Prostorski akti

Poziv javnosti k oblikovanju osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta v EUP ME-51 (del) v občini Mengeš

SKLEP o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta v EUP ME 51 (DEL)

DOPOLNJEN OSNUTEK ODLOKA o Občinskem prostorskem načrtu za SD4 – gradivo za javno razgrnitev

Besedilni del

Grafični del

Spremljajoče gradivo

Gradivo tretjih sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje ME 30-S pri CEGVENCI VZHOD MENGEŠ

Besedilni del

Grafični del

Spremljajoče gradivo

Sklep o pripravi tretjih sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje ME 30-S pri Cegvenci vzhod Mengeš

Stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev industrijske cone »Lek Mengeš – 1. faza«

Na podlagi 119. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US; ZUreP-2) župan občine Mengeš sprejema

DOPOLNJEN OSNUTEK ODLOKA o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev industrijske cone »Lek Mengeš – 1. faza« EUP ME 90 IP OPPN – gradivo za javno razgrnitev

SKLEP o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev območja LEK 2. faza

DOPOLNITEV SKLEPA o pripravi Odloka občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev območja LEK 1. faza

DOPOLNJEN OSNUTEK ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM NAČRTU ZA TP MM KOLIČEVO – gradivo za javno razgrnitev

DOPOLNJEN OSNUTEK ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA OOBČINSKEM LOKACIJSKEM NAČRTU ZA OBMOČJE UREJANJA ME – 26I – OBMOČJE RTP 110/20KV MENGEŠ S KABELSKIMI IN DALJNOVODNIMI PRIKLJUČKI NA OBSTOJEČE ELEKTRO OMREŽJE – gradivo za javno razgrnitev

GRADIVO ZA PRIDOBITEV 2. MNENJ, K PREDLOGU ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA POSLOVNO GRADNJO AVTO DETR – DEL EUP ME53 (OPPN) – 2. mnenja

PREDLOG

STROKOVNE PODLAGE

SMERNICE

MNENJA

Na podlagi 119. člena v povezavi z 112. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/2017) župan Občine Mengeš sprejema,

STROKOVNA STALIŠČA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV PODANIH V ČASU JAVNE RAZGRNITVE IN JAVNE OBRAVNAVE DOPOLNJENEGA OSNUTKA ZA

PRIPRAVA SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM LOKACIJSKEM NAČRTU ZA OBMOČJE UREJANJA ME – 26I – OBMOČJE RTP 110/20KV MENGEŠ S KABELSKIMI IN DALJNOVODNIMI PRIKLJUČKI NA OBSTOJEČE ELEKTRO OMREŽJE

GRADIVO DOPOLNJENEGA OSNUTKA ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZAPOSLOVNO GRADNJO AVTO DETR – DEL EUP ME53 (OPPN) – za javno razgrnitev 

DOPOLNJEN OSNUTEK OPPN

STROKOVNE PODLAGE

SMERNICE

MNENJAGRADIVO ZA PRIDOBITEV 1. MNENJA MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE, V POSTOPKU PRIPRAVE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA POSLOVNO GRADNJO AVTO DETR – DEL EUP ME53 (OPPN) 

DOPOLNJEN OSNUTEK OPPN

STROKOVNE PODLAGE

SMERNICE

MNENJA

GRADIVO DOPOLNJENEGA OSNUTKA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAZIDALNEGA NAČRTA ZA UREDITVENO OBMOČJE M28/2 V MENGŠU, za javno razgrnitev 

je dostopno na povezavi.

GRADIVO DOPOLNJENEGA OSNUTKA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAZIDALNEGA NAČRTA ZA UREDITVENO OBMOČJE M28/2 V MENGŠU, za javno razgrnitev 

je dostopno na povezavi.

GRADIVO ZA PRIDOBITEV 1. MNENJ V POSTOPKU PRIPRAVE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA POSLOVNO GRADNJO AVTO DETR – DEL EUP ME53 (OPPN)

PRIPRAVA OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA za RTP KOLIČEVO KARTON

GRADIVO ZA PRIDOBITEV MNENJ V POSTOPKU PRIPRAVE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA POSLOVNO GRADNJO AVTO DETR – DEL EUP ME53 (OPPN), pridobitev konkretnih smernic in mnenj o CPVO

ČETRTE SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA – OPN, SD4 OBČINE MENGEŠ

S K L E P O PRIPRAVI ČETRTIH SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE MENGEŠ

IZHODIŠČA ZA  PRIPRAVO  ČETRTIH  SPREMEMB  IN  DOPOLNITEV  OBČINSKEGA PROSTORSKEGA  NAČRTA OBČINE  MENGEŠ 

GRADIVO ZA PRIDOBITEV MNENJ V POSTOPKU PRIPRAVE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA POSLOVNO GRADNJO AVTO DETR – DEL EUP ME53 (OPPN), pridobitev konkretnih smernic in mnenj o CPVO

IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA POSLOVNO GRADNJO AVTO DETR – DEL EUP ME53 (OPPN)

GRADIVO za pridobitev mnenj v postopku priprave za OPPN za enoto urejanja EUP ME 58 PC, ME 57/1 ZD in ME 64 SSc, v nadaljevanju »OPPN Južna povezovalna in napajalna cesta«

IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA (ZAZIDALNEGA NAČRTA) M28/2, (OPPN)

Izhodišča in obrazložitev s prikazom skladnosti z nadrejenimi prostorskimi akti – OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA ŠIRITEV INDUSTRIJSKE CONE LEK MENGEŠ ‐ 1. FAZA

Občinski podrobni prostorski načrt za območja urejanja ME 58 PC, ME 57/1 ZD in ME 64 SSc (OPPN_Južna povezovalna in napajalna cesta) – gradivo za mnenja

JAVNA RAZGRNITEV PREDLOGA MODELOV VREDNOTENJA NEPREMIČNIN

Spoštovani!

V skladu s 3. odstavkom 19. člena Zakona o množičnem vrednotenju (ZMVN-1) mora občina javnost na krajevno običajen način seznaniti o kraju, času javne razgrnitve, ki traja najmanj 30 dni, o spletnem naslovu, na katerem je dostopen predlog modelov vrednotenja, in o načinu dajanja mnenj in pripomb javnosti.

Spletni naslov, na katerem bo od 1. do 30. oktobra javnosti dostopen predlog modelov je https://www.mvn.e-prostor.gov.si.

RAZGRNITEV: Vse občine razgrnejo predlog modelov istočasno od 1.oktobra 2019 do 30.oktobra2019.
Ratgrnitev bo potekala v upravnih prostorih Občine Mengeš, Slovenska cesta 30, Mengeš, 1. nadstropje.

ROK ZA PRIPOMBE Vsi zainteresirani lahko podajo mnenja in pripombe k predlogu modelov od 1. oktobra 2019 do 15. novembra 2019.

Termini in lokacije javne predstavitve predloga modelov vrednotenja nepremičnin, ki jih bo izvedla Geodetska uprava Republike Slovenije na območjih Območnih geodetskih uprav.