Projekti

Naziv projekta: Stara hišna imena 3

1.12.2020

Stara hišna imena so del identitete slovenskega podeželana. Nekdaj je vsaka hiša nosila staro hišno ime, po katerem so se ljudje med seboj prepoznavali. Gre za edinstven pojav nesnovne kulturne dediščine, ki je prisoten le še na redkih območjih v Evropi. Danes se zaradi suburbanizacije in deagrarizacije slovenskega podeželja imena izgubljajo, zato je glavni namen projekta nabor in ohranitev starih hišnih imen na opredeljenem območju. V projekt so kot nosilci dediščine vključeni starejši domačini, ki preko medgeneracijskih stikov, ki jih projekt vzpostavlja, prenašajo dediščino na mlajše. Z osveščanjem prebivalstva o pomenu nesnovne kulturne dediščine projekt tako zagotavlja ohranitev in celo ponovno oživitev rabe starih hišnih imen. Širše bo imel projekt pozitiven vpliv na območje LAS Za mesto in vas, saj bo okrepil lokalno kulturno identiteto za boljšo dobrobit, močno lokalno pripadnost ter večjo medsebojno povezanost in zadovoljstvo lokalnega prebivalstva. S tem bo posredno, v določeni meri pa tudi neposredno (npr. označitev domačij) poskrbel za povečanje konkurenčnosti in privlačnost območja.

Cilj projekta je zbrati in obeležiti hišna imena v 12-ih naseljih dveh občin. V njih bo identificiranih najmanj 270 hišnih imen, na terenu pa označenih najmanj 135 domačij. Cilji projekta so skladni s ciljem 2C Strategije LAS, ki navaja ohranjanje in spodbujanje nematerialne kulturne dediščine, med drugim z ohranjanjem in negovanjem krajevnih in ledinskih imen, lokalnih šeg in navad.

Partnerji projekta

Vodilni partner: Občina Medvode

Ostali partnerji: Občina Mengeš

Podatki o financiranju

Projekt se izvaja v okviru LAS Za mesto in vas ter je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada: Evropa investira v podeželje.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija  iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Skupna vrednost projekta je 15.372,00 evrov.

Naziv projekta: Oživitev tržnic

14. 6. 2018

V občinah Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Vodice in Trzin bodo tržnice okrepili z dodatnimi stojnicami, ki bodo razširile ponudbo prodajalcev in spodbujale kroženje ponudnikov na tržnicah v različnih občinah. 

Oživitev tržnic je namenjena povečanju ponudbe domačih pridelovalcev in izdelovalcev ter posledično tudi večjemu zavedanju prebivalcev o dodani vrednosti domačih pridelkov in izdelkov v primerjavi z izdelki multinacionalk. Namenjena je povečanju ponudbe domačih pridelovalcev in izdelovalcev ter posledično tudi večjemu zavedanju prebivalcev o dodani vrednosti domačih pridelkov in izdelkov v primerjavi z izdelki multinacionalk.

Partnerji projekta

Vodilni partner: Občina Medvode

Ostali partnerji: Občina Vodice, Občina Mengeš, Občina Trzin, Občina Domžale, Občina Komenda

Podatki o financiranju

Projekt se izvaja v okviru LAS Za mesto in vas ter je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada: Evropa investira v podeželje.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija  iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Skupna vrednost projekta je 110.432,09 evra.

Naziv projekta: Zgodbe naših mokrišč

Mokrišča so eden najbolj ogroženih in najhitreje izginjajočih življenjskih okolij. Nosijo številne pomembne funkcije v naravi, ki pa med prebivalstvom niso splošno poznane. Zato je pomembno, da Zgodbe naših mokrišč povečujejo ozaveščenost o biotski raznovrstnosti in ekosistemskih storitvah mokrišč med lokalnim prebivalstvom ter krepijo aktivni pristop k dolgoročnemu in trajnostnemu ohranjanju mokrišč v občinah Trzin, Medvode, Mengeš in Vodice.

Aktivnosti projekta bodo prispevale k izboljšanju stanja štirih lokalnih mokrišč z naravovarstvenim statusom in ureditvi teh mokrišč z manjšo infrastrukturo za opazovanje in doživljanje narave. Prek dogodkov, delavnic in izobraževanj za lokalne vodnike ter obsežnim promocijskim materialom se bo usmerjalo in povečalo zavedanje krajanov in obiskovalcev o biotski raznovrstnosti ter ekosistemskih storitvah mokrišč. S šestnajstimi izobraževalnimi in doživljajskimi aktivnostmi na lokalnih mokriščih ter dolgoročnejšim izobraževalnim programom na OŠ Mengeš se bo gradilo pozitiven odnos otrok in mladine do narave.

Partnerji projekta

Vodilni partner: Občina Mengeš

Ostali partnerji: Občina Trzin, Občina Medvode, Občina Vodice, Zavod RS za varstvo narave, Osnovna šola Mengeš

Podatki o financiranju

Projekt se izvaja v okviru LAS Za mesto in vas ter je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada: Evropa investira v podeželje.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija  iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Skupna vrednost projekta je 166.592,71 evra.

Naziv projekta: Mreža poti LAS

Omrežje kolesarskih povezav in varnih kolesarskih poti se razprostira na območju šestih občin. Omogoča trajnostne oblike mobilnosti krajanov ter spodbuja zdrav in aktiven življenjski slog. Neposredno prispeva tudi k spodbujanju turističnega razvoja na območju, saj omogoča različne izbire rekreativnih poti ter dostop do naravnih in kulturnih zanimivosti na območju.

V okviru projekta Mreža poti LAS je predvidena ustrezna označitev poti s prometno signalizacijo in talnimi oznakami za večjo prometno varnost kolesarjev. Za vzpostavitev povezav se koristijo obstoječe prometne površine – občinske javne ceste in poti, izjemoma pa tudi regionalne ceste.

Partnerji projekta

Vodilni partner: Občina Domžale

Ostali partnerji: Občina Mengeš, Občina Medvode, Občina Komenda, Občina Trzin, Občina Vodice

Podatki o financiranju

Projekt se izvaja v okviru LAS Za mesto in vas ter je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada: Evropa investira v podeželje.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija  iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.