5. seja, 21. 6. 2023

5. seja, 21. 6. 2023

Številka: 9000-1/2023-5

Datum: 9. 6. 2023

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ

S K L I C U J E M 

5. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš,

ki bo sredo, 21. junija 2023,

ob 17. uri v sejni sobi – poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš.

Predlagam naslednji predvideni dnevni red:

1. OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 4. SEJE Z DNE 29. 3. 2023

2. POROČILO O DELU POLICIJSKE POSTAJE DOMŽALE ZA LETO 2022

3. OBRAVNAVA USKLAJENEGA PREDLOGA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OBČINSKEM LOKACIJSKEM NAČRTU ZA OBMOČJE UREJANJA ME-261-OBMOČJE RTP 110/20KV MENGEŠ S KABELSKIMI IN DALJNOVODNIMI PRIKLJUČKI NA OBSTOJEČE ELEKTRO OMREŽJE – DRUGA OBARVNAVA

4. OBRAVNAVA USKLAJENEGA PREDLOGA ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA ŠIRITEV INDUSTRIJSKE CONE “LEK MENGEŠ – 1. FAZA” – DRUGA OBRAVNAVA

5. SOGLASJE K SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST ZA ŠOLSKO LETO 2023/2024 ZA VRTEC MENGEŠ IN POVEČANJU ŠTEVILA ZA NAJVEČ DVA OTROKA V VSEH ODDELKIH

6. PREDLOG CENE ZA POMOČ DRUŽINI NA DOMU

7. POTRDITEV DIIPa ZA PROJEKT »REŠITEV PROSTORSKE PROBLEMATIKE ZDRAVSTVENEGA – OBRAZLOŽITEV

8. ODLOK O POIMENOVANJU ULICE V UREDITVENEM OBMOČJU ME ME 53 SSc/2– DRUGA OBRAVNAVA

9. ODLOK O PREDKUPNI PRAVICI – DRUGA OBRAVNAVA

10. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2022 – SKRAJŠANI POSTOPEK

11. OBRAZLOŽITVE_REB.III_2023

12. DOPOLNITEV NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE MENGEŠ ZA LET0 2023

13. POBUDE IN VPRAŠANJA

Župan Občine Mengeš

Bogo Ropotar

Vabljeni:

– članice in člani občinskega sveta,

– Dejan Košir, PP Domžale,

– Judita Thaler, Urbi d.o.o.,

– Manca Jug, Locus d.o.o.,

– Lidija Krivec Fugger, Dom počitka Mengeš,

– Mateja Hribar Sicherl, Vrtec Mengeš,

– Nadzorni odbor,

– občinska uprava.