4. seja, 29. 3. 2023

4. seja, 29. 3. 2023

Številka: 9000-6/2022-2

Datum: 17. 3. 2023

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ

S K L I C U J E M

4. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš, ki bo v

sredo, 29. marca 2023, ob 17. uri v

sejni sobi – poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš.

Predlagam naslednji predvideni dnevni red:

1. OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 3. SEJE Z DNE 15. 2. 2023

2. VOLITVE IN IMENOVANJA – IMENOVANJE VAŠKIH ODBOROV – IMENOVANJE KANDIDATA ZA PREDSTAVNIKA OBČINE V RAZVOJNI SVET LJUBLJANSKE URBANE REGIJE

3. SKLEP O PODELITVI PRIZNANJ OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2023

4. ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNOVARSTVENEGA ZAVODA VRTEC MENGEŠ – SKRAJŠANI POSTOPEK

5. SOGLASJE K SPREMEMBI SISTEMIZACIJE DELOVNIH MEST V VRTCU MENGEŠ ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023

6. PREDLOG NOVE CENE PROGRAMOV ZA PREDŠOLSKO VZGOJO V VRTCU MENGEŠ

7. ODLOK O POIMENOVANJU ULICE V UREDITVENEM OBMOČJU ME ME 53 SSc/2– PRVA OBRAVNAVA

8. ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2023 – SKRAJŠANI POSTOPEK

9. ODLOK O PREDKUPNI PRAVICI – PRVA OBRAVNAVA

10. LETNO POROČILO O IZVEDENIH UKREPIH IZ AKCIJSKEGA NAČRTA LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA (LEK) IN NJIHOVIH UČINKIH V OBČINI MENGEŠ ZA LETO 2022 IN PLAN DELA ZA LETO 2023

11. PRAVILNIK O SOFINANCIRANJU JAVNIH KULTURNIH PROGRAMOV IN KULTURNIH PROJEKTOV LJUBITELJSKE DRUŠTVENE KULTURNE DEJAVNOSTI V OBČINI MENGEŠ

12. PRAVILNIK O PLAČILIH ZA FUNKCIONARJE, ČLANE DELOVNIH TELES IN DRUGIH ORGANOV OBČINE MENGEŠ

13. POBUDE IN VPRAŠANJA

Župan Občine Mengeš,

Bogo Ropotar

Vabljeni:

– članice in člani občinskega sveta,

– Stanislav Golob,

– Mateja Hribar Sicherl,

– Neža Pibernik,

– Marjana Brojan,

– občinska uprava.