8. seja, 14. 2. 2024

8. seja, 14. 2. 2024

Številka: 9000-1/2024-1
Datum: 2. 2. 2024

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ

S K L I C U J E M

8. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš,

ki bo v sredo, 14. februarja 2024,

ob 17. uri vsejni sobi – poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš.

Predlagam naslednji predvideni dnevni red:

1. OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 7. SEJE Z DNE 13. 12. 2023

2. ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2024 – skrajšani postopek

3. POTRDITEV DIIP-a ZA PROJEKT »NADGRADNJA PROCESA OBDELAVE BLATA NA CČN DOMŽALE – KAMNIK«

4. POTRDITEV PREDINVESTICIJSKE ZASNOVE (PIZ) ZA PROJEKT »NADGRADNJA PROCESA OBDELAVE BLATA NA CČN DOMŽALE – KAMNIK«

5. POTRDITEV INVESTICIJSKEGA PROGRAMA (IP) ZA PROJEKT “NADGRADNJA PROCESA OBDELAVE BLATA NA CČN DOMŽALE KAMNIK«

6. DOPOLNITEV NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2024

7. SKLEP O JAVNEM RAZPISU ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE MENGEŠ ZA POMEMBNE TRAJNE DOSEŽKE, KI PRISPEVAJO K RAZVOJU, UGLEDU IN PROMOCIJI OBČINE ZA LETO 2024

8. VIŠINA TRDINOVE NAGRADE V LETU 2024

9. POBUDE IN VPRAŠANJA

Župan Občine Mengeš
Bogo Ropotar

Vabljeni:

  • članice in člani občinskega sveta,
  • Nadzorni odbor,
  • Janez Krumpak, Castis d.o.o., Trzin,
  • občinska uprava.