1. konstitutivna seja, 22. 12. 2022

1. konstitutivna seja, 22. 12. 2022

Številka:9000-6/2022-1
Datum: 8.12.2022

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ

Na podlagi 7. in 8. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 9/17 – UPB)

S K L I C U J E M

1. konstitutivno sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo v
četrtek, 22. DECEMBRA 2022 ob 19. uri v
sejni sobi, poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš.

Dnevni red:

1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov sveta

2. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v svet in volitev župana

3. Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov članov sveta

4. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov sveta

5. Poročilo mandatne komisije in odločanje o pritožbah kandidatov za župana

6. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Župan Občine Mengeš
Franc JERIČ

Vabljeni:

– izvoljeni župan,
– izvoljeni člani in članice občinskega sveta,
– Barbara Kodela Kolar, predsednica Občinske volilne komisije Občine Mengeš,
– Damijan Gregorc, namestnik predsednice Občinske volilne komisije Občine Mengeš,
– člani Občinske volilne komisije Občine Mengeš,
– občinska uprava.