Vloge in obrazci

Družbene in društvene zadeve

Namen

Poročilo z lokalne čistilne akcije

Osebni podatki, ki se zbirajo na vlogi

Podatki društva, šole ali organizacije : naziv, naslov, elektronska pošta, telefonska številka.

Kontaktna oseba : ime in priimek

Rok hrambe

Skladno s klasifikacijskim načrtom občine.

Plačilo takse : 0,00 EUR

Namen

Prijava rednega obratovalnega časa gostinskega obrata/kmetije

Vloga za pridobitev soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času

Osebni podatki, ki se zbirajo na vlogi

Podatki o gostinskem obratu/kmetiji : vrsta in naziv, naslov, elektronska pošta, telefonska številka.

Naslov in sedež ustanovitelja gostinskega obrata.

Rok hrambe

Skladno s klasifikacijskim načrtom občine.

Opis postopka

Gostinec/kmet določi obratovalni čas in ga prijavi za gostinstvo pristojnemu organu samoupravne lokalne skupnosti.

Obratovalni čas mora gostinec/kmet prijaviti občini 15 dni pred:

 • začetkom novega koledarskega leta,
 • začetkom obratovanja,
 • spremembo obratovalnega časa.

Gostinec/kmet mora poslovati v obratovalnem času.

Gostinec/kmet lahko obratuje v podaljšanem obratovalnem času, če za to pridobi pisno soglasje pristojnega organa občine, ki odloča na podlagi podrobnejših meril za določitev obratovalnega časa.

Pristojni za dodatne informacije

Občinska uprava, pravna služba

Plačilo takse : 0,00 EUR

Namen

Obrazec za pridobitev dovoljenja za enodnevno podaljšanje obratovalnega časa gostinskega obrata/kmetije

Vloga za enodnevno podaljšanje obratovalnega časa gostinskega obrata/kmetije

Osebni podatki, ki se zbirajo na vlogi

Podatki o gostinskem obratu/kmetiji: vrsta in naziv, naslov, elektronska pošta, telefonska številka.

Naziv in sedež ustanovitelja gostinskega obrata.

Rok hrambe

Skladno s klasifikacijskim načrtom občine.

Opis postopka

Gostinec/kmet odda vlogo za pridobitev dovoljenja za enodnevno podaljšanje obratovalnega časa (enodnevno dovoljenje) za gostinstvo pristojnemu organu samoupravne lokalne skupnosti.

Enodnevno dovoljenje je možno pridobiti, kadar se v gostinskem obratu/na kmetiji odvijajo prireditve ali izven njega prireditve širšega pomena.

Gostinec/kmet mora za pridobitev enodnevnega dovoljenja vložiti pisno vlogo vsaj pet dni pred prireditvijo, za vsako prireditev posebej.

Enodnevno dovoljenje je mogoče pridobiti največ petkrat letno. Izjema so poročna slavja ob sobotah, za katere se enodnevno dovoljenje lahko pridobi za vsako tako praznovanje ob sobotah.

Pristojni za dodatne informacije

Občinska uprava, pravna služba

Plačilo takse : 0,00 EUR

Namen

Pridobitev soglasja za izvedbo javne prireditve.

Osebni podatki, ki se zbirajo na vlogi

Podatki vlagatelja : ime in priimek, naslov, elektronska pošta, telefonska številka.

Kontaktna oseba : ime in priimek

Rok hrambe

Skladno s klasifikacijskim načrtom občine.

Priloge

 • Skica prireditvenega prostora s programom izvedbe,
 • Soglasje lastnika zemljišča (v kolikor se prireditev izvaja na zemljišču, ki ni v lasti organizatorja prireditve)

Plačilo takse : 0,00 EUR

Namen

Enkratna denarna pomoč upravičencu za kritje stroškov, nastalih ob rojstvu otroka.

Osebni podatki, ki se zbirajo na vlogi

Podatki o upravičencu : ime in priimek, EMŠO, davčna številka, naslov

Podatki o otroku novorojencu : ime in priimek, EMŠO

Podatki o otroku sorojencu : ime in priimek, EMŠO

Rok hrambe

Skladno s klasifikacijskim načrtom občine

Priloge

 • Izpisek iz rojstne matične knjige novorojenca,
 • Potrdilo o stalnem prebivališču upravičenca ter novorojenca/ke (ni potrebno v primeru, da vlagatelj pooblasti Občino Mengeš, da sama pridobi potrdilo o stalnem prebivališču upravičenca in novorojenca/ke,
 • Fotokopija transakcijskega računa starša oziroma skrbnika, ki uveljavlja pravico do denarne pomoči.

Namen

Pridobitev soglasja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom.

Osebni podatki, ki se zbirajo na vlogi

Podatki vlagatelja : ime in priimek, naslov, elektronska pošta, telefonska številka

Kontaktna oseba : ime in priimek

Rok hrambe

Skladno s klasifikacijskim načrtom občine

Priloge

 • Poročilo o emisiji hrupa v okolje ALI dokumentacija o nazivni električni moči in številu zvočnih naprav ter načrt prireditvenega prostora in njegove neposredne okolice.

Namen

Rezervacija prostora za nekomercialni namen posameznikom, društvom in organizacijam, v primerih, ko imajo le-ti sedež in delujejo v Občini Mengeš.

Osebni podatki, ki se zbirajo na vlogi

Podatki organizatorja : ime in priimek, naslov, elektronska pošta, telefonska številka

Kontaktna oseba : ime in priimek

Rok hrambe

Skladno s klasifikacijskim načrtom občine

Taksa : 0,00 eur

Komunalne zadeve

Namen

Pridobitev obvestila za javnost o zapori ceste

Osebni podatki, ki se hranijo na vlogi

Podatki investitorja / organizatorja

Ime, priimek, sedež, telefonska številka, elektronski naslov

Pooblaščenec : ime in priimek, telefonska številka, elektronski naslov

Rok hrambe

Skladno s klasifikacijskim načrtom občine

Namen

Izračun komunalnega prispevka

Osebni podatki, ki se zbirajo na vlogi

Investitor : ime in priimek, naslov, telefon, e-mail

Pooblaščenec : ime in priimek, naslov, telefon, e-mail

Rok hrambe

Skladno s  klasifikacijskim načrtom občine

Priloge :

PGD 1 izvod, na vpogled

• Vodovodno in kanalizacijsko soglasje za pridobitev 

gradbenega dovoljenja (izda JKP Prodnik, d.o.o. Savska c. 32, Domžale)

Taksa : 0,00 €

Urejanje prostora

Namen

Spremembe in dopolnitve prostorskega akta

Osebni podatki, ki se zbirajo na vlogi

Podatki o pobudniku: ime, priimek, naslov, telefon, e-naslov

Rok hrambe

Skladno s klasifikacijskim načrtom občine

Priloge

Načrt parcele, ki mora prikazovati najnovejše stanje parcelacije zemljišč

Idejna zasnova (skica), iz katere je razvidna predvidena lokacija objekta/objektov, pri čemer mora biti razvidna rešitev dostopa do objektov.

Za pobude, ki se nanašajo na širitev ali selitev kmetije:

 • potrdilo o statusu kmeta
 • mnenje kmetijske svetovalne službe
 • idejna zasnova predvidenega objekta
 • grafični prikaz zemljišč, s katerimi razpolagate oz. jih imate v najemu
 • če gre za selitev kmetije, je potrebno priložiti tudi lokacijo obstoječe kmetije

Za pobude, pri katerih gre za obstoječ objekt:

 • kopija pravnomočnega gradbenega dovoljenja za objekte, zgrajene po letu 1967

za objekte, zgrajene pred letom 1967, je potrebno predložiti dokazilo o obstoju objekta pred tem letom (aerofoto posnetek, ki ga dobite na Geodetskem zavodu v Ljubljani ali zemljiško knjižni izpisek, iz katerega je obstoj objekta pred letom 1967 razviden, ali kako drugo dokazilo, iz katerega nedvoumno izhaja obstoj objekta pred tem letom)

Taksa

0,00 €