2023

Datum: 5. 4. 2023

Številka: 629-2/2023


JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV IN KULTURNIH PROJEKTOV LJUBITELJSKE DRUŠTVENE DEJAVNOSTI V OBČINI MENGEŠ, ŠT. 629-2/2023

Besedilo javnega razpisa

Razpisna dokumentacija (.doc)

Razpisna dokumentacija (.pdf)


Datum: 17. 3. 2023

Številka:  69-3/2023


JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI MENGEŠ ZA LETO 2023

Besedilo javnega razpisa

2.2-MEN-2023-JR-RAZPISNI OBRAZCI

2.3-MEN-2023-JR-MERILA-izvleček

2.4-MEN-2023-JR-POGODBA-izvajalci
2022

Datum: 8. 7. 2022

Številka: 3520-1/2022


JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO KULTURNEGA DOMA MENGEŠ V NAJEM 

- Razpisna dokumentacija        Datum: 16. 6. 2022 

Številka: 671-1/2022 


JAVNI RAZPIS ZA ODDAJO VEČNAMENSKE ŠPORTNE DVORANE MENGEŠ V UPORABO V SEZONI 2022/2023 

Javni razpis           

Obrazec: Vloga za dodelitev termina za uporabo Večnamenske športne dvorane Mengeš v sezoni 2022/2023  

Pravilnik o uporabi Večnamenske športne dvorane Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 7/20)             

Cenik za uporabo Večnamenske športne dvorane Mengeš      Datum: 14.4.2022

Številka: 69-3/2022 


JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI MENGEŠ ZA LETO 2022

Besedilo Javnega razpisa.pdf

JR-MERILA-izvlecek.docx

Vzorec Pogodbe.docx

2.2-MEN-2022-JR-RAZPISNI OBRAZCI.xlsx

3-MEN-2022-JR-POROČANJE-obrazci.xlsx

REZULTATI - ŠPORT 2022.xlsx


Datum: 18.3.2022

Številka: 041-2/2022-1


Predlaganje kandidatov za imenovanje Občinske volilne komisije Občine Mengeš

Besedilo javnega povabila

Obrazec za soglasje kandidatov

Datum: 17. 3. 2022

Številka: 629-2/2022-1

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE JAVNIH KULTURNIH PROGRAMOV IN KULTURNIH PROJEKTOV DRUŠTVENE KULTURNE DEJAVNOSTI V OBČINI MENGEŠ ZA LETO 2022

Javni razpis - objava.doc

Razpisna dokumentacija in vzorec pogodbe.doc

Datum: 17.3.2022

Številka: 629-1/2022 

JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE PRIREDITEV ZA LETO 2022

Besedilo javnega razpisa.pdf

Vloga - obrazec prireditve.doc

VZOREC POGODBE.doc

Datum: 18.2.2022

Številka: 129-1/2022 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE HUMANITARNIH IN SOCIALNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV V OBČINI MENGEŠ ZA LETO 2022

Besedilo Javnega razpisa 2022.pdf

Razpisna dokumentacija za humanitarne, invalidske....doc

VZOREC POGODBE.doc

Rezultati razpisa
Datum: 18.2.2022

Številka: 69-1/2022

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MLADINSKIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV V OBČINI MENGEŠ

Besedilo javnega razpisa 2022.pdf

Razpisna dokumentacija 2022.doc

VZOREC POGODBE 2022.doc

Rezultati razpisa
Datum: 18.2.2022

Številka: 339-1/2022

JAVNI RAZPIS O SOFINANCIRANJU DEJAVNOSTI DRUŠTEV NA PODROČJU KMETIJSTVA V OBČINI MENGEŠ ZA LETO 2022

Besedilo javnega razpisa 2022.pdf

Razpisna dokumentacija 2022.doc

VZOREC POGODBE 2022.doc

Rezultati razpisa
Datum: 18.2.2022

Številka: 329-1/2022

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI TURISTIČNIH DRUŠTEV V OBČINI MENGEŠ ZA LETO 2022

Besedilo Javnega razpisa 2022.pdf 

Razpisna dokumentacija 2022.doc

Vzorec pogodbe 2022.doc

Rezultati razpisaDatum: 18.2.2022

Številka: 69-2/2022

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV VETERANSKIH ORGANIZACIJ V OBČINI MENGEŠ ZA LETO 2022

Besedilo Javnega razpisa 2022.pdf

Razpisna dokumentacija 2022.doc

Obrazec: Vzorec pogodbe

Rezultati razpisa


V skladu s Pravilnikom o podeljevanju Trdinove nagrade (Uradni vestnik Občine Mengeš, št.  2/2010) Odbor za družbene in društvene dejavnosti Občine Mengeš objavlja:

 

RAZPIS

za posredovanje predlogov za podelitev Trdinove nagrade dijakom, študentom in posameznikom za leto 2022

 

 

Trdinove nagrade so priznanja, ki se podeljujejo dijakom in študentom, ki so :

 • s posebnimi prizadevanji in uspehi prispevali k delovanju športnih, kulturnih in drugih društev, ki delujejo na območju Občine Mengeš,
 • v študijskem oziroma šolskem letu izdelali projektno ali raziskovalno nalogo s tematiko, ki je lahko temeljna podlaga za razvoj in kvaliteto življenja v občini Mengeš, ter predstavlja spodbudo za nadaljnje strokovno delo.

 

Za leto 2022 bodo lahko podeljene največ tri Trdinove nagrade. Višina posamezne nagrade je 1.000,00 € - neto.

 

Predlog za Trdinovo nagrado mora vsebovati:

 1. ime in naslov predlagatelja;
 2. ime in priimek, rojstne podatke, kratek življenjepis;
 3. potrdilo o šolanju;
 4. dokazilo o državljanstvu RS;
 5. dokazilo o stalnem prebivališču v Občini Mengeš;
 6. kratek življenjepis kandidata, dokazilo o aktivnem udejstvovanju v delu društva oziroma projektno oziroma raziskovalno nalogo;

 

Predloge posredujejo društva in posamezniki najkasneje do 8. marca 2022 do 12.00 ure, v zaprti ovojnici na naslov: Občina Mengeš, Odbor za družbene in društvene dejavnosti, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš, z oznako »Predlog za Trdinovo nagrado«.

 

Nepopolnih predlogov in predlogov, ki bodo prispeli po roku, Odbor za družbene in društvene dejavnosti ne bo upošteval.

 

Pregled in končni izbor bo opravil Odbor za družbene in društvene dejavnosti, potrdil pa Občinski svet Občine Mengeš. Trdinove nagrade bodo podeljene na slovesnosti ob občinskem prazniku.

 

 

Številka: 094-1/2022-1

Datum: 9.12.2021

 

ODBOR ZA DRUŽBENE IN DRUŠTVENE DEJAVNOSTI

   Aleš Janežič, predsednik

 
Na podlagi 8. člena Odloka o podelitvi priznanj Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/11) je Občinski svet Občine Mengeš na svoji 21. redni seji, dne 9. decembra 2021 sprejel

 

SKLEP

O JAVNEM RAZPISU ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE MENGEŠ ZA POMEMBNE TRAJNE DOSEŽKE, KI PRISPEVAJO K RAZVOJU, UGLEDU IN PROMOCIJI OBČINE ZA LETO 2022

 

1.

Priznanja Občine Mengeš se podeljuje za prispevek k boljšemu, kvalitetnejšemu in polnejšemu življenju občanov, razvoju in ugledu občine na gospodarskem, okoljskem, kulturnem, športnem in humanitarnem področju ter na drugih splošno koristnih področjih delovanja v občini in v širši skupnosti.

 2.

Priznanja Občine Mengeš se podeljujejo posameznikom, skupinam in pravnim osebam.

 

3.

Za leto 2022 bodo podeljena naslednja priznanja:

 •  1 naziv Častni občan Občine Mengeš,
 • 1 zlato priznanje,
 • 2 srebrni priznanji,
 • 3 bronasta priznanja.


-       Naziv Častni občan Občine Mengeš se podeli za izjemne zasluge na kateremkoli področju človekove ustvarjalnosti oziroma posamezniku, ki je posebno zaslužen za pomembne trajne dosežke v razvoju, ugledu in promociji občine in širše skupnosti in je prejemnik vsaj enega občinskega priznanja za pomembne trajne dosežke. Naziv Častni občan Občine Mengeš se podeli posamezniku, občanu Mengša.

-       Zlato priznanje Občine Mengeš se podeli posamezniku oziroma skupini za več kot 30-letno delo oziroma pravni osebi za več kot 50-letno delo.

-       Srebrno priznanje Občine Mengeš se podeli posamezniku oziroma skupini za več kot 20-letno delo oziroma pravni osebi za več kot 40-letno delo.

-       Bronasto priznanje Občine Mengeš se podeli posamezniku oziroma skupini za več kot 15-letno delo oziroma pravni osebi za več kot 30-letno delo.

 

Predlog za podelitev priznanj za pomembne trajne dosežke lahko podajo posamezniki, skupine in pravne osebe, ki imajo stalno prebivališče oziroma sedež v občini Mengeš.

 

Predlog za podelitev priznanja mora vsebovati naslednje podatke:

 • ime in priimek oziroma naziv predlagatelja;
 • ime in priimek, rojstne podatke in naslov predlaganega kandidata oziroma naziv in naslov pravne osebe, ki je predlagana za priznanje;
 • vrsto priznanja;
 • podrobnejšo obrazložitev predloga.

 

Predlagatelj sebe ne more predlagati za podelitev priznanja.

 

Predlog za podelitev priznanja mora biti predložen v pisni obliki najkasneje do 8. marca 2022, v zapečateni ovojnici na naslov Občinski svet Občine Mengeš, Komisija za podelitev priznanj, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš, z napisom Predlog za podelitev priznanja.

 

Nepopolnih predlogov in predlogov, ki bodo prispeli po roku, Komisija za podeljevanje priznanj ne bo upoštevala.

 

4.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš.

 

 

OBČINA MENGEŠ

Občinski svet

 

Številka: 094-2/2022-1

Datum: 9. 12. 2021                                                                                                                                      

                                                                                                                     Franc JERIČ

                                                                                                                         župan

 

 


2021

Datum: 1.9.2021

Številka: 609-4/2021-1


JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ŠTUDIJA V TUJINI ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021

Javni razpis 2021.pdf

Razpisna dokumentacija 2021.docDatum: 30.6.2021

Številka: 671-3/2021


JAVNI RAZPIS ZA ODDAJO VEČNAMENSKE ŠPORTNE DVORANE MENGEŠ V UPORABO V SEZONI 2021/2022

Javni razpis.pdf

Obrazec: Vloga za dodelitev termina za uporabo Večnamenske športne dvorane Mengeš v sezoni 2021/2022

Pravilnik o uporabi Večnamenske športne dvorane Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 7/20) 

Cenik za uporabo Večnamenske športne dvorane Mengeš       

       


Datum: 12.3.2021
Številka: 629-2/2021

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE JAVNIH KULTURNIH PROGRAMOV IN KULTURNIH PROJEKTOV DRUŠTVENE KULTURNE DEJAVNOSTI V OBČINI MENGEŠ

Javni razpis.pdf

RD kultura 2021.docDatum: 12.3.2021
Številka: 329-1/2021

JAVNI RAZPIS ZA SOFINACIRANJE DEJAVNOSTI TURISTIČNIH DRUŠTEV V OBČINI MENGEŠ ZA LETO 2021

JR TURIZEM 2021.pdf

Razpisna dokum. Turizem-taprav.doc

VZOREC Pogodbe.docDatum: 12.3.202
Številka: 629-1/2021

JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE PRIREDITEV ZA LETO 2021

JP SOFINANCIRANJE PRIREDITEV.pdf

Vloga - obrazec prireditve.doc

VZOREC POGODBE.docDatum: 12.3.2021
Številka: 69-1/2021

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI MENGEŠ ZA LETO 2021

BESEDILO JR ŠPORT.pdf

2.2-MEN-2020-JR-RAZPISNI OBRAZCI.xlsx

2.3-MEN-2020-JR-POGODBA-izvajalci.docx

2.4-MEN-2021-JR-OBRAZCI-POROČANJE.xlsxDatum: 12.3.2021
Številka: 69-2/2021

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MLADINSKIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV V OBČINI MENGEŠ

BESEDILO JR MLADINSKI PROGRAMI.pdf

razpisna dok. mladin.doc

VZOREC POGODBE.docDatum: 12.3.2021
Številka: 339-1/2021

JAVNI RAZPIS O SOFINANCIRANJU DEJAVNOSTI DRUŠTEV NA PODROČJU KMETIJSTVA V OBČINI MENGEŠZA LETO 2021

BESEDILO JR KMETIJSTVO 2021.pdf

Razpisna dokum. kmetijstvo.doc

VZOREC POGODBE.docDatum: 12.3.2021
Številka: 69-/2021

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV VETERANSKIH ORGANIZACIJ V OBČINI MENGEŠ ZA LETO 2021

BESEDILO JR VETERANSKE ORG..pdf

Razp. doku. veteranske org..doc

VZOREC POGODBA.doc
Datum: 12.3.2021
Št. 129-1/2021

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE HUMANITARNIH IN SOCIALNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV V OBČINI MENGEŠ ZA LETO 2021

Besedilo JR Humanitarni programi.pdf

Razpisna dokumentacija za humanitarne, invalidske....doc

VZOREC POGODBE.docŠtevilka: 3520-1/2021-1
Datum: 10. 3. 2021

Na podlagi 2. odst. 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti - ZSPDSLS (Ur. l. RS, št. 11/18 in 79/18), 18. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18) in Sklepa o sprejemu dopolnitve Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Mengeš za leto 2021, št. 116-17/2021, z dne 18. 2. 2021, objavlja Občina Mengeš JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA (stanovanja na naslovu Slamnikarska ulica 4, Mengeš).

Besedilo javnega zbiranja ponudb in prijavni obrazec sta v PDF dokumentih.


Javno zbiranje ponudb.pdf

Prijavni obrazec OBR- Ponudba.pdfNa podlagi 18. in 19. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 90/10 – odl. US, 87/11 – ZAvMS, 47/12, 47/15 – ZZSDT, 22/16, 39/16, 45/19 – odl. US in 67/19 – odl. US) in 16. člena Odloka o javnem glasilu Mengšan (Uradni vestnik Občine Mengeš št. 6/2009) objavlja Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja razpis za


ODGOVORNEGA UREDNIKA glasila Mengšan


Prijava mora vsebovati:– lastnoročno napisano spremno motivacijsko pismo– osebni in delovni življenjepis– dokazila o izobrazbi– vizijo delovanja in razvoj glasila v naslednjih 5 letih– programsko in oblikovno tehnično zasnovo glasila– konkreten program in koncept uredniškega dela v naslednjih 5 letih– strukturo in način delovanja uredništva– urednikov poslovni, novinarski, dopisniški in uredniško - organizacijski pristop– reference na področju dopisniškega, novinarskega, uredniškega dela oziroma javno društvenega delovanja

 

Na razpis se lahko prijavi oseba, ki:– izpolnjuje pogoje iz Zakona o medijih (19. člen)

 

Mandat odgovornega urednika traja 5 let.Odgovorni urednik sodeluje pri urejanju besedil, oblikovanju posamezne številke, izdajatelju odgovarja za uresničevanje programske zasnove in vsake objavljene informacije ter pripravlja gradivo o tekočih informacijah Občine Mengeš za spletno stran Občine Mengeš.

 

Prijavljen kandidat morat imeti organizacijske sposobnosti, kumunikativnost, sposobnost odgovornega samostojnega dela, sposobnost dela v skupini, sposobnost za korektno delo.Zaželjeno je poznavanje uredniškega dela in izkušnje s področja novinarskega dela.

 

Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave do 29.1.2021 na naslov: Občina Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš s pripisom “Ne odpiraj – razpis Mengšan”. Prijave bo obravnavala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in izbrala najprimernejšega kandidata/kandidatko.Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v roku osmih dni po potrditvi mandata novemu uredniku/urednici na Občinskem svetu Občine Mengeš.

 

Številka:  615-1/2021-1
Datum:  8.1.2021

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Predsednik, Robert Ručigaj


Razpis za odgovornega urednika javnega glasila Mengšan.doc

2020


JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ŠTUDIJA V TUJINI ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020

Javni razpis 2020.pdf

Razpisna dokumentacija 2020.pdfObjavljen javni razpis za vključitev v projekt Podjetno nad izzive v Ljubljanski urbani regiji - PONI LUR

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) je v ponedeljek, 27. julija 2020, objavlja javni razpis za vključitev v projekt Podjetno nad izzive v Ljubljanski urbani regiji (PONI LUR). Glavni cilj projekta je, da udeleženci programa tekom usposabljanja osvojijo vsa potrebna znanja in veščine za uspešen in učinkovit razvoj svoje ideje ter zagon novega podjetja. RRA LUR v okviru projekta zagotovi podporno podjetniško okolje, v katerem lahko udeleženci uspešno razvijejo in realizirajo lastne poslovne ideje.


Datum: 17.1.2020
Številka: 629-1/2020

JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE PRIREDITEV ZA LETO 2020

- besedilo javnega poziva

- vloga/obrazecDatum: 17.1.2020
Številka: 339-1/2020

JAVNI RAZPIS O SOFINANCIRANJU DEJAVNOSTI DRUŠTEV NA PODROČJU KMETIJSTVA V OBČINI MENGEŠ ZA LETO 2020

- besedilo javnega razpisa

- razpisna dokumentacijaDatum: 17.1.2020
Številka: 69-2/2020

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MLADINSKIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV V OBČINI MENGEŠ ZA LETO 2020

- besedilo javnega razpisa

- razpisna dokumentacijaDatum: 17.1.2020
Številka: 329-1/2020

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI TURISTIČNIH DRUŠTEV V OBČINI MENGEŠ ZA LETO 2020

- besedilo javnega razpisa

- razpisna dokumentacijaDatum: 17.1.2020
Številka: 69-3/2020

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV VETERANSKIH ORGANIZACIJ V OBČINI MENGEŠ ZA LETO 2020

- besedilo javnega razpisa

- razpisna dokumentacijaDatum. 17.1.2020
Številka: 129-1/2020

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE HUMANITARNIH IN SOCIALNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV V OBČINI MENGEŠ ZA LETO 2020

- besedilo javnega razpisa

- razpisna dokumentacijaDatum: 17.1.2020
Številka: 69-1/2020

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI MENGEŠ ZA LETO 2020

- besedilo javnega razpisa

- razpisna dokumentacija

- vzorec pogodbeDatum: 17.1.2020
Številka: 629-2/2020

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE JAVNIH KULTURNIH PROGRAMOV IN KULTURNIH PROJEKTOV DRUŠTVENE KULTURNE DEJAVNOSTI V OBČINI MENGEŠ ZA LETO 2020

- besedilo javnega razpisa

- razpisna dokumantacija