OBČINE MENGEŠ – 2. OBRAVNAVA

5.  OBRAVNAVA USKLAJENEGA PREDLOGA odloka o SPREMEMBAH IN

DOPOLNITVAH ODLOKA O ZAZIDALNEM NAÈRTU OBMOČJA »M28/3 OB PŠATI« – 1. obravnava

6.  SKLEP O SOGLASJU ZA SKLENITEV POGODB

7.  sklep o podelitvi trdinovE nagradE v letu 2014

8.  SKLEP O PODELITVI PRIZNANJ OBČINE MENGEŠ ZA POMEMBNE TRAJNE

DOSEŽKE, KI PRISPEVAJO K RAZVOJU, UGLEDU IN PROMOCIJI OBČINE V LETU 2014

9.  POVRNITEV PREVEČ ZARAČUNANIH STORITEV MEŠANI ODPADKI V LETIH OD 2010

DO MAJA 2013 IN 80 LITROV BIO-SMETARINA OB KOMPOSTIRANJU V LETIH OD MAJA 2007 DO 2010 V OBČINI MENGEŠ

Župan Občine Mengeš

Franc Jerič

Opomba: Gradivo k točki 7 in 8 bo posredovano naknadno.

 Vabljeni:

–          članice in člani obèinskega sveta, –         ga. Neža Vodušek, zunanja sodelavka –         g. Leon Kobetič, LOCUS d.o.o., –         g. Tomaž Štebe, –         g. Marko Fatur, direktor JKP Prodnik, –         nadzorni odbor, –          člani delovnih teles obèinskega sveta, –         občinska uprava (direktorica občinske uprave in poročevalci), –         mediji.

Številka: 900-1/2014-1

Datum: 20.1.2014

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ

Na podlagi 18. člena poslovnika občinskega sveta

SKLICUJEM

23. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo

v četrtek, 30. januarja 2014 ob 17. uri v

sejni sobi – poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska cesta 30, Mengeš

Predlagam naslednji dnevni red:

1. OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 22. SEJE Z DNE 21.11.2013                                                                           

2.  POBUDE IN VPRAŠANJA

3. PREDLOG STATUTA OBČINE MENGEŠ – 1. OBRAVNAVA                                                            

4. PREDLOG POSLOVNIKA OBČINSKEGA SVETA OBČINE MENGEŠ – 1. OBRAVNAVA              

5. LETNO POROČILO O IZVEDENIH UKREPIH IZ AKCIJSKEGA NAČRTA LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA (LEK) IN      

     NJIHOVIH UČINKIH V OBČINI MENGEŠ  ZA LETO 2013

6. PRISTOP H KONVENCIJI ŽUPANOV                                                                                                

7. PREDSTAVITEV PROJEKTA MOKRIŠČE PLANIK                                                                          

8. SKLEP O UKINITVI JAVNEGA DOBRA PARC. ŠT. 1062/7 IN 1062/8 k.o. LOKA

9.  ODLOK O PRODAJI BLAGA NA TRŽNEM PROSTORU V OBČINI MENGEŠ                           

10. ODLOK O RAZVELJAVITVI ODLOKA O PODELITVI KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE MUZEJSKE DEJAVNOSTI NA PODROČJU OBČINE  

      MENGEŠ – HITRI POSTOPEK

11.PRAVILNIK O DOPOLNITVI PRAVILNIKA:                                                                                      

–         O SOFINANCIRANJU TURISTIČNIH DRUŠTEV V OBČINI MENGEŠ (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 7/12) 

–         O SOFINANCIRANJU DEJAVNOSTI DRUŠTEV NA PODROČJU KMETIJSTVA IZ PRORAČUNA OBČINE MENGEŠ (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 6/12) 

–         O SOFINANCIRANJU MLADINSKIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV V OBČINI MENGEŠ (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 3/12) 

–         O SOFINANCIRANJU HUMANITRANIH IN SOCIALNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV V OBČINI MENGEŠ (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 6/11) 

–         ZA VREDNOTENJE IN SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI MENGEŠ (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 3/10)

12. SKLEP O JAVNEM RAZPISU ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE MENGEŠ ZA POMEMBNE TRAJNE DOSEŽKE, KI PRISPEVAJO K 

        RAZVOJU, UGLEDU IN PROMOCIJI OBČINE ZA LETO 2014                      

13.  VIŠINA TRDINOVE NAGRADE V LETU 2014                                                                                

14. VOLITVE IN IMENOVANJA

       Imenovanje nadomestnega člana Odbora za družbene in društvene dejavnosti

       Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Vrtec Mengeš

Opomba: Gradivo k točki 14.

Vabljeni:

–          članice in člani občinskega sveta,  –         ga. Neža Vodušek,  –         ga. Katarina Pogačnik, Envirodual d.o.o.,  –         ga. Andreja Škvarč, Zavod RS za varstvo narave –        nadzorni odbor, –         člani delovnih teles občinskega sveta, –         občinska uprava (direktorica občinske uprave in poročevalci), –         mediji.

Številka: 034-5/2013

Datum: 7.11.2013

OBÈINSKEMU SVETU OBÈINE MENGEŠ

Na podlagi 18. èlena poslovnika obèinskega sveta

SKLICUJEM

22. sejo Obèinskega sveta Obèine Mengeš, ki bo

v èetrtek, 21. novembra 2013 ob 17. uri v

sejni sobi – poroèni dvorani Obèine Mengeš, Slovenska cesta 30, Mengeš

Predlagam naslednji dnevni red:

1.  OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 21. SEJE Z DNE 19. SEPTEMBER 2013

2.  POBUDE IN VPRAŠANJA

3. DODELITEV DENARNE SOCIALNE POMOÈI PRIZADETIM V POŽARU NA GRAJSKICESTI

V LOKI PRI MENGŠU

4.  ODLOK O OBÈINSKIH CESTAH V OBÈINI MENGEŠ – II. Obravnava

5.  PREDLOG ZA IZDAJO SOGLASJA K SISTEMIZACIJI IN K SPREMEMBI CENE PROGRAMA RAZVOJNEGA

ODDELKA VRTCA V OSNOVNI ŠOLI ROJE

6.  SPREJEM LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBÈINI MENGEŠ ZA LETO 2014 

7.  SKLEP O UKINITVI JAVNEGA DOBRA PARC. ŠT. 2841/2 k.o. Mengeš

8.  SKLEP O DOLOÈITVI VREDNOSTI TOÈKE ZA IZRAÈUN NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA

ZEMLJIŠÈA V OBÈINI MENGEŠ ZA LETO 2014

9.  SKLEP O DOLOÈITVI VREDNOST TOÈKE ZA IZRAÈUN KOMUNALNE TAKSE ZA LETO 2014

10. SKLEP O DOLOÈITVI POVPREÈNE GRADBENE CENE NA PODROÈJU OBÈINE MENGEŠ ZA LETO 2014 TER

VREDNOST ZEMLJIŠÈ IN ODŠKODNIN ZATRAJNO USTANOVITEV SLUŽNOSTI

11. PRAVILNIK O SPREMEMBAH PRAVILNIKA O SOFINANCIRANJU JAVNIH KULTURNIH PROGRAMOV IN KULTURNIH

PROJEKTOV DRUŠTVENEKULTURNE DEJAVNOSTI V OBÈINI MENGEŠ

12. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ÈIŠÈENJU KOMUNALNIH ODPADNIH IN PADAVINSKIH

VODA – hitri postopek

13. ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O IZVRŠEVANJU PRORAÈUNA OBÈINE MENGEŠ ZA LETO 2013 – hitri postopek

14. OKVIRNI PROGRAM DELA IN TERMINSKI PLAN SEJ OBÈINSKEGA SVETA V LETU 2014

15. VOLITVE IN IMENOVANJA

 Imenovanje nadomestnega èlana Odbora za družbene in društvene dejavnosti

Opomba: Gradivo k toèki 3 in 15 bo posredovano naknadno.

Vabljeni:

–         èlanice in èlani obèinskega sveta, –         ga. Irena Karènik, Medobèinski inšpektorat –         ga. Marjanca Bogataj, ravnateljica OŠ Roje –         nadzorni odbor, –         èlani delovnih teles obèinskega sveta, –         obèinska uprava (direktorica obèinske uprave in poroèevalci), –         mediji.

Številka: 034-4/2013

Datum 05.09.2013

OBÈINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ

Na podlagi 18. člena Poslovnika občinskega sveta

SKLICUJEM

21. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo

v četrtek, 19. septembra 2013 ob 17. uri v

sejni sobi – poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš.

Predlagam naslednji dnevni red:

1. OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 20. SEJE Z DNE 20.6.2013

2.  POBUDE IN VPRAŠANJA

3.  ODLOK O OBčINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE MENGEŠ – II. Obravnava

     –Priloga 1

4.  ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPONITVAH ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU

    OBMOČJA »M28/3 OB PŠATI« I. obravnava

     – priloga 1

     – priloga 2

     – priloga 3

5. ODLOK O OBČINSKIH CESTAH V OBČINI MENGEŠ – I. Obravnava

6.  PRAVILNIK O SOFINANCIRANJU PROGRAMOV IN PROJEKTOV VETERANSKIH

    ORGANIZACIJ V OBČINI MENGEŠ

7. POROÈILO O REALIZACIJI PRORAČUNA OBČINE MENGEŠ V OBDOBJU JANUAR –

    JUNIJ 2013

     -priloga

8.  VOLITVE IN IMENOVANJA

    Imenovanje predstavnika ustanoviteljev v Svet Glasbene šole Domžale

9. ZADNJA MOŽNOST/PRILOŽNOST SOFINANCIRANJA IZ EU SKLADOV/KOHEZIJE

    IN S TEM SEDANJA IZVEDBA PROJEKTA POVEČANJA ZMOGLJIVOSTI

    MEDOBÈINSKEGA VODOVODA KRVAVEC

Župan Občine Mengeš

Franc JERIČ

Vabljeni:

–          članice in člani občinskega sveta, –         ga. Majda Zupanič, ZUP d.o.o., –         g. Leon Kobetič, LOCUS d.o.o., –         ga. Irena Karčnik, Medobčinski inšpektorat –         nadzorni odbor, –          člani delovnih teles občinskega sveta, –         občinska uprava (direktorica občinske uprave in poročevalci), –         mediji.

Številka: 034-3/2013

Datum: 10.6.2013

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ

Na podlagi 18. člena Poslovnika občinskega sveta

SKLICUJEM

20. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo

v četrtek, 20. junija 2013 ob 17. uri v

sejni sobi – poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska cesta 30, Mengeš

Predlagam naslednji dnevni red:

1.  OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 19. SEJE Z DNE 11.4.2014

2.   POBUDE IN VPRAŠANJA  

3.   SOGLASJE K SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST V VRTCU MENGEŠ

4.   PORABA PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI IN SREDSTEV IZ LETA 2012

      V OSNOVNI ŠOLI MENGEŠ

5.   SKLEP O UKINITVI JAVNEGA DOBRA parc. št. 2832/17 k. o. Mengeš

6.   POBUDA ZA ODKUP DREVOREDA RAVBARJEVEGA GRADU – UREDITEV

      NADOMESTNE SPREHAJALNE POTI OB PŠATI

7.   ODLOK O NAČINU OPRAVLJANJA REDNEGA VZDRŽEVANJA OBÈINSKIH JAVNIH 

      CEST IN DRUGIH PROMETNIH POVRŠIN V OBČINI MENGEŠ –II. Obravnava

8.   ODLOK O predmetu in pogojih za podelitev koncesije za OPRAVLJANJE 

      REDNEGA VZDRŽEVANJA OBČINSKIH JAVNIH CEST IN DRUGIH PROMETNIH

      POVRŠIN V OBČINI MENGEŠ – II. Obravnava

9.   LETNI PROGRAM PRODAJE FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE MENGEŠ

      ZALETO 2013

10. ODLOK O POIMENOVANJU ULICE V UREDITVENEM NAÈRTU ME 23/2 – S PRI

      CEGVENCI ZAHOD MENGEŠ

11. SKLEP O POTRDITVI SESTAVE SKUPNE LISTE KANDIDATOV ZA ČLANA

      RAZVOJNEGA SVETA LJUBLJANSKE URBANE REGIJE ZA MANDATNO OBDOBJE

      2014 – 2020

12. POROČILO O ZAVRNITVI POBUDE ZA SKLIC IZREDNE SEJE

13. ZADNJA MOŽNOST/PRILOŽNOST SOFINANCIRANJA IZ EU SKLADOV/KOHEZIJE

      IN S TEM SEDANJA IZVEDBA PROJEKTA POVEÈANJA ZMOGLJIVOSTI

      MEDOBČINSKEGA VODOVODA KRVAVEC

Župan Občine Mengeš

        Franc Jerič 

Vabljeni:

–         članice in člani občinskega sveta, –         ga. Mateja Hribar Sicherl, ravnateljica Vrtca Mengeš –         g. Milan Burkeljca, ravnatelj OŠ Mengeš –         nadzorni odbor, –         članidelovnih teles občinskega sveta, –         občinska uprava (direktorica obèinske uprave in poroèevalci), –       mediji.

Številka: 034-2/2013

Datum: 2.4.2013

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ

Na podlagi 18. člena Poslovnika občinskega sveta

SKLICUJEM

19. sejo Občinskega sveta Občine mengeš, ki bo

v četrtek, 11. aprila 2013 ob 17.00 uri v

sejni sobi – poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska cesta 30, Mengeš

Predlagam naslednji dnevni red:

1.OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 18. SEJE Z DNE 24.1.2013

2. POBUDE IN VPRAŠANJA

3. PREDLOG CENE ZA POMOČ DRUŽINI NA DOMU

4. CENE STORITEV OBVEZNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA 

5. SKLEP O PODELITVI PRIZNANJ OBČINE MENGEŠ ZA POMEMBNE TRAJNE DOSEŽKE,KI PRISPEVAJO K RAZVOJU, UGLEDU IN PROMOCIJI OBČINE V LETU 2013 ZA LETO 2013

6. POROČILO O REALIZACIJI RAZPOLAGANJA IN PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGAPREMOŽENJA ZA LETO 2012 (priloga k zaključnemu računu za leto 2012)

7. ODLOK O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2012 – hitri postopek

8. POTRDITEV INVESTICIJSKEGA PROGRAMA ZA KANALIZACIJO OBMOČJA SEVERNEGA DELA MENGŠAIN POD GROBELJSKO CESTO Z OBNOVO OSTALE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

9. ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2013 – hitri postopek

10. ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2014 – hitri postopek

11. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽBAH V OBČINI MENGEŠ – hitri postopek

12. ODLOK O NAČINUOPRAVLJANJA REDNEGA VZDRŽEVANJA OBČINSKIH JAVNIH CEST IN DRUGIH PROMETNIH POVRŠIN V OBČINI MENGEŠ – I.Obravnava

13. ODLOK O PREDMETU IN POGOJIH ZA PODELITEV KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE REDNEGA VZDRŽEVANJA OBČINSKIH JAVNIH CEST IN DRUGIH PROMETNIH POVRŠIN V OBČINI MENGEŠ – I. Obravnava

Župan Občine Mengeš

     Franc Jerič 

Vabljeni:

–         članice in člani občinskega sveta,

–         ga. Irena Gričar, direktorica Dom počitka Mengeš,

–         g. Marko Fatur, direktor JKP Prodnik d.o.o.,

–         ga. Tadeja Šušteršič, predsednica Komisije za podeljevanje priznanj,

–         ga. Nevenka Franko, FIMEX-N d.o.o.,

–         nadzorni odbor,

–         člani delovnih teles občinskega sveta,

–         občinska uprava (direktorica občinske uprave in poročevalci),

–       mediji.

  Številka: Datum:   034-1/2013  10. 1. 2013    

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ 

Na podlagi 18. člena Poslovnika občinskega sveta

S K L I C U J E M

18. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo

v četrtek, 24. januarja 2013 ob 17. uri v

 sejni sobi – poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš.

Predlagam naslednji dnevni red:

1.  OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 17. SEJE Z DNE 20. 12. 2012

2.  POBUDE IN VPRAŠANJA

3.  ODLOK O PRORAČUNU OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2013 – II. obravnava, priloga tabela

4.  ODLOK O PRORAČUNU OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2014 – II. obravnava, priloga tabela

5.  SPREJEM LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI MENGEŠ ZA LETO 2013

6.  SKLEP O DODELITVI MESEČNE SUBVENCIJE ZA OTROKE, KI NISO BILI

     SPREJETI V VRTEC MENGEŠ

7.  VIŠINA TRDINOVE NAGRADE V LETU 2013

8.  SKLEP O JAVNEM RAZPISU ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE MENGEŠ ZA

     POMEMBNE TRAJNE DOSEŽKE, KI PRISPEVAJO K RAZVOJU, UGLEDU IN

     PROMOCIJI OBČINE ZA LETO 2013

Župan občine Mengeš

Franc Jerič

Opomba: Gradivo k točki 7 bo posredovano naknadno.

Vabljeni:

–         članice in člani občinskega sveta, –         nadzorni odbor, –         člani delovnih teles občinskega sveta, –         občinska uprava (direktorica občinske uprave in poročevalci), –         mediji.
Številka: Datum: 034-6/2012  04.12.2012    

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ 

Na podlagi 18. člena Poslovnika občinskega sveta

S K L I C U J E M

17. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo

v četrtek, 20. DECEMBRA 2012 ob 17. uri v

 sejni sobi – poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš.

Predlagam naslednji dnevni red:

1.  OBRAVANAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 16. SEJE Z DNE 15.11.2012

2.  POBUDE IN VPRAŠANJA

3.  POROČILO O RAZVOJNEM POVEZOVANJU OBČINE MENGEŠ NA SUBREGIJSKI

     RAVNI

4.  PREDLOG LETNEGA NAČRTA RAVNANJA Z STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE

     MENGEŠ ZA LETO 2013

5.  ODLOK O PRORAČUNU OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2013 – I. obravnava 

6.  ODLOK O PRORAČUNU OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2014 – I. obravnava

7.  PREDLOG NOVE CENE PROGRAMOV VRTCA

8.  SKLEP O SPREMEMBI SKLEPA O POTRDITVI SISTEMIZACIJE DELOVNIH MEST

     V VRTCU MENGEŠ IN POVEČANJU ŠTEVILA OTROK V VSEH ODDELKIH

9.  NAKAZILO SREDSTEV ZA ODPRAVO POSLEDIC POPLAV

10.VOLITVE IN IMENOVANJA

               –   Imenovanje kandidata za predstavnika občine v Razvojni svet Ljubljanske

                   urbane regije

Priloga k točki 5.: Proračun Občine Mengeš za leto 2013 – obrazložitve proračuna

  Občine Mengeš za leto 2013

Priloga k točki 6.: Proračun Občine Mengeš za leto 2014 – obrazložitev proračuna

  Občine Mengeš za leto 2014

Župan Občine Mengeš

    Franc JERIČ

 Vabljeni:

–         članice in člani občinskega sveta, –         ga. Aleksandra Gradišek, direktorica Centra za razvoj Litija, –         ga. Mateja Hribar Sicherl, ravnateljica Vrtca Mengeš, –         nadzorni odbor, –         člani delovnih teles občinskega sveta, –         občinska uprava (direktorica občinske uprave in poročevalci), –         mediji.
    Številka: Datum:    034-5/2012 02.11.2012    

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ 

Na podlagi 18. člena Poslovnika občinskega sveta

S K L I C U J E M

16. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo

v četrtek, 15. NOVEMBRA 2012 ob 17. uri v

 sejni sobi – poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš.

Predlagam naslednji dnevni red:

1. OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 15. SEJE Z DNE 18.10.2012

2. POBUDE IN VPRAŠANJA

3. PREDLOG ZNIŽANJA CEN PROGRAMOV RAZVOJNEGA ODDELKA

4. OBRAVNAVA OSNUTKA PROGRAMA KOMUNALNEGA OPREMLJANJA

    STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJSKEGA

    OMREŽJA OB ROPRETOVI CESTI TER OSNUTEK ODLOKA O PODLAGAH

    ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBMOČJE IZGRADNJE

    KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA OB ROPRETOVI CESTI – hitri postopek

5. PRAVILNIK O SOFINANCIRANJU TURISTIČNIH DRUŠTEV V OBČINI MENGEŠ

6. SKLEP O DOLOČITVI VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN KOMUNALNE TAKSE

    ZA LETO 2013

7. SKLEP O DOLOČITVI POVPREČNE GRADBENE CENE NA PODROČJU OBČINE

    MENGEŠ

8. SKLEP O DOLOČITVI VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN NADOMESTILA ZA

    UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V OBČINI MENGEŠ ZA LETO 2013

9. OKVIRNI PROGRAM DELA IN TERMINSKI PLAN SEJ OBČINSKEGA SVETA V

    LETU 2013

10.POTRDITEV INVESTICIJSKEGA PROGRAMA ZA NADGRADNJO CENTRALNE

     ČISTILNE NAPRAVE DOMŽALE KAMNIK in INVESTICIJSKI PROGRAM (celotno gradivo)

11.ZADRŽANJE SKLEPA

Župan Občine Mengeš

Franc JERIČ, l.r.

Opomba: Gradivo k točki 11. bo posredovano naknadno.

Vabljeni:

–         članice in člani občinskega sveta, –         ga. Marjanca Bogataj, ravnateljica Osnovne šole Roje, –         g. Uroš Košir, Locus d.o.o. –         ga. Marjeta Stražar, direktorica CČN Domžale Kamnik –         nadzorni odbor, –         člani delovnih teles občinskega sveta, –         občinska uprava (direktorica občinske uprave in poročevalci), –         mediji

Številka: 034-4/2012

Datum: 8.10.2012

OBÈINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ

Na podlagi 18. èlena poslovnika obèinskega sveta

SKLICUJEM

15. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo

v četrtek, 18. OKTOBRA 2012, ob 17. uri v sejni

sobi – poroèni dvorani Obèine Mengeš, Slovenska cesta 30, Mengeš

Predlagam naslednji dnevni red:

1. OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 14. SEJE Z DNE 20.9.2012

2. POBUDE IN VPRAŠANJA

3. PREDLOG NOVE CENE PROGRAMOV VRTCA

4. ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAÈUNU OBÈINE MENGEŠ

    ZA LETO 2012 – HITRI POSTOPEK

5. ODLOK O POIMENOVANJU ULICE V OBMOÈJU OPPN M23/2 – PRI

    CEGVENCI ZAHOD MENGEŠ

6. PRAVILNIK O SOFINANCIRANJU DEJAVNOSTI DRUŠTEV NA PODROÈJU

    KMETIJSTVA IZ PRORAÈUNA OBÈINE MENGEŠ

7. VOLITVE IN IMENOVANJA

    – IZVOLITEV PREDSTAVNIKOV V VOLILNO TELO ZA VOLITVE ÈLANA

      DRŽAVNEGA SVETA

    – DOLOÈITEV KANDIDATA ZA ÈLANA DRŽAVNEGA SVETA

    – SOGLASJE K IMENOVANJU PREDSTAVNIKA V SVET ZAVODA OŠ ROJE

    – IMENOVANJE NADOMESTNEGA ÈLANA SVETA ZA PREVENTIVO IN

      VZGOJO V CESTNEM PROMETU

Župan Občine Mengeš

Franc JERIČ, l.r.

Opomba: Gradivo k točki 5 in 7 bo posredovano naknadno.

Vabljeni:

– članice in člani občinskega sveta

– Mateja Hribar Sicherl

– nadzorni odbor

– člani delovnih teles Obèinskega sveta

– občinska uprava (direktorica občinske uprave in poročevalci)

– mediji.

Številka: Datum: 034-4/2012  6.9.2012    

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ 

Na podlagi 18. èlena Poslovnika obèinskega sveta

S  K L I C U J E M

14. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo

v četrtek, 20. SEPTEMBRA 2012 ob 17. uri v

 sejni sobi – poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš.

Predlagam naslednji dnevni red:

1.OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 13. SEJE Z DNE 26.6..2012  
2.POBUDE IN VPRAŠANJA 
3.UREDITEV SPREHAJALNE POTI OB PŠATI 
4.SOGLASJE K SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST V VRTCU MENGEŠ  IN POVEÈANJU ŠTEVILA OTROK V VSEH ODDELKIH 
5.PORABA PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI IN SREDSTEV  IZ LETA 2011 
6.POROÈILO O DELU ODGOVORNEGA UREDNIKA GLASILA MENGŠAN IN NAÈRT DELA V LETU 2013 
7.ODLOK O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ODLOKA O JAVNEM GLASILU MENGŠAN – hitri postopek 
8.poroÈilo O REALIZACIJI PRORAÈUNA OBÈINE MENGEŠ v OBDOBJu januar – junij 2012  – Poroèilo o realizaciji Obèine Mengeš v prvem polletju 2012 
        9.SMERNICE za IZDELAVO proraÈunA OBÈINE MENGEŠ ZA LETI 2013 in 2014 TER naÈrt razvojnih programov za letA OD 2013 DO 2016   
10.VOLITVE IN IMENOVANJA Imenovanje predstavnika v sveta zavoda Knjižnice Domžale Imenovanje predstavnika v svet zavoda Dom poèitka Mengeš 

Župan Občine Mengeš

 Franc JERIČ, l.r.

Opomba: 

Vabljeni:

–     članice in člani občinskega sveta, –         Zdravko Grginič, –         mag. Marta Vahtar, ICRO d.o.o., Domžale –         Matega Hribar Sicherl, ravnateljica Vrtca Mengeš –         Milan Burkeljca, ravnatelj OŠ Mengeš –         Edvard Vrtačnik, odgovorni urednik glasila Mengšan –         nadzorni odbor, –     člani delovnih teles občinskega sveta, –         občinska uprava (direktorica občinske uprave in poročevalci), –     mediji  
Številka: Datum: 034-3/2012  11.6.2012    

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ 

Na podlagi 18. èlena Poslovnika obèinskega sveta

S K L I C U J E M

13. sejo Obèinskega sveta Obèine Mengeš, ki bo

v èetrtek, 21. JUNIJA 2012 ob 17. uri v

 sejni sobi – poroèni dvorani Obèine Mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš.

Predlagam naslednji dnevni red:

1.OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA   12. SEJE Z DNE 19.4.2012  
2.OCENA IZVAJANJA OBÈINSKEGA PROGRAMA VARNOSTI OBÈINE MENGEŠ 
3.POBUDE IN VPRAŠANJA 
4.ODLOK O KONCESIJI ZA OPRAVLJANJE LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE DOBAVE, POSTAVITVE, VZDRŽEVANJA IN IZVAJANJA JAVNE RAZSVETLJAVE V OBÈINI MENGEŠ  
5.OBRAVNAVA ANALIZE IZVAJANJA STRATEGIJE RAZVOJA OBÈINE MENGEŠ 
6.STANJE PROJEKTOV VODOOSKRBE V OBÈINI MENGEŠ 
7.ODLOK O OBÈINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAÈRTU ZA OBMOÈJE UREJANJA ME 30-S PRI CEGVENCI VZHOD MENGEŠ – ii. OBRAVNAVA Predlog 1, Predlog 2, grafika  
8.odlok o PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠÈ na OBMOÈJu OBÈINSKEGA   podrobnega prostorskega naèrta za obmoèje urejanja me 30 – s pri cegvenci vzhod mengeš – i. OBRAVNAVA    
9.ODLOK O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ODLOKA O JAVNEM GLASILU MENGŠAN – hitri postopek  
10.ODLOK O JAVNEM KOMUNALNEM PODJETJU PRODNIK D.O.O. – II. obravnava 

Župan Obèine Mengeš

 Franc JERIÈ

Opomba: 

Vabljeni:

–         èlanice in èlani obèinskega sveta, –         dr. Aleksij Možina, –         g. Bojan Mažgon, –         g. Marko Fatur, direktor JKP Prosnik d.o.o., –         ga. Irena Karènik, Medobèinski inšpektorat in redarstvo, –         g. Ferdo Jordan, LUZ d.d., –         g. Martin Starc, LUZ d.d., –         nadzorni odbor, –         èlani delovnih teles obèinskega sveta, –         obèinska uprava (direktorica obèinske uprave in poroèevalci), –          mediji

12. SEJA OBÈINSKEGA SVETA OBÈINE MENGEŠ– èetrtek, 19. april 2012 ob 17. uri

Dnevni red:

OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 11. SEJE Z DNE 2.2.2012

– POBUDE IN VPRAŠANJA

STANJE PROJEKTOV VODOOSKRBE V OBÈINI MENGEŠ

SPREMEMBA CENE ZA IZVAJANJE STORITVE “POMOÈ NA DOMU” 

OBVEZNA RAZLAGA 18. ÈLENA ODLOKA O LOKACIJSKEM NAÈRTU ME 25 MALI MENGEŠ

OBVEZNA RAZLAGA DOLOÈIL IZ POGLAVJA LOKACIJSKI POGOJI IN USMERITVE ZA PROJEKTIRANJE IN GRADNJO IZ ODLOKA O OBÈINSKEM LOKACIJSKEM NAÈRTU (OLN) ZA OBMOÈJE UREJANJA ME 23/2-S PRI CEGVENCI ZAHOD MENGEŠ (Uradni vestnik Obèine Mengeš, št. 5/2006, 8/2011)

SKLEP O UKINITVI JAVNEGA DOBRA parc. št. 1067/4 k.o. Loka

SKLEP O UKINITVI JAVNEGA DOBRA parc. št. 2925/58 k.o. Mengeš

ODLOK O ZAKLJUÈNEM RAÈUNU PRORAÈUNA OBÈINE MENGEŠ ZA LETO 2011 – hitri postopek

POROÈILO O REALIZACIJI RAZPOLAGANJA IN PRIDOBIVANJA NEPREMIÈNINSKEGA PREMOŽENJA ZA LETO 2011 (priloga k zakljuènemu raèunu za leto 2011)

LETNI PROGRAM PRODAJE FINANÈNEGA PREMOŽENJA OBÈINE MENGEŠ ZA LETO 2012

PORABA PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI IN SREDSTEV IZ LETA 2011 – KNJIŽNICA DOMŽALE

PRAVILNIK O SOFINANCIRANJU MLADINSKIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV V OBÈINI MENGEŠ

ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O RAVNANJU S KOMUNALNIMI ODPADKI V OBÈINI MENGEŠ (POPRAVEK REDAKCIJSKE NAPAKE) – hitri postopek

ODLOK O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ODLOKA O JAVNEM GLASILU MENGŠAN – hitri postopek

SKLEP O PODELITVI PRIZNANJ V OBÈINI MENGEŠ ZA POMEMBNE TRAJNE DOSEŽKE, KI PRISPEVAJO K RAZVOJU, UGLEDU IN PROMOCIJI OBÈINE V LETU 2012

– SKLEP O PODELITVI TRDINOVE NAGRADE V LETU 2012

POROÈILO JAVNIH ZAVODOV, CENTRA ZA SOCIALNO DELO, MEDOBÈINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA TER JKP PRODNIK IN CÈN DOMŽALE – KAMNIK ZA LETO 2011

POROÈILO NADZORNEGA ODBORA ZA LETO 2011 TER POROÈILO O PORABI SREDSTEV NADZORNEGA ODBORA OBÈINE MENGEŠ ZA LETO 2011

VOLITVE IN IMENOVANJA – PREDHODNO SOGLASJE K IMENOVANJU DIREKTORICE ZAVODA DOM POÈITKA MENGEŠ