Občina Mengeš

Na Murnovi ulici v Mengšu se bodo začela investicijsko vzdrževalna dela

Na Murnovi ulici v Mengšu se bodo začela investicijsko vzdrževalna dela

Konec julija se bodo na Murnovi ulici v Mengšu pričela izvajati investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji ter obnova cestišča. Občina Mengeš bo v sodelovanju z JKP Prodnik obnovila 420 m vodovoda, 380 m kanalizacije, 32 hišnih priključkov ter v celoti uredila cestišče. Na območju investicijsko vzdrževalnih del bo popolna zapora, dostopi do objektov bodo možni skladno s prometno signalizacijo, navodili izvajalca ter odločbo Občine Mengeš. Dela bodo predvidoma zaključena konec meseca oktobra.

Občina Mengeš skupaj z JKP Prodnik opozarja, da je za zagotavljanje kakovostne oskrbe s pitno vodo in ustrezno urejenega odvajanja komunalne odpadne vode ključnega pomena redno investicijsko vzdrževanje vodovodnega in kanalizacijskega omrežja. V okviru načrtovanih del bo dotrajano omrežje na Murnovi ulici v Mengšu obnovljeno z novimi, bolj vzdržljivimi, varnimi in okolju prijaznimi materiali. Hkrati bodo ustrezno urejeni obstoječi vodovodni hišni priključki, točkovno sanirana kanalizacija, zgrajen hodnik za pešce, obnovljeno cestišče in javna razsvetljava.

Na območju del bo vzpostavljena popolna zapora ceste. Dostopi do objektov bodo možni skladno s prometno signalizacijo, ob upoštevanju poteka gradbenih del in navodil izvajalca ter skladno z odločbo Občine Mengeš. Posamezni odseki obnovljenega vodovoda se bodo dnevno zasipavali, v primeru gradnje jaškov pa bo območje dela posebej označeno in zaščiteno.

JKP Prodnik opozarja tudi, da bo občasno motena oskrba z vodo (prebivalci bodo predhodno obveščeni), vzpostavljen bo nov režim glede odvoda odpadkov (na predviden dan odvoza se zabojnike za odpadke, ki so na vrsti za praznjenje, pripelje do mesta, do katerega je dostop s smetarskim vozilom mogoč oziroma do zapore ceste). Zaradi črtnih kod na zabojniki JKP Prodnik posebej opozarja, da se pri vračanju zabojnikov odpelje zabojnik, ki ste ga pripeljali.