Vaški odbori

Občinski svet Občine Mengeš lahko kot svoja posvetovalna telesa z odlokom ustanovi tudi krajevne, vaške ali četrtne odbore. Člane teh odborov imenuje in razrešuje občinski svet izmed prebivalcev posameznih ožjih delov občine.

Funkcija člana odbora je častna in je nezdružljiva s funkcijo člana nadzornega odbora občine ter z delom v občinski upravi. 

Vsi vaški odbori v Občini Mengeš imajo pet članov. 

VO Loka pri Mengšu

Občinski svet Občine Mengeš je imenoval Vaški odbor Loka pri Mengšu v sestavi:

 1. Slavko Sedeljšak
 2. Branko Urbanc
 3. Marjana Brojan
 4. Miha Jerič
 5. Matjaž Loboda

VO Dobeno

Občinski svet Občine Mengeš je imenoval Vaški odbor Dobeno v sestavi:

 1. David Aleš
 2. Tone Burgar
 3. Vlado Sabol
 4. Klemen Medved
 5. Teja Hauptman

VO Topole

Občinski svet Občine Mengeš je imenoval Vaški odbor Topole v sestavi:

 1. Peter Jemec
 2. Janez Koncilija
 3. Janez Černivec
 4. Bogdan Urankar
 5. Milena Aleš

Naloge vaškega odbora:

 • sodelujejo pri opravljanju javnih zadev,
 • oblikujejo pobude za spremembo prostorskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo njihovo območje,
 • sodelujejo in dajejo mnenja pri javnih razgrnitvah prostorskih, planskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo njihovo območje,
 • dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih programov občine,
 • dajejo predloge za letne občinske proračune za področje infrastrukture na njihovem območju,
 • dajejo pobude za dodatno prometno ureditev in olepšanje kraja,
 • seznanjajo občinski svet s problemi in potrebami prebivalcev na področju varstva okolja, sanacijo infrastrukture in ostalimi problemi na njihovem območju,
 • obravnavajo vprašanja iz občinske pristojnosti, ki se nanašajo na območje vaškega odbora in njegovo prebivalstvo ter oblikujejo svoja stališča in mnenja.