9. seja, 27. 3. 2024

9. seja, 27. 3. 2024

Številka: 9000-1/2024-8
Datum: 15. 3. 2024

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ

S K L I C U J E M

9. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš,

ki bo v sredo, 27. marca 2024,

ob 17. uri vsejni sobi – poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš.

Predlagam naslednji predvideni dnevni red:

1. OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 8. SEJE Z DNE 14. 2. 2024

2. POTRDITEV DIIP-a ZA PROJEKT »PRIZIDAVA IN REKONSTRUKCIJA OŠ ROJE«

3. POTRDITEV INVESTICIJSKEGA PROGRAMA (IP) ZA PROJEKT »PRIZIDAVA IN REKONSTRUKCIJA OŠ ROJE«

4. POTRDITEV DIIP-a ZA PROJEKT »IZGRADNJA NOVEGA VRTCA«

5. SKLEP O SPREMEMBI SKLEPA O DODATNEM ZNIŽANJU PLAČILA PROGRAMA VRTCA

6. PREDLOG CENE ZA POMOČ DRUŽINI NA DOMU ZA LETO 2024

7. SKLEP O PODELITVI PRIZNANJ OBČINE MENGEŠ ZA POMEMBNE TRAJNE DOSEŽKE, KI
PRISPEVAJO K RAZVOJU, UGLEDU IN PROMOCIJI OBČINE ZA LETO 2024

8. LETNO POROČILO O DELU NADZORNEGA ODBORA ZA LETO 2023

9. ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2024 – skrajšani postopek

10. SKLEP O UKINITVI JAVNEGA DOBRA PARC. ŠT. 2891/10 K. O. MENGEŠ

11. SKLEP O PODELITVI TRDINOVE NAGRADE V LETU 2024

12. POBUDE IN VPRAŠANJA

Župan občine Mengeš

Bogo Ropotar

Opomba: Gradivo k točkam 4, 6, 7 in 11 bo posredovano naknadno.

Vabljeni:

  • članice in člani občinskega sveta,
  • Eutrip d.o.o.,
  • Stratos svetovanje d.o.o.,
  • Mateja Hribar Sicherl, Vrtec Mengeš,
  • Lidija Krivic Fugger, Dom počitka Mengeš,
  • Stanislav Golob, predsednik Komisije za podeljevanje priznanj,
  • Marko Juvan, predsednik Nadzornega odbora,
  • Nadzorni odbor,
  • Občinska uprava.