3. seja, 15. 2. 2023

3. seja, 15. 2. 2023

Številka: 9000-6/2022-2

Datum: 3. 2. 2023

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ

S K L I C U J E M

3. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo v

sredo, 15. februarja 2023, ob 17. uri v

sejni sobi – poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš.

Predlagam naslednji dnevni red:

1. OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 2. SEJE Z DNE 18. 1. 2023

2. OBRAVNAVA DOPOLNJENEGA OSNUTKA ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA ŠIRITEV INDUSTRIJSKE CONE »LEK MENGEŠ – 1. FAZA« – 1. OBRAVNAVA

3. POTRDITEV NOVELACIJE INVESTICIJSKEGA PROGRAMA (IP) ZA PROJEKT »REKONSTRUKCIJA SLOVENSKE CESTE«

4. ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2023 – SKRAJŠANI POSTOPEK

5. DOPOLNITEV NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE MENGEŠ ZA LET0 2023

6. LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI MENGEŠ ZA LETO 2023

7. SKLEP O FINANCIRANJU POLITIČNIH STRANK ZA MANDATNO OBDOBJE 2022 – 2026

8. SKLEP O JAVNEM RAZPISU ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE MENGEŠ ZA POMEMBNE TRAJNE DOSEŽKE, KI PRISPEVAJO K RAZVOJU, UGLEDU IN PROMOCIJI OBČINE ZA LETO 2023

9. VIŠINA TRDINOVE NAGRADE V LETU 2023

10. POBUDE IN VPRAŠANJA

Župan Občine Mengeš

Bogo Ropotar

Opomba:

Gradivo k točki 9 bo posredovano naknadno.

Vabljeni:

   – članice in člani občinskega sveta,

   – Manca Jug, Locus d.o.o.,

   – Matej Hašaj, LUZ d.d.,

   – občinska uprava.