Volilna komisija

Občinska volilna komisija

Občinska volilna komisija imenuje občinski svet za štiri leta.

Občinsko volilno komisijo sestavljajo predsedniktertrije članiinnjihovi namestniki.

Predsednik volilne komisije in njegov namestnik se imenujeta izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih pravnikov. Ostali člani volilne komisije in njihovi namestniki se imenujejo po predlogih političnih strank, drugih organizacij občanov v občini ter občanov.

 

Občinski svet Občine Mengeš je imenoval Občinsko volilno komisijo v sestavi:

·        Jože Rožman, predsednik,

·        Barbara Kodela Kolar, namestnica predsednika,

·        Viktorija Vehovec, članica,

·        Neža Špenko, namestnica člana,

·        Darko Purnat, član,

·        Branko Lipar, namestnik člana,

·        Domen Gjergek, član,

·        Sabina Aleš, namestnica člana


Naloge Občinske volilne komisije:

Občinska volilna komisija:

·        skrbi za zakonitost volitev v občinski svet,

·        potrjuje posamične kandidature oziroma liste kandidatov in sestavlja sezname kandidatov oziroma list kandidatov,

·        določa volišča,

·        imenuje volilna odbore,

·        ugotavlja rezultate glasovanja in razglasi, kateri člani občinskega sveta so izvoljeni ter daje poročila o izidu volitev,

·        opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami,

·        opravlja druge naloge, ki jih določa ta zakon.