2. seja, 18. 1. 2023

2. seja, 18. 1. 2023

Številka: 9000-1/2023-1
Datum: 6.1.2023

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ

S K L I C U J E M

2. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo 
sredo, 18. januarja 2023 ob 17. uri v
sejni sobi – poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš.

Predlagam naslednji dnevni red:

 1. OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 1. – KONSTITUTIVNE SEJE Z DNE 22.12.2022                                                                                                                                              

2. VOLITVE IN IMENOVANJA

 • Potrditev mandata članici občinskega sveta
 • Imenovanje Nadzornega odbora
 • Imenovanje Statutarno – pravne komisije
 • Imenovanje Odbora za družbene in društvene dejavnosti
 • Imenovanje Odbora za okolje in prostor
 • Imenovanje Odbora za gospodarstvo, finance in proračun
 • Imenovanje Komisije za podeljevanje priznanj
 • Imenovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu    

3. POBUDE IN VPRAŠANJA                                                                                        

                                                                                                        Župan Občine Mengeš

Bogo Ropotar

Opomba:

Gradivo k točki 2 bo posredovano naknadno.

Vabljeni:

 • članice in člani občinskega sveta,
 • Urška Mehle,
 • občinska uprava.