6. seja, 25. 10. 2023

6. seja, 25. 10. 2023

Številka: 9000-1/2023-11

Datum: 13. 10. 2023

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ

S K L I C U J E M 

6. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš,

ki bo v sredo, 25. oktobra 2023,

ob 17. uri v sejni sobi – poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš.

Predlagam naslednji predvideni dnevni red:

1. OBRAVNAVA IN SPREJEM:

2. OBRAVNAVA USKLAJENEGA PREDLOGA ODLOKA O PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA TP MM KOLIČEVO – DRUGA OBRAVNAVA

3. OBRAVNAVA USKLAJENEGA PREDLOGA ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA ŠIRITEV INDUSTRIJSKE CONE “LEK MENGEŠ – 1. FAZA” – DRUGA OBRAVNAVA

4. DOPOLNJENI OSNUTEK ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE MENGEŠ (SD OPN 4) – PRVA OBRAVNAVA

5. CENE STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA:

6. SKLEP O UREDITVI NADOMESTNE SPREHAJALNE POTI OB PŠATI

7. ODLOK O USTANOVITVI JAVNEGA LEKARNIŠKEGA ZAVODA MESTNE LEKARNE – PRVA OBRAVNAVA

8. POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE MENGEŠ V OBDOBJU OD 1.1. DO 30.6.2023

9. ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2023 – SKRAJŠANI  POSTOPEK

10. ODLOK O PRORAČUNU OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2024 – PRVA OBRAVNAVA

11. DOPOLNITEV NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE MENGEŠ ZA LET0 2023

12. PREDHODNO SOGLASJE OBČINSKEGA SVETA K PREVZEMU OBVEZNOSTI – SOGLASJE ZA PODPIS POGODBE Z IZBRANIM IZVAJALCEM ZA PROJEKT PROSTORSKA PREUREDITEV OŠ MENGEŠ

13. POBUDE IN VPRAŠANJA

Župan Občine Mengeš

Bogo Ropotar

Opomba:
Gradivo k točki 4 in 6 prejmete naknadno.

Vabljeni:

– članice in člani občinskega sveta,

– Judita Thaler, Urbi d. o. o.,

– Manca Jug, Locus d. o. o.,

– Urban Švegl, RRD d. o. o.,

– Marko Fatur, JKP Prodnik d. o. o.;

– Marta Vahtar, ICRO Domžale,

– Varja Suhadolčan, Mestne lekarne,

– Nadzorni odbor,

– občinska uprava.